Bazagmin.pl

Zarządzenia Kierownika Urzędu

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU

 

Zarządzenie Nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca.

 

 

 

Na podstawie art. 104² § 1 i 2 i art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zmianami/ oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 052-8/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca, § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownicy administracyjni Urzędu Gminy wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15”

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzycy oraz na stronie internetowej www.dobrzyca.bazagmin.pl .

 

 

Wójt Gminy

mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 


Zarządzenie Nr SG.0152-1/07 z dnia 8.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy w Dobrzycy.

Zarządzenie Nr SG.0152-1/07
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 8 stycznia 2007r
w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

Na podstawie art. 3a i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

§ 2
Ocenę zgłoszonych kandydatów dokona komisja w składzie:
1. Jarosław Pietrzak - Wójt Gmin.
2. Ewa Wasielewska - Zastępca Wójta Gminy.
3. Franciszek Reszel - Sekretarz Gminy.
4. Ewa Rybka - Skarbnik Gminy,

§ 3
Regulamin naboru na stanowisko urzędnicze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4
Ogłoszenie w sprawie naboru podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.
`
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Zarządzenie Nr SG.152-2/07 z dnia 28.02.2007 r.w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism.

 

 

 

Zarządzenie Nr SG.152-2/07
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 28 lutego 2007r
w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1
Upoważniam pracowników na niżej określonych stanowiskach pracy do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania korespondencji i dokumentów:
1.Zastępcę Wójta w zakresie:
1/ zamówień publicznych za wyjątkiem zatwierdzania wyników przetargów,
2/ decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych,
3/ korespondencję dotyczącą utrzymania i remontów dróg,
4/ korespondencję dotyczącą uzgodnień rozkładów jazdy,
5/ korespondencję dotyczącą utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego,
6/ korespondencję dotyczącą telekomunikacji,
7/ decyzje i korespondencję z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska,
8/ decyzje i korespondencję z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie,
9/ postanowienia i korespondencję z zakresu ustawy o odpadach,
10/decyzje i korespondencję z zakresu ustawy o ochronie przyrody,
11/ decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości,
12/opinie zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości,
13/ potwierdzenia wyrysów i wypisów z Ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy.
2.Sekretarz Gminy w zakresie:
1/ decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych,
2/ decyzje, zaświadczenia i korespondencję dotyczącą prowadzenia ewidencji
działalności gospodarczej,
3/ zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów Kpa,
4/ potwierdzenia własnoręczności podpisów,
5/ potwierdzenia zgodności odpisów z oryginałami dokumentów,
6/ decyzje w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,
7/ decyzje w sprawach zwrotu kosztów szkolenia pracowników młodocianych


3. Skarbnik Gminy w zakresie:
1/ dokumenty wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości,
2/ kontrasygnaty umów i zobowiązań rodzących skutki finansowe dla
budżetu Gminy.
4. Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie:
1/ akty stanu cywilnego,
2/ odpisy aktów stanu cywilnego,
3/ zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
4/ decyzje wynikające z przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
5/ przyjmowanie zapewnień dot. zawarcia związku małżeńskiego,
6/ formularze i wnioski o wydanie dowodów osobistych,
7/ druki meldunkowe,
8/ poświadczenia zameldowania i wymeldowania.
5/ Inspektor do spraw obywatelskich podpisuje formularze i wnioski o wydanie
dowodów osobistych.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom na stanowiskach określonych w § 1.

§ 3
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 2007r.

 

 

Zarządzenie Nr SG.0152-3/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy w Dobrzycy.

 

 


Zarządzenie Nr SG.0152-3/07
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy.


Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Dobrzycy, którego treść stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 24 września 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrzyca i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.

§ 4
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania


Zał. Nr 1 -SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZEDU GMINY W DOBRZYCY

 

                                                                                  

 


ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PODPISYWANIA PISM


§ 1

Wójt podpisuje:
1/ zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2/ pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz/
3/ pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4/ odpowiedzi na skargi i wnioski,
5/ decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu
nie upoważnił pracowników Urzędu,
6/ pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma
wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Urzędu,
7/ pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
8/ pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sadami i organami administracji
publicznej,
9/ odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10/ pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za
pośrednictwem radnych,
11/ inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§ 2
Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma i decyzje pozostające w zakresie ich zadań, określone odrębnym zarządzeniem.

§ 3
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§ 4
Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują swym podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - KONTROLA WEWNĘTRZNA


ZAŁĄCZNIK NR 3
KONTROLA WEWNĘTRZNA


§ 1
Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
a/ legalności,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności,
d/ celowości,
e/ terminowości,
f/ skuteczności.

§ 2
Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3
W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
1/ kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
2/ problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej jednostki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3/ wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4/ bieżące - obejmujące czynności w toku,
5/ sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4
1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego .
3.Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5
Kontroli dokonuje Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta .

§ 6
1.Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni od jej zakończenia, protokół pokontrolny.
2.Protokół pokontrolny powinien zawierać:
1/ określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
2/ imię i nazwisko0 kontrolującego,
3/ data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4/ określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5/ imię i nazwisko kierownika kontrolowanej kom,orki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
6/ przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wyniki kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle,
7/ datę i miejsce podpisania protokółu,
8/ podpisy kontrolującego oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokółu z podanie przyczyn odmowy,
9/ wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3.O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 7
W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującej kontrolowane stanowisko, osoby te są zobowiązane są zobowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 8
Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: kierownik kontrolowanej komórki lub osoba zajmująca kontrolowane stanowisko oraz Sekretarz Gminy.

§ 9
1.Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego
2.Wójt może polecić sporządzenie protokółu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

Zarządzenie Nr SG.0152-10/07 Wójta Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboruoraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

Zarządzenie Nr SG.0152-10/07
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 3 grudnia 2007r
w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

Na podstawie art. 3a i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyka w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

§ 2
Ocenę zgłoszonych kandydatów dokona komisja w składzie:
1. Jarosław Pietrzak - Wójt Gmin.
2. Ewa Wasielewska - Zastępca Wójta Gminy.
3. Franciszek Reszel - Sekretarz Gminy.
4. Ewa Rybka - Skarbnik Gminy,

§ 3
Regulamin naboru na stanowisko urzędnicze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4
Ogłoszenie w sprawie naboru podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.
`
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania