Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Komunikaty zobacz archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gierczyn.

Komunikaty | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2,... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniami nr: - 85/2010 z dnia 16.07.2010r. - 96/2010 z dnia 02.08.2010r. - 97/2010 z dnia 05.08.2010r. - 100/2010 z dnia 12.08.2010r. - 101/2010 z dnia 12.08.2010r. zostały wytypowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirsk przeznaczone do sprzedaży oraz do wydzierżawienia. W/w zarządzenia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu. ... więcej...

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za II kwartał 2010 roku.

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za II kwartał 2010 roku. Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim informuje o ocenie jakości wody w wodociągach sieciowych za II kwartał 2010 roku w Gminie Mirsk. Gmina Mirsk Mirsk Punkty poboru: 1. Stacja Uzdatniania Wody Mroczkowice. 2.... więcej...

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Łokietka / Norwida w Lwówku Śląskim

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2010r. GPNŚ 7624 – 12 / 01 / 2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam strony... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 100 DJP na działce nr 3/5 obreb Radomiłowice

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 12 sierpnia 2010r. GPNŚ 7624 – 5 /08 / 2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: BIP - Stara Kamienica

Stara Kamienica, 10.08.2010r. RRG.OŚ.7627/ 10-4 /2010 Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej" Wójt Gminy Stara Kamienica, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej”

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: BIP - Stara Kamienica

Stara Kamienica, 10.08.2010r. RRG.OŚ.7627/ 11-4 /2010 Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej" Wójt Gminy Stara Kamienica, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy CzarnyBór Czarny Bór, 30.07.10 r. RITiZP.7624-6/10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r.Dz. U. Nr 98 z, poz. 1071, ze zmianami) oraz zgodnie z art.73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska... więcej...

Trening uruchamiania GMINNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: Urząd Gminy Siekierczyn

KOMUNIKAT Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. Nr 191, poz. 1415/ podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2010 roku o godz. 1700 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania GMINNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO przy wykorzystaniu akustycznych urządzeń alarmowych /syren/. Dźwięk modulowany trwający 1 min. zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych dotyczy ALARMU POWIETRZNEGO. Wójt Gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz ... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie wszczęcia postępwania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oświetlenia drogowego odcinka ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim

Komunikaty | 2010-07-27 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 27 lipca 2010 roku GPNŚ 7331-39/02/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały Nr XXXIV/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór ,dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do o opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków, do którego sporządzenia Rada Gminy przystąpiła... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Czarny Bór ,dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami) zawiadamiam... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Czarny Bór, dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały nr XXXIV/176/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciuprocedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 20 lipca 2010 roku GPNŚ 7331-5/03/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawi art. 33 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzjio warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego,... więcej...