Bazagmin.pl

Oferta gospodarcza, strategia rozwoju

Oferta gospodarcza, strategia rozwoju

 

Bogactwem naturalnym gminy są dobre grunty /56 % III kl. i 25,5 % IV kl./ i dzięki temu istnieje możliwość rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemysłu rolno-spożywczego.
Rolniczy Kombinat Społdzielczy "Nowy Świat" oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska w Dobrzycy posiadają do zagospodarowania obiekty i tereny.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziane są tereny pod usługi turystyczne, handel przemysł.
Gmina posiada przygotowane tereny pod budownictwo jednorodzinne m.in. w Dobrzycy, Fabianowie, Sośnicy.
Dogodne położenie gminy, gospodarność, pracowitość jej mieszkańców, życzliwość i pomoc od władz samorządowych, nadwyżka wykwalifikowanej siły roboczej, preferencyjne stawki podatkowe, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna,ulegająca szybkiej poprawie infrastruktura komunalna, oto niektóre z atutów dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy i inwestowaniem.

Opracowana i uchwalona strategia rozwoju gminy określa jej kierunki na najbliższe 10 lat.
Misją gminy jest wspieranie rozwoju rolnictwa i działalności gospodarczej oraz zapewnienie dobrych warunków życia mieszkańców przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Bazując na walorach środowiska kulturowego pragniemy stworzyć doskonałe warunki rozwoju turystyki. Zakłada się rozwój bazy noclegowej.  Przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni i na tej bazie ośrodka sportowo-rekreacyjnego

Główne kierunki inwestowania w najbliższych latach to kontynuowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, dalsza gazyfikacja, modernizacja i budowa dróg, parkingów, a w dalszej przyszłości obwodnicy dla Dobrzycy.

Podstawowe kierunki w zakresie rozwoju usług społecznych to: budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych przy szkołach, racjonalizacja sieci szkół i przedszkoli, remonty w budynkach oświatowych, organizacja pracowni internetowych i przedmiotowych, utworzenie gminnego ośrodka wsparcia i rozwój instytucji społecznych, wdrożenie programu "Bezpieczna Gmina" oraz dalsze doposażanie w sprzęt jednostek OSP.

W dniu 27 listopada 2007 r. Rada Gminy Dobrzyca podjęła uchwałę Nr XVIII/80/07 w sprawie zatwierdzenia Wieloletneigo Planu Finansowego i Inwestycyjnego dla Gminy Dobrzyca na lata 2007-2016.

 

 

W ostatnich kilkunastu latach powstało na terenie gminy kilka nowych zakładów pracy /fot. Dariusz Bógdał /

 

 

W rejonie gimnazjum planuje się budowę nowej sali sportowo-widowiskowej w Dobrzycy /fot. Dariusz Bógdał /

 

 Zespół Pałacowo-Parkowy zwany "Dobrzyckimi Łazienkami" / fot. Dariusz Bógdał /

 

 

GMINA DOBRZYCA, GOŚCINNA, GOSPODARNA - DOBRA GMINA

--------o0o--------

ZAPRASZAMY DO GMINY DOBRZYCA !