Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Komunikaty

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej”

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: BIP - Stara Kamienica

 

Stara Kamienica, 10.08.2010r.

RRG.OŚ.7627/  11-4 /2010

 

Informacja

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską                                  wraz  z pomieszczeniem garażowym  dla Ochotniczej Straży Pożarnej"

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.08.2010r. na wniosek inwestora: Gminy Stara Kamienica wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz  z pomieszczeniem garażowym  dla Ochotniczej Straży Pożarnej"

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Górze,  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy - Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 25,  w godz. od 730 do 1430;   tel. (075) 75 14 133.