Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gierczyn.

Komunikaty | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację o:

 

rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gierczyn.

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 11.12.2009 r. Pana Marcina Bustowskiego.

            Przed wydaniem w/w decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk – pokój nr 4, w godzinach urzędowania (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30. - 15.30).

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – pokój nr 4 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30. - 15.30) w terminie od dnia 23 sierpnia 2010r. do dnia 13 września 2010 r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków pozostaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przed uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk http://bip.mirsk.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, na tablicy ogłoszeń sołectwa Gierczyn.