Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

OGŁOSZENIE publicznego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca

Komunikaty | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE Wójta Gminy Do zyca z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Do zyca /na podstawie wykazu z dnia 06.07.2010r./ o ęb KOŹMINIEC działka nr 224/4 (am2) o pow. 1,01 ha (R kl. IIIb-1,01ha) zapisana w KW 24894, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: wrzesień 2010r.- rolny czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania... więcej...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Do zyca,2010-08-16 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Do zyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku wydał postanowienie Nr GGiOŚ 7624-4/10 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa traku poziomego, taśmowego do produkcji tarcicy z drewna okrągłego - kłód”... więcej...

OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Do zyca,2010-08-12 GGiOŚ 7624-5/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanym w... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Do zyca,2010-08-10 GGiOŚ 7624-3/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 105 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wiatraki

Komunikaty | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 Do zyca woj.wielkopolskie Do zyca, dnia 16.07. 2010r GGiOŚ 7624-5/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam,... więcej...

Ogłoszenie - nieruchomości przeznaczone do dzerżawy

Komunikaty | 2010-07-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Do zyca,2010-07-06 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Do zyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Do zycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Do zyca tj. położonych w miejscowości: Do zyca, Koźminiec, Sośnica, Strzyżew, Karminek, Trzebowa, Fabianów, Czarnuszka, Lutynia. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Do zycy /pokój nr 19/. Tel. /062/ 741 30 13 wew. 43. Z... więcej...

Obwieszczenie

Komunikaty | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 01.07.2010r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Do zyca” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Do zycy, pok. nr 16 w dniach od 02.07.2010r. do 26.07.2010r. w godz. od 7:15 – 15:15. W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło,... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA DZIAŁKI BUDOWLANE

Komunikaty | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszeni drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań... więcej...

INFORMACJA

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

I N F O R M A C J A Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w miejscu pobytu czasowego mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu w Urzędzie Gminy pok.Nr 1 do dnia 24 czerwca 2010 roku. I N F O R M A C J A Zaswiadczenia o prawie do głosowania dla wyborcy zmieniającego miejsce pobytu w dniu wyborów PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ mozna po ać w Urzędzie Gminy pok.Nr 1 do dnia 02 L I P C A 2010 roku. ... więcej...

ZAWIADOMIENIE

Komunikaty | 2010-06-21 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 Do zyca woj.wielkopolskie Do zyca, dnia 21.06. 2010r GGiOŚ 7624-4/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam,... więcej...

WÓJT GMINY DOBRZYCA OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKKTRONICZNYCH

Komunikaty | 2010-06-16 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY DOBRZYCA OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKKTRONICZNYCH Wójt Gminy Do zyca informuje, że na terenie gminy Do zyca zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych typu: stare meble, dywany, wykładziny, materace i inne przedmioty o znacznej objętości oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych: kuchenki mikrofalowe, lodówki, czajniki bezprzewodowe, telewizory, radia, komputery, drukarki itp. Sprzęt musi być kompletny! Odpady należy dostarczyć... więcej...

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wierceniu i zagospodarowaniu odwiertu Jarocin 10k oraz wydobywaniu z niego gazu ziemnegow miejscowości Lutynia

Komunikaty | 2010-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca, dnia 28.05. 2010r GGiOŚ 7624-3/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam,... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Polskie Olędry - Sapieżyn

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca,2010-05-21 GGiOŚ 7624-2/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227- ze zmianami) z a w i a d a m i a m że na wniosek Gminy Do zyca w dniu 21 maja 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Polskie... więcej...

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przebudowa drogi gminnej Trzebin - Galew

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca,2010-05-21 GGiOŚ 7624-1/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że na wniosek Gminy Do zyca w dniu 21 maja 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Trzebin - Galew... więcej...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

Komunikaty | 2010-05-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca,2010-05-14 GGiOŚ 7624-2/10 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony, iż ze ał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku GMINY DOBRZYCA, ul. Rynek 14, 63-330 Do zyca dla przedsięwzięcia pn.: .: „przebudowa drogi gminnej Polskie Olędry - Sapieżyn na odcinku 0,95 km tj. na działce 130 (am1) położonej w... więcej...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

Komunikaty | 2010-05-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca,2010-05-14 GGiOŚ 7624-1/10 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony, iż ze ał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku GMINY DOBRZYCA, ul. Rynek 14, 63-330 Do zyca dla przedsięwzięcia pn.: .: „przebudowa drogi gminnej Trzebin - Galew na odcinku 1,2 km tj. na działce 5 (am12) położonej w miejscowości... więcej...

Z a w i a d o m i e n i e

Komunikaty | 2010-04-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 13.04. 2010r GGiOŚ 7624-2/10 Z a w i a d o m i e n ie o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2010 roku zostało wszczęte... więcej...

Z a w i a d o m i e n i e

Komunikaty | 2010-04-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 13.04. 2010r GGiOŚ 7624-1/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2010 roku zostało wszczęte... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Komunikaty | 2010-03-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 / Wójt... więcej...

Przystąpienie do sporządzenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dobrzyca, Trzebowa

Komunikaty | 2010-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 16 marca 2010 r. WÓJT GMINY 63 – 330 Do zyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Do zyca. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze... więcej...

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Galew

Komunikaty | 2010-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 16 marca 2010 r. WÓJT GMINY 63 – 330 Do zyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 200/4 w Galewie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199... więcej...

Przystąpienie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzebowa

Komunikaty | 2010-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 16 marca 2010 r. WÓJT GMINY 63 – 330 Do zyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 134/5 w Trzebowie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr... więcej...

Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzyca

Komunikaty | 2010-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 16 marca 2010 r. WÓJT GMINY 63 – 330 Do zyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 988/3 w Do zycy Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199... więcej...