Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Komunikaty

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Łokietka / Norwida w Lwówku Śląskim

                                                                                  Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2010r.

 

GPNŚ 7624 – 12 / 01 / 2010

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

 

 

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania o:

 

wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Łokietka / Norwida w Lwówku Śląskim na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/2, 1, 16, 17, 24/2, 35, 41, 25/8, 26/1, 20, 133/4, 716/6, 716/7, 716/8, 569/2 obręb II Lwówek Śląski. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Firmy Budowlano – Inżynieryjnej „OLEX” Aleksander Lorych, ul. Strzelecka 6,
58-560 Jelenia Góra.

 

            Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,
pok. nr 3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta

          Lwówek Śląski

                 / - /

          Ludwik Kaziów

 

 

 

 

Otrzymują:

1. „OLEX” Firma Budowlano - Inżynieryjna

    Aleksander Lorych

    ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Góra

2. Tablica ogłoszeń Urzędu

3. BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

4. a/a