Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 100 DJP na działce nr 3/5 obreb Radomiłowice

Lwówek Śląski, dnia 12 sierpnia 2010r.

GPNŚ 7624 – 5 /08 / 2010

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami)

 

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego na 100 DJP na działce nr 3/5 obręb Radomiłowice

 

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gospodarstwa Rolnego Henryk i Krystyna Wojciechowicz, Radomiłowice 17, 59-600 Lwówek Śląski.

 

2. Przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim.

 

4. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A,
59-600 Lwówek Śląski, pok. nr 3 w godzinach urzędowania (poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 715-1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy
i Miasta Lwówek Śląski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

    Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski

          / - /

  Ludwik Kaziów

 

 

 

Otrzymują:

1. Gospodarstwo Rolne Henryk i Krystyna Wojciechowicz

    Radomiłowice 17, 59-600 Lwówek Śląski

2. Tablica ogłoszeń Urzędu

3. BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

4. Sołtys Sołectwa Radomiłowice (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w placówkach użyteczności publicznej na okres 21 dni)

    Pani Maria Troszczyńska, Radomiłowice 10, 59-600 Lwówek Śląski

5. a/a