Bazagmin.pl

Działalność gospodarcza

Podmioty gospodarcze

 

Gmina Dobrzyca ma charakter rolniczo-przemysłowy z wysokim poziomem produkcji rolnej i dużą aktywnością gospodarczą.

Według stanu na koniec grudnia 2008 roku, w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy wpisanych było 984 podmiotów, w tym wykreślonych 661. Na 31.12.2008 r. było 323 czynnych podmiotów / a aktywnych czyli prowadzących już działalność - 315/. W minionym roku wpisano do rejestru 56 nowe podmioty, wykreślono 42 podmioty.
Podmioty gospodarcze w rejestrze gminy /czynne - wpisane/ w poszczególnych branżach na dzień 31.12.2008 r.: budownictwo - 66, gastronomia - 4, handel - 94, produkcyjno-usługowa - 7, pozostałe usługi materialne - 34, produkcja wyrobów - 26, usługi niematerialne - 54, usługi przemysłowe - 38 razem - 323.

 

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 86% powierzchni gminy, co nadaje jej typowo rolniczego charakteru. Ponad 80% powierzchni gruntów zajmują gleby klas III i IV, co sprzyja osiąganiu wysokiej wydajności w rolnictwie.
Struktura użytków rolnych została zobrazowana na poniższym wykresie.

 

Struktura użytków rolnych w gminie


Powyższe dane wskazują na to, że tereny rolnicze w gminie są w prawie w całości przeznaczone na grunty orne. Na uwagę zasługuje bardzo niski odsetek łąk i pastwisk, co ogranicza możliwości rozwoju hodowli bydła. Sady zajmują 26 ha.

Strukturę upraw w gminie obrazuje kolejny wykres.

 

Struktura upraw w gminie


Przewaga gleb o bardzo dobrej jakości przesądza o strukturze upraw - samo żyto zajmuje tylko 8,8% powierzchni wszystkich upraw, natomiast najwięcej wysiewa się mieszanek zbożowych, pszenicy, pszenżyta oraz jęczmienia. W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej.

Najważniejsze dane na temat wielkości gospodarstw rolnych w gminie zostały przedstawione na dwóch kolejnych wykresach.

 

Liczba gospodarstw rolnych według powierzchni


Powyższe informacje wskazują na to, że gospodarstwa małe - o powierzchni poniżej 5 ha, stanowią 43,4% liczby wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Można przypuszczać, że gospodarstwa te w znacznej części nie stanowią głównego źródła utrzymania ich właścicieli. Co trzecie gospodarstwo posiada więcej niż 10 ha i właśnie takie duże gospodarstwa sprzyjają towarowości prowadzonej działalności i rokują wytrzymanie konkurencji w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej.

 

Łączna powierzchnia gospodarstw w poszczególnych kategoriach wielkości


Z powyższego zestawienia wynika, że łączna powierzchnia małych gospodarstw (do 5 ha) stanowi zaledwie 9,5% łącznej powierzchni rolnej w gminie, natomiast gospodarstwa powyżej 10 ha zajmują razem ponad 70% tej powierzchni.

Istotnym problemem prowadzenia działalności rolniczej na terenie gminy są coraz mniejsze możliwości zbytu płodów rolnych. Na terenie gminy nie istnieją grupy producenckie, a sektor przetwórstwa owocowo-spożywczego jest zbyt słabo rozwinięty.

Dużą szansą dla rolnictwa gminnego jest natomiast rozwój rolnictwa proekologicznego, rozumianego jako produkcja rolna nastawiona na ograniczenie używania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, a wykorzystująca naturalne metody podnoszenia wydajności. Na gruntach rolnych o niższej klasie bonitacyjnej wskazane są dolesienia oraz rozwój pasów wiatrochronnych.