Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 06.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Do zyca informuje, że są przyjmowane oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH: Zadanie 1: Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu - termin wykonania: do 15.09.2010r. Zadanie 2: Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie - termin wykonania: do 30.09.2010r. Zadanie 3: Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Do zycy - termin wykonania: do 30.09.2010r. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i... więcej...

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ W DOBRZYCY

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 03.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Do zyca informuje, że przyjmowane są oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY (droga nr 4173P - rejon przedszkola w Sołectwie Do zyca - Nowy Świat) Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt budowlany, specyfikacja techniczna. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Termin wykonania: 31.08.2010r. Termin składania ofert : 11.08.2010r., godz. 9:00. ... więcej...

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-13/10 Do zyca: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III Numer ogłoszenia: 220124 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-12/10 Do zyca: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE Numer ogłoszenia: 205378 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Przetargi | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-11/10 Do zyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Numer ogłoszenia: 202180 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOBRZYCA ORAZ DO SZKOŁY SPECJALNEJ W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Do zycy ul. Rynek 15 63 - 330 Do zyca tel./ fax 62 7413030 www. gzeas_do zyca.biposwiata.pl e-mail: gzeas@do zyca.pl O G Ł A S Z A: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Do zyca oraz do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2010/2011 1.Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Do zycy ul. Rynek 15 lub zwrócić... więcej...

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-10/10 Do zyca: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 193878 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY

Przetargi | 2010-06-29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-9/10 Do zyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY Numer ogłoszenia: 188010 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE

Przetargi | 2010-06-22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-8/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.06.2010r. pod pozycją 178582 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca, Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Przetargi | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zakład Komunalny Gminy Do zyca ogłasza przetarg nieograniczony na: „DOSTAWĘ ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ” Numer ogłoszenia: 116807 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny Gminy Do zyca , ul. Jarocińska 20, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 62 7418900, faks 62 7633065. I. 2) RODZAJ... więcej...

REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY

Przetargi | 2010-05-04 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 04.05.2010r. pod pozycją122884 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca, Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:... więcej...

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

Przetargi | 2010-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 111090-2010 GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : „DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO –... więcej...

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU

Przetargi | 2010-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych... więcej...

PRZEBUDOWA ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH

Przetargi | 2010-03-30 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWĘ ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 30.03.2010r. pod pozycją 90340 - 2010 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 ) pokój nr 15 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić się z wnioskiem o wysłanie... więcej...

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

Przetargi | 2010-03-16 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 16.03.2010r. pod pozycją 73454-2010 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 ) pokój nr 15 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić... więcej...

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

Przetargi | 2010-03-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 56110-2010 GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : „DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO –... więcej...

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK

Przetargi | 2010-02-23 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 50560-2010 GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : „BUDOWĘ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •