Bazagmin.pl

Oświata i kultura

Przedszkola

 W gminie działa 5 przedszkoli - w Dobrzycy, Galewie, Karminie, Koźmińcu, Lutyni oraz 3 oddziały zamiejscowe w Dobrzycy-Nowym Świecie do których uczęszcza 258 dzieci w tym do klas "O"- 108 dzieci. W każdym przedszkolu jest klasa "O".
W przedszkolach łącznie z oddziałami przedszkolnymi zatrudnionych jest 12 nauczycieli /na pełnych etatach/.

 


KARMIN - przebudowa z rozbudową byłego budynku parafialnego na przedszkole

 

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

 

W roku szkolnym 2008/2009 do 6 szkół podstawowych w gminie tj. w Dobrzycy, Galewie, Karminie, Koźmińcu, Lutyni i Sośnicy uczęszcza 506 uczniów.

 


Jest 1 gimnazjum - w Dobrzycy w którym uczy się 270 uczniów.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 72 nauczycieli / w tym 54 pełnozatrudnionych/, w gimnazjum 23 nauczycieli /22 pełnozatrudnionych/.

We wszystkich szkołach działają biblioteki. Łączna liczba woluminów wynosi ponad 18 tys.

 


Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy / fot. Dariusz Bógdał /

 

 

Działalność kulturalna

W kulturze – podstawowe placówki kulturalne na terenie gminy to: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, w tym 3 biblioteki /z tego 2 filialne/ w Dobrzycy, Sośnicy, Koźmińcu,  1 oddział dla dzieci i młodzieży , 7 punktów bibliotecznych oraz Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy /podległe samorządowi wojewódzkiemu/. Muzeum to wizytówka naszej gminy.

 

Ważnymi wydarzeniami w 2007 r  w muzeum były m. in.: majowe III „Dobrzyckie Spotkania z Klasyką”/m.in. występ Jacka Wójcickiego, spektakl teatru Atlantis „Fircyk w zalotach”, koncerty muzyki klasycznej Filharmonii Kaliskiej, wystawy „Splendor stołu. Srebra stołowe XVI-XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, poświęcone postaciom związanym z Dobrzycą i regionem: Augustyn Gorzeński, Kazimierz i Adam Turno, „ Tułacze Wielkopolskiej Ziemi”,  IV Ogólnopolski Plener Malarski  Dobrzyca 2007 z wernisażem poplenerowym, utworzenie stałej ekspozycji depozytów otrzymanych z Bractwa Strzeleckiego im. Św. Tekli w Dobrzycy,  28 sierpnia w scenerii przypałacowego parku odbył się I Festiwal Kultury Narodów / zespoły ludowe z Sycylii i Ałtaju/, we wrześniu XV Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2007.

Z wydawnictw muzeum należy wymienić m.in. monografię  o Dobrzycy autorstwa Róży Kąsinowskiej, foldery związane z wystawami: Splendor stołu, Bractwo strzeleckie w Dobrzycy, 4 plakaty promujące  wydarzenia w muzeum, kalendarz ścienny na 2008 r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich do działalności kulturalnej włączały się samorządy wiejskie, organizacje społeczne jak OSP, KGW, koła KSM. Bardzo aktywną działalność prowadziły szkoły /m.in. festyny, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, „Jasełka”, Dni Seniora, okolicznościowe wieczornice, wieczorki taneczne itp./

 

Jak corocznie, aktywną działalność prowadziło również Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, którą wspierał Urząd Gminy. Ukazały się 2 kolejne numery Notatek Dobrzyckich     nr 34 i 35

W ramach Dni Ziemi Dobrzyckiej finansowanych przez TMZD, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Pleszewie:

-         zorganizowano przy współudziale KGW ekspozycje „ Rękodzieło i dziedzictwo kulinarne regionu” oraz konkurs na ciasto drożdżowe ,

-         opracowano ponad 50 fotografii z pocz. XX w. organizując w panteonie muzeum wystawę „Dobrzyca w starej fotografii”,

-         przeprowadzono 20 godz. zajęć pozalekcyjnych w zakresie śpiewu, tańca, i gwary wielkopolskiej,

-         wznowiono nr 25 Notatek Dobrzyckich „ Dobrzyca – Monografia historyczna”,

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną przygotowano konkurs wiedzy „Stanisław Śniatała: duchowny, społecznik, historyk”.

Towarzystwo czynnie współuczestniczyło w organizowaniu wypoczynku letniego dla      

dzieci w Dobrzycy m.in. w ramach programu „Wakacje z Bogiem”.

W wrześniu 2007 r. Towarzystwo zorganizowało wycieczkę do Czerniejewa, wsi Koszuty – Muzeum Ziemi Średzkiej, a także Muzeum Napoleońskiego w Witaszycach.

 

A oto kilka szczegółowych informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury,       w tym bibliotek w 2007  r.

W bibliotekach i punktach bibliotecznych na terenie gminy odnotowano 34.275 wypożyczeń książek, a liczba czytelników wyniosła 1.804.

Stan księgozbioru na koniec 2007 r. - 42.715 wol./ przybyło 1.236 wol.. w tym z zakupu 1.188, ubyło 447 wol. w tym w ramach selekcji 264 wol.

Na zakup książek wydatkowano 24.551 zł, na czasopisma – 1.285 zł.

Na odcinku działalności kulturalno-edukacyjnej i informacyjnej Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy zorganizowała; 5 konkursów, w tym 3 gminne: literacki – „Powiedz mi jak mnie Kochasz”, plastyczny – „Poznaj mojego idola z książek –Astrid Lingren”, wiedzy: „Ksiądz Stanisław Śniatała: duchowny, społecznik historyk” , Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2006/2007”, ” Najbardziej rozczytana klasa roku 2006/2007, dwa spotkania autorskie: z Kazimierzem Szymulką i Beatą Ostrowicką, warsztaty plastyczne: „Świat Astrid Lingren tęczą malowany”, dekanalny konkurs wiedzy „Ojciec Pio – życie pokorne i nadzwyczajne”

            Inne formy:  lekcje biblioteczne – 13, wystawy książek-33, inne wystawy – 6, projekcje filmów wideo – 10, pogadanki – 21, dyskusje nad książką – 5, głośne czytanie – 8, pomoc przy organizowaniu imprez, udostępnianie sprzętu i materiałów repertuarowych, dostarczanie książek do domu, prowadzi punkt biblioteczny w DPS

Gminna Biblioteka Publiczna dysponuje zbiorami na temat UE.

Prowadzi kartotekę regionalną, w której znajdują się książki oraz artykuły dot. gminy /. 65 książek 2.000 artykułów./. Oprócz tego w zbiorze Kronika Gminy gromadzi dokumenty życia społecznego, materiały historyczne i regionalne /ok. 450 szt./.

 Biblioteka oferuje swym czytelnikom dostęp do internetu – 3 stanowiska /bezpłatnie/.

 

W Gminnym Centrum Kultury działała w 2007 r.: salka komputerowa, salka klubowa pracownia muzyczna, orkiestra dęta, klub seniora.

Swoje pomieszczenia mają i współpracują z GCK, podobnie jak w latach poprzednich: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Społeczne Ognisko Muzyczne.

Gminne Centrum Kultury nawiązało także stałą współpracę z Zespołem BUSLIK z Mińska na Białorusi oraz ze stowarzyszeniem Jarocin – Veldhoven /Holandia/, a także z Klubem Jarocińskich Dinozaurów Piosenki.

 

W roku 2007 zorganizowano wiele imprez: koncert rockowy dla młodzieży grupy „Audiogen” turnieje „ Mistrz Tysiąca” i „Darta”, przedstawienie teatralne „ Baśń o smoku wawelskim, konkurs,, Dyktando – z ortografią za  pan brat”, cykl imprez w czasie weekendu majowego, współorganizacja festynu charytatywnego „ „Dar serca dla Mateusza”, Festyn Nocy Świętojańskiej „Powitanie Lata” – na boisku w Nowym Świecie.

Ważnym wydarzeniem były II Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dobrzyca 2007 po hasłem „ My też możemy się śmiać, w których wzięło udział ponad 200 niepełnosprawnych.

Z innych wydarzeń można wymienić także: I Dobrzyckie Spotkania Śpiewających Dinozaurów Piosenki”, nagranie płyty CD z kolędami pt. :” Z nadzieją”, spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy, koncert kolęd,  plenerowy festyn Bożonarodzeniowy przed muzeum, organizowano uroczyste obchody Świąt Narodowych np. Święta Niepodległości i wiele innych.

GCK  nawiązało i utrzymuje stałą współpracę ze szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury organizacjami i stowarzyszeniami z terenu nasze gminy i nie tylko.

 

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej od października 2007 r. w GCK rozpoczęły działalność sekcje artystyczne: rytmiczno wokalna sekcja KRASNALI/przedszkolaków/, tańca nowoczesnego, tańca ludowego, teatralna, śpiewu solowego, śpiewu zespołowego, nauki gry na instrumentach.

 

W roku 2007 w ramach wydatków rzeczowych m.in. wymieniono 2 okna w pomieszczeniach biurowych GCK oraz 7 okien w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz bramę wejściową,  przystąpiono do modernizacji pomieszczeń administracji GCK, holu dolnego oraz w małym zakresie sceny w sali widowiskowej.

Zakupiono małe nagłośnienie oraz elektryczne piano ROLAND

 

Szczegółowa informacja o działalności GCK w Dobrzycy była tematem sesyjnym obrad Rady Gminy /wcześniej zapoznały się z nią komisje Rady/ w miesiącu  marcu 2008 r.

 

Z innych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy należy wymienić m.in. imprezy organizowane z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, bardzo popularne Dni Seniora, które odbyły się w Galewie, Lutyni, Polskich Olędrach, Karminie, Izbicznie, Fabianowie, Sośnicy, Koźmińcu, dożynki w Fabianowie.

 

W roku 2007 Gmina Dobrzyca była gospodarzem – Dożynek Powiatowych, które odbyły się 2 września w przepięknej scenerii Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Starostami byli: Sabina Matuszkiewicz z Koźmińca oraz Jerzy Mielcarz z Dobrzycy a jako asystenci Małgorzata Andrzejczak z Galewa i Adam Maciejewski z Sośnicy.

Udane to były dożynki i na długo pozostaną w pamięci – jak mówili ich uczestnicy.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się, wnieśli swój wkład w ich przygotowanie.

 

W dniu 07 lipca 2007 r. odbył się kolejny bo już V Festyn Integracyjny „ Dobrzyca – 2007” tym razem w plenerze parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy. Wymieniony festyn wpisał się na trwałe w kalendarz otwartych imprez artystycznych naszej gminy służąc integracji całego społeczeństwa

Gminny Związek Rolników Kołek i Organizacji Rolniczych wspólnie z Gminną Radą Kobiet w Dobrzycy zorganizowali gminne spotkanie wigilijne, które odbyło się w tym roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

O czym już od lat powtarzamy, że na bardzo pozytywną ocenę zasługuje kontynuowanie  przez młode pokolenie tradycji regionalnych np. chodzenie przebierańców  w drugi dzień Świąt Wielkanocnych/ m.in. w Fabianowie, Lutyni, Sośnicy, Dobrzycy/ imprezy organizowane przez szkoły, przedszkola.

Wzrasta kulturotwórcza rola szkół, parafii, wiele  robią organizacje społeczne, samorządy wiejskie. Jest coraz więcej imprez, różnych działań. Zamierzamy to wspierać, włączyć w to także jeszcze w większym zakresie Gminne Centrum Kultury.

Mieszkańcy gminy otrzymują szczegółowe informacje o wydarzeniach kulturalnych poprzez prasę lokalną / „Gazeta Pleszewska” , „Życie Pleszewa”/ oraz w „Notatkach Dobrzyckich”.

Orkiestra dęta działająca przy Gminnym Centrum Kultury

Poplenerowa wystawa obrazów w dobrzyckim pałacu

Od 1990 r. działa Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, które wydaje biuletyn "Notatki Dobrzyckie"

 

 

 

Obchody 15-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej - 10 grudnia 2005 r.

 

 

 

"Naśladujemy gwiazdy estrady" - cykliczna impreza organizowana przez Gminne Centrum Kultury

 

 

 

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną

 

 

==========o========= 

BRACTWO STRZELECKIE pod wezwaniem św. TEKLI w Dobrzycy

24 lutego 2006 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy odbyło się zebranie założycielskie Bractwa Strzeleckiego p.w. św. Tekli w Dobrzycy. W zebraniu uczestniczyło 44 założycieli. W ten sposób nawiązano do pięknej tradycji Bractwa Strzeleckiego w Dobrzycy, które zostało założone w 1802 r.
Uchwalono nowy statut Bractwa, wybrano Radę w składzie:
- Starszy - Roman Żychlewicz,
- Podstarszy - Zdzisław Woźniak,
- Podskarbi - Wojciech Maniak,
- Marszałek - Stanisław Pietrzak,
- Pisarz - Mirosław Kownacki,
- Chorąży - Andrzej Kaczmarek.
Złożono wniosek o zarejestrowanie Bractwa w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu.
Bractwo postanowiło nawiązać do dawnego umunduruwania dobrzyckich kurków tj. ciemnozielona marynarka z czarnym kołnierzem i srebrnymi guzikami, ciemne spodnie z lampasami i ciemny kapelusz.
Nadmienić należy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Urszuli Lasocińskiej przechowane zostały przez okres II wojny światowej wszystkie cenne insygnia Bractwa - medale pamiątkowe i klejnot Bractwa.
Gościnnie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie przeprowadzono I strzelanie o godność Króla Bractwa Strzeleckiego p.w. św. Tekli w Dobrzycy. Po odczytaniu trafów okazało się, że Królem Bractwa Strzeleckiego w Dobrzycy na rok 2006 został Brat Witalis Półrolniczak, I Rycerzem - Mirosław Włodarczyk, II Rycerzem - Andrzej Kaczmarek.
Uroczystość intronizacji Króla Strzeleckiego, który przybrał przydomek "Odnowiciel" odbyła się w dniu 09 lipca 2006 r.

 

Bractwo Strzeleckie-herb

 

ooooooooo

DOŻYNKI POWIATU PLESZEWSKIEGO W DOBRZYCY - 2 WRZEŚNIA 2007 R.

========0========


 

 

Zaduszki Mikołajczykowskie