Bazagmin.pl

Budżet gminy

 BUDŻET GMINY NA 2009 R.

patrz: Biuletyn Informacji Publicznej - Prawo lokalne - Uchwały Rady /archiwum/

Uchwała nr XXXI/188/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
 

Załącznik
do budżetu gminy na 2010 r.


K I E R U N K I
polityki społeczno-gospodarczej na 2010 r.
/zadania społeczno-gospodarcze/


Przy opracowywaniu kierunków polityki społeczno-gospodarczej uwzględniono:
- uchwaloną przez Radę Gminy strategię rozwoju gminy do roku 2012
- uchwalony przez Radę Gminy, ze zmianami - Wieloletni Plan Finansowy i Inwestycyjny na lata 2007-2016
- część wniosków mieszkańców wsi,
- zakładane dochody i wydatki budżetu gminy na 2010 r.

I. Dane ogólne

Liczba ludności w gminie wynosiła na 31.10.2009 r. - 8.390 osób i w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie z tendencją spadkową..
Na terenie gminy jest 17 sołectw, 19 wsi.
Planuje się zakończenie prac nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca / zmiany dot. przeznaczenia gruntów w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec, Sośnica przede wszystkim pod zabudowę usługową oraz w Dobrzycy, Galewie, Izbicznie Sośnicy, Sośniczce i Strzyżewie pod lokalizację elektrowni wiatrowych/.
Przewiduje się kontynuowanie zakładania ewidencji zabytków w gminie - po warunkiem uzyskania dodatkowych środków w ciągu roku.
W przypadku wypracowania nadwyżki budżetowej za 2009 r. kontynuowane będą prace remontowe w części biur mające na celu dalszą poprawę ich funkcjonalności, a tym samym obsługi interesantów, prace adaptacyjne pomieszczeń na pomieszczenia biurowe.
Do tej pory bardzo dobrze układa się współpraca zagraniczna z gminą Jampol - Ukraina, z którą w roku 2007 podpisano porozumienie i będzie kontynuowana. Dalej będą utrzymywane kontakty z samorządami niemieckimi.
Na działania promocyjne gminy przeznaczono w roku 2010 - 60.000 zł. Będą to różne formy np. organizacja imprez, reklama, na obiektach sportowych, kulturalnych, nowe wydawnictwa, także poprzez Wielkopolską Organizację Turystyczną, wspólne działania z Muzeum: Zespołem Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej.

II. Rolnictwo

W tym dziale planuje się:
- remont stacji wodociągowej w Dobrzycy - 625.000 zł
- na utrzymanie hydrantów przeznaczyć - 5.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej - Domu Strażaka w Sośnicy - 45.200 zł
- odpis na Izby Rolnicze /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/ - 18.120 zł

 III. Transport i łączność

Na drogownictwo, ulice, chodniki, dofinansowanie komunikacji autobusowej planuje się przeznaczyć kwotę 826.000 zł / w tym dofinansowanie komunikacji - 41.000 zł/
Z ogólnej kwoty, na inwestycje na drogach gminnych przeznaczy się 100.000 zł na:
przebudowę nawierzchni wraz z bud. kanalizacji deszczowej na ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej, i Piwnej w Karminku / w ramach tego zadania planuje się rozpocząć budowę nawierzchni

Ponadto w ramach inwestycji planuje się współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych:
- przebudowy chodników w Dobrzycy: ul. Jarocińska, ul. Krotoszyńska (Nowy Świat), Galewie
i Koźmińcu,
- remonty nawierzchni bitumicznych w Polskich Olędrach, Sośnicy i Karminie.
Łącznie planuje się przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji przy drogach powiatowych kwotę 160.000zł.
Inne zadania w tym dziale to:
1/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 260.00 zł /środki własne /
a/ nawierzchnia bitumiczna na drogach:
- Polskie Olędry - 200m
- Strzyżew - 280 m
- Trzebin - 200m
b/ nawierzchnia tłuczniowa :
- Karmin - Czarnuszka - 200 m
Ponadto Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych realizacji w/w zadań do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - o kwotę 66.750 zł.
W zależności od kwoty uzyskanego dofinansowania oraz wyniku przetargu zakresy zadań
mogą ulec zmianie.
2/ przebudowa ul. Szkolnej/Targowej w Dobrzycy - 25.000 zł
3/ remont nawierzchni bitumicznych /kont/ w Czarnuszce - wsi oraz w Galewie /w kierunku p.
Kubiaka/ - 60.000 zł /w tym Czarnuszka - 40.000zł i Galew 20.000 zł/
4/ remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej/ zakres prac zostanie ustalony po
dokonanym przeglądzie dróg w okresie wiosennym i jesiennym/ - 70.000 zł
5/ bieżące utrzymanie dróg m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy - 60.000 zł
6/ ścinka poboczy i prace związane z utrzymaniem rowów - 15.000zł
7/ profilowanie dróg - 20.000zł
8/ remonty, malowanie istniejących wiat przystankowych - 5.000 zł
9/ uzupełnienie i odnowienie oznakowania dróg - 10.000 zł

Ponadto przewiduje się dofinansowanie komunikacji: MZK Ostrów Wlkp. - linia autobusowa Ostrów Wlkp. - Dobrzyca , Jarocińskie Linie Autobusowe - linia autobusowa
z Jarocina do Dobrzycy, razem - 41.000 zł.

 IV. Handel, usługi, inna działalność gospodarcza.

Podobnie jak w latach poprzednich władze samorządowe będą sprzyjały rozwojowi
handlu, usług innej działalności gospodarczej m.in. poprzez wskazywanie wolnych lokali, terenów ich uzbrajanie, wydzielanie nowych terenów.

 V. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska.

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi w gminie w tym dziale będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie Dobrzycy - W 2010 r. planuje się zakończenie realizacji zadania w rej. ul. ul. Pleszewskiej, dr. A. Bulsiewicza, Rynek, Jarocińska, Cmentarna i Wąska. oraz rozpoczęcie zadania w rej. ul. Ostrowskiej i nowego osiedla w Dobrzycy. Na te zadania w budżecie gminy na 2010 r. przewidziano kwotę 1.819.530 zł. Zakłada się na te przedsięwzięcia środki UE oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na bieżące utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków przewiduje się kwotę 340.000 zł
Inne planowane zadania:
1/ udział w działaniach w porozumieniu międzygminnym z gminą Jarocin dot. gospodarki
odpadami, składka członkowska - 12.000 zł
2/ ponadto w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przewiduje się m.in.:
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.500 zł
- monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów w Strzyżewie - 3.000 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 2.000 zł,
- utrzymanie toalet publicznych TOI-TOI - 5.000 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków - 500 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 5.000 zł,
- zbiórka odpadów segregowanych - 36.000 zł
- akcje ekologiczne - 1.000 zł, zakup nagród - 3.000 zł
3/ Oświetlenie ulic /energia z kosztami eksploatacji/ - 400.000 zł
4/ Budowa sieci oświetlenia ulicznego - 40.600 zł
Trzebin / przy drodze powiatowej Polskie Olędry - Galew, Galew / przy Olesiu/ , Lutyni / w
kierunku Rudy lub przy drodze do Fabianowa - ostatni budynek/, w Koźmińcu / w kierunku
.Wyk/
5/ Remonty oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów energetycznych, oraz opracowanie
„ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
- 26.000 zł / w tym opracowanie „Projektu założeń do planu ...." - 15.000 zł/
6/ Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenie gminy - 15.000 zł
7/ Urządzanie placów zabaw dla dzieci w 11 wsiach - 170.000 zł
Planuje się pozyskanie na to zadanie środków z UE w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi"/
8/ Inne - na podział gruntów, wycenę nieruchomości, wykup gruntów, sporządzenie
dokumentacji do obrotu nieruchomościami - 32.000 zł,różne opłaty środowiskowe - 20.000 zł


Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca

W roku 2010 planuje się dochody własne/ czynsze, opłaty eksploatacyjne, sprzedaż
wody, odbiór ścieków przyłącza do sieci wodociągowej / - 911.700 zł.
Zakłada się podwyżkę stawek czynszu za najem lokali.
Dopłata do wody w m-cach I-III będzie w wysokości jak w 2009 r. / zabezp. - 14.000 zł
Ponadto w roku 2010 planuje się w ramach dochodów własnych:
- remonty i utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych
- oraz udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 110.000 zł
- na eksploatację stacji i sieci wodociągowych - 300.000 zł
Przewiduje się zakończenie prac przy wykonywaniu pochylni dla niepełnosprawnych w Dobrzycy przy ośrodku zdrowia. Będą kontynuowane prace remontowe w budynku komunalnym w Koźmińcu 94 / budowa szamba/, Dobrzyca, Rynek 13 / wymiana stolarki okiennej/ przy ul. Cmentarnej 3/roboty elewacyjne i drogowe/. Planuje się także zakończenie prac przy adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne w Polskich Olędrach i rozpoczęcie remontu budynku pod lokale socjalne w Czarnuszce - Marianowie.
Na stacjach wodociągowych przewiduje się m.in. kontynuowanie wymiany stolarki okiennej, remonty pokryć dachowych.
Z zadań inwestycyjnych / w dziale rolnictwo/ zakłada się remont stacji wodociągowej w Dobrzycy.

VI. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się przeznaczyć ogółem - 7.980.650 zł
z tego: subwencja oświatowa - 5.261.512 zł
środki własne budżetu - 2.528.138 zł
wpływy z czynszów za wynajem mieszkań
w budynkach szkolnych - 20.000 zł
wpływy za wynajem sal lekcyjnych w SP Dobrzyca 2.000 zł
wpływy za wynajem sal lekcyjnych w gimnazjum 7.000 zł
wpływy za wynajem lokali handlowych w budynku
przedszkolnym - Dobrzyca 15.000 zł
wpłaty rodziców za żywienie i pobyt
dzieci w przedszkolu - 134.000 zł
żywienie w świetlicy i odpłatność za przy-
gotowywanie posiłków - 13.000 zł

1. Szkoły podstawowe, gimnazjum, obsługa placówek oświatowych
W budżecie gminy na te cele przewiduje się przeznaczyć - 6.120.600 zł
z tego: szkoły podstawowe - 4.283.700 zł
gimnazjum - 1.586.100 zł
obsługa placówek oświatowych - 250.800 zł

Większość środków zostanie przeznaczona na płace i pochodne - 5.388.650 zł.
oraz inne wydatki związane z utrzymaniem szkół /opał, środki czystości, energia,
niezbędne drobne prace remontowe itp./

Na remonty w szkołach podstawowych planuje się 15.000 zł w tym w Dobrzycy -
1.000 zł, Galewie - 3.000 zł, Karminie - 3.500 zł, Koźmińcu - 1.000 zł, Lutyni -
3.000 zł , Sośnicy - 3.500 zł oraz w gimnazjum - 12.000 zł

Zakres niezbędnych prac remontowych będzie realizowany zgodnie z własnymi planami rzeczowo-finansowymi placówek oświatowych.
.
Ze środków własnych gminy przeznaczy się na dowozy dzieci do szkół
kwotę 290.400 zł.

2. Przedszkola i świetlice
Na utrzymanie przedszkoli, - 1.310.100 zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne - 1.074.300 zł
inne bieżące wydatki - 228.300 zł
prace remontowe - 7.500 zł
.
Na prace remontowe przewiduje się przeznaczyć w Dobrzycy 4.500 zł, Koźmińcu
- 2.000 zł, Lutyni - 1.000 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Dobrzycy zaplanowano 180.550 zł
w tym płace i pochodne to - 163.950 zł.

3. Inne - 79.000 zł w tym :

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów 42.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 2.000 zł

Dyrektorzy placówek oświatowych posiadają opracowane własne plany rzeczowo-finansowe, zgodnie z którymi winna być bezwzględnie przestrzegana realizacja zaplanowanych zadań na 2010 r. dostosowana do możliwości budżetu przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej.


VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się przeznaczyć dotacje na utrzymanie
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy - 245.000 zł
- bibliotek na terenie gminy. - 198.000 zł

Ponadto na sale i świetlice wiejskie na terenie gminy planuje się kwotę - 205.000 zł,
w tym na remont świetlic wiejskich w Fabianowie i Koźmińcu / inwestycje/ - 120.000 zł

Główne cele działalności Gminnego Centrum Kultury na rok 2010, to m.in.:

- atrakcyjna oferta kulturalna dla mieszkańców gminy,
- udostępnianie obiektów GCK dla mieszkańców,
- praca w sekcjach artystycznych, m.in. sekcji śpiewu solowego, sekcji śpiewu w grupach, sekcji nauki gry na instrumentach, sekcji teatralnej,
- poszerzanie kontaktów oraz współpracy z ościennymi placówkami a także z instytucjami kultury z kraju i zagranicy,
- współpraca z Muzeum - Zespołem Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy,
- współpraca z instytucjami, placówkami oświaty i organizacjami działającymi na terenie gminy Dobrzyca,
- pomoc merytoryczna, artystyczna, sprzętowa w organizacji uroczystości, świąt państwowych, gminnych i wszelkich innych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy.

Działalność artystyczna:
- współorganizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacja III Gminnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych,
- organizacja III Otwartego Turnieju Tańca „Tańczyć każdy może",
- organizacja III Dobrzyckich Spotkań Śpiewających Krasnali - Przeglądu piosenki dla przedszkolaków,
- organizacja III Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „VOCALIADA"
- organizacja Dożynek Gminnych,
- organizacja III Letniej Spartakiady Mieszkańców Wsi Gminy Dobrzyca,
- organizacja III Konkursu Artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia
Szczegółową informację o planowanych przedsięwzięciach w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy w 2010 r. przedstawi Radzie Gminy na początku roku nowy dyrektor tej instytucji kultury, którego planuje się powołać z dniem 1.01.2010 w drodze konkursu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzycy

W ramach wydatków rzeczowych (oprócz przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektów) planuje się w bibliotekach:
- zakup książek - 10 000 zł
- prenumeratę czasopism ( w tym edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz fachowych dla
bibliotekarzy - 1 800 zł
- imprezy biblioteczne, spotkania z pisarzami lub innymi ciekawymi ludźmi oraz zakup
nagród dla uczestników konkursów - 2 100 zł
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych (praca społeczna) - 4 000 zł
- drobne prace remontowo-naprawcze - 2 600 zł
· konserwacja dachu budynku GBP w Dobrzycy
· założenie papy na dachu biblioteki w Sośnicy
· wymiana zużytej wykładziny w przedsionku biblioteki w Koźmińcu
- wykonanie regałów i szafek katalogowych dla GBP w Dobrzycy - 2 700 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów planuje organizację wielu imprez popularyzujących książkę i czytelnictwo. Kontynuowana będzie ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom". Odbędą się spotkania z pisarzami lub innymi ciekawymi ludźmi, konkursy o zasięgu gminnym np.:
· „Kto kocha, ten wierzy-moja niespełniona miłość" - literacki na opowiadanie o miłości
· „Dziewczynka z zapałkami i inni" - plastyczny na ulubionego bohatera baśni H.Ch. Andersena.,
· VIII edycja konkursu wiedzy z cyklu „Ziemia Dobrzycka Moja Mała Ojczyzna" ph. "Moja Dobrzyca - 570 rocznica nadania praw miejskich",
· „Jak wielki i piękny jest mój świat" - konkurs na plakat o tematyce ekologicznej,
· VIII edycja dekanalnego konkursu wiedzy religijnej „Biedaczyna Boży - św. Franciszek z Asyżu",
· „Wszystkie stworzenia które są pod niebem(...) są posłuszne swemu stwórcy" - konkurs plastyczny dla młodszych klas szkół podstawowych dotyczący św. Franciszka w legendzie.
Prezentowane będą również wystawy okolicznościowe z okazji obchodów rocznic, świąt i wydarzeń historycznych np.
· „Dramaturg, powieściopisarz, filozof" z okazji rocz. ur. Erica Emanuela Schmidta,
· „Książki o książkach" z okazji DKOKiP,
· „Papież Polak" z okazji ur. Jana Pawła II,
· „Historia powieści kryminalnej oraz galeria najbardziej popularnych detektywów" z okazji ur. Agathy Christie,
· „Płaszcz i szpada" z okazji śm. Aleksandra Dumasa,
· wystawa misiów najmłodszych czytelników biblioteki z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia",

· po każdym zakupie organizowane będą przeglądy nowości dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
Przeprowadzane będą lekcje biblioteczne, zajęcia z przedszkolakami oraz przyjmowane będą wycieczki szkolne i przedszkolne oraz dalsza komputeryzacja zbiorów.
W dalszym ciągu gromadzone będą materiały do zbioru „Kronika Gminy Dobrzyca"

Ze środków na sale wiejskie przewiduje się przeznaczyć:
- 60.000 zł na remont świetlicy w Fabianowie / zaplecze kuchenne/ - zadanie inwestycyjne
- 60.000 zł na remont świetlicy w Koźmińcu /dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymiana drzwi, naprawa i malowanie ścian i sufitów, położenie płytek na całej powierzchni podłogi./ - zadanie inwestycyjne
- 25.000 zł na remonty pozostałych sal, w tym m.in. w Nowym Świecie i Sośniczce
- 60.000 zł na bieżące utrzymanie sal wiejskich /energia, opał, ubezpieczenie/
Kontynuowane będzie wyposażanie sal wiejskich w sprzęt p.poż.

Przewiduje się, że podobnie jak w latach poprzednich do działalności kulturalnej włączą się samorządy wiejskie, organizacje społeczne jak KGW, OSP,KSM itp. Bardzo pozytywnym przykładem może tu być działalność zespołu „Sośniczanki", organizowanie przyjętych w danym środowisku imprez np. Święto Ziemniaka w Fabianowie, kultywowanie tradycji regionalnych w niektórych wsiach, organizowanie znaczących imprez jak np. dożynek, festynów, Dni Ziemi Dobrzyckiej. W coraz większym stopniu ośrodkami kulturotwórczymi stają się szkoły. Nadal działania te wymagają jednak większego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Zamierzamy to czynić przede wszystkim poprzez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.

Jak corocznie działania w zakresie kultury wspierać będzie również Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Planowane jest wydanie 2 kolejnych numerów „Notatek Dobrzyckich"/nr 40 i 41/ zorganizowanie wycieczki krajoznawczej oraz rajdu rowerowego. Towarzystwo będzie upamiętniało rocznice i święta narodowe , inne ważne wydarzenia i okoliczności. W roku 2010 TMZD będzie obchodziło jubileusz 20 lecia istnienia. Z tej okazji planuje się wydanie okolicznościowego informatora. Wspólnie z GCK i biblioteką w Dobrzycy planuje się zorganizowanie konkursu wiedzy/ temat do uzgodnienia/. Dalej będzie współpracować z muzeum w Dobrzycy przy organizowaniu wystaw oraz pleneru malarskiego. Towarzystwo zamierza zorganizować IV Dni Ziemi Dobrzyckiej. . Kontynuowana będzie współpraca z Towarzystwem Miłośników Koźmina Wielkopolskiego i Muzeum Regionalnym w Pleszewie. TMZD przygotuje konkurs wiedzy na temat dziejów kościołów w dekanacie dobrzyckim. Organizowanie będą zebrania okolicznościowe członków TMZD.

W roku 2010 będzie, kontynuowana i umacniana wielostronna współpraca z Muzeum: Zespołem Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy. Dalsze działania przewiduje Gminne Centrum Kultury. Oprócz upowszechniania kultury ma się także na uwadze szerszą promocję gminy.
W roku 2010 r. w muzeum planuje m.in. .zorganizowanie VI Dobrzyckich Spotkań z Klasyką / w maju/, przygotowanie wystawy „Ziemiaństwo okruchy przeszłości" , w panteonie, wystawę XVIII w. grafik , VII plener malarski zakończony wernisażem poplenerowym. W lipcu i sierpniu planuje się dwa razy w miesiącu organizację letnich koncertów we współpracy z Filharmonią Kaliską. Koncerty będą odbywały się co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę przed budynkiem panteonu.

 Z działań inwestycyjnych kontynuowana będzie realizacja II etapu projektu „Rewaloryzacja XVIII w. założenia parkowego w Dobrzycy / w ramach zadania zrekonstruowane będą dwa mostki na terenie parku oraz woliera, wykonana zostanie sieć do monitoringu /. Ponadto w 2010 r. Muzeum zamierza przystąpić do rekonstrukcji oranżerii oraz stajni cugowych/ projekt złożony do WRPO/ oraz dokonywać zakupów wyposażenia do pałacu.

-------

W roku 2010 przewiduje się w zakresie ochrony zabytków:
- dalsze zakładanie ewidencji zabytków w gminie /uzależnione to będzie od pozyskania dodatkowych środków w budżecie gminy/
- realizację Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2012 przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobrzyca nr XXXVIII/218/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2009 r. nr 198 poz.3390

VIII. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się 82.500 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii/ 81.500 zł + 1.000 zł/. Będą to środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki zostaną wykorzystane zgodnie z „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dobrzyca na rok 2010", który Rada Gminy uchwaliła 30 listopada 2009 r .
Ponadto ze środków własnych budżetu gminy planuje się zakup szczepionek profilaktycznych - za kwotę 40.000 zł /profilaktyka przeciw-rakowa dla kobiet/

 IX. Opieka społeczna

W tym dziale planuje się przeznaczyć na opiekę społeczną / GOPS w Dobrzycy/ ogółem 4.103.466 / w tym 25.000 zł wpływy własne z usług opiekuńczych / z tego :
- środki własne - 795.300 zł
- dofinansowanie środków własnych 324.366 zł /składki na ubezpieczenie zdrowotne -13.466 zł , koszty utrzymania GOPS - 130.938 zł, zasiłki okresowe - 40.583 zł, zasiłki stałe - 139.379 zł/,
- środki zlecone - 2.958.800 zł

Z kwoty ogółem przeznaczy się na:
- zasiłki i pomoc w naturze - 352.962 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 61.500 zł
- utrzymanie GOPS - 570.538 zł,
- usługi opiekuńcze - 26.200 zł
- opłata za pobyt w DPS - 108.000 zł
- opłacanie składki na ubezp. zdrowotne - 13.966 zł
- świadczenia rodzinne - 2.959.300 zł
- przemoc w rodzinie - 3.000 zł
- imprezy integracyjne - 8.000 zł / np. Festyn Integracyjny, Dni Seniora, Lato za Grosik/

 W ramach zadań zleconych przewiduje się kwotę - 2.958.800 zł
z tego:
świadczenia rodzinne - 2.958.300 zł
składki na ubezp. zdrowotne - 500 zł

Planuje się, że w ramach pomocy społecznej udzieli się m.in.
1/ zadania własne
- zasiłków celowych i w naturze - 664 świadczeń
sprawienie pogrzebu - 2
dożywianie dzieci w szkołach - dla 440
usługi opiekuńcze - 26 osób + 8 pomoc sąsiedz.
utrzymanie w DPS - 5 osób

2/ zadania zlecenie
- zasiłków stałych - 44
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - dla 38 osób
- świadczenia rodzinne - dla 920 rodzin.

Ponadto w ramach opieki społecznej na dodatki mieszkaniowe planuje się ze środków własnych gminy kwotę 80.000 zł, oraz na prace społecznie użyteczne - 10.000 zł

Ogółem na opiekę społeczną przeznaczy się w 2010 r. - 4.193.466 zł

Wzorem lat poprzednich Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca planuje pozyskanie również w 2010 r. darów w postaci produktów spożywczych z Banku Żywności w Poznaniu

 X. Kultura fizyczna i turystyka

W roku 2010 w dziale kultura fizyczna planuje się przeznaczyć - 2.002.200 zł

1/ Na bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej przewiduje się kwotę - 70.000 zł
w tym:
- utrzymanie kompleksu sportowego w Dobrzycy przy ul. Wrobińskiego - 35.000 zł
- na działalność sportową we wsiach, szkołach itp. /organizacja zawodów
rozgrywek, imprez sportowych na terenie gminy oraz udział w różnych imprezach,
zawodach poza gminą / - 35.000 zł

2/ Zadania inwestycyjne

- budowa hali sportowo-widowiskowej w Dobrzycy - 1.932.200 zł
Planuje się, że obiekt zostanie oddany do użytku 31 sierpnia 2010 r.

O organizowanych imprezach w tym obiekcie mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

3/ Na terenie gminnego kompleksu sportowego w Dobrzycy będą kontynuowane działania na
odcinku oprawy wizualnej obiektu w tym reklamowej.
4/ Dalsze działania w szerszym propagowaniu i upowszechnianiu masowego ruchu sportowego
rekreacji poprzez organizację lub współorganizację imprez, zawodów sportowych m.in.
takich jak: ligi gminne /piłka nożna ,siatkówka, tenis stołowy, halowa piłka nożna, plażowa
piłka siatkowa oraz nożna/ Bieg Mikołajczykowski, Ogólnopolski Wyścig Kolarski w
kategorii młodzików im. St. Mikołajczyka w Dobrzycy - kryterium uliczne ,Mistrzostwa
Powiatu Pleszewskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz w
Plażowej Piłce Siatkowej Par, II Turniej Plażowej Piłki Nożnej Orlików im. Ryszarda
Szymkowiaka Gminne Mistrzostwa w Kolarstwie Przełajowym Szkół, Mistrzostwa Gminy
w Tenisie Ziemnym biegi przełajowe, festyny, spartakiady mieszkańców wsi gminy, w tym
Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi Gminy Dobrzyca, półkolonie sportowe itp. rozwój
sportu szkolnego np. poprzez 3 UKS -y / przy SP i Gimnazjum w Dobrzycy i SP w
Karminie/.

5/ Przewiduje się, podobnie jak w latach poprzednich, udział drużyn z terenu gminy
w rozgrywkach Związków Piłki Nożnej „Płomyk" Koźminiec - w IV lidze,
„Czarni" Dobrzyca w kl.okręgowej, Czarni Dobrzyca-Fabianów w kl. „B" i 6 drużyn
młodzieżowych po 3 z „Czarnych" Dobrzyca i „Płomyka" Koźminiec.
Udział gminy w innych rozgrywkach, imprezach sportowych powiatowych np. liga
siatkówki, halowa piłka nożna, regionalnych, wojewódzkich np. szkolnych i innych.

W ramach turystyki podobnie jak w roku 2009 planuje się m.in. nieodpłatny udział w promocjach na targach, wydawanych folderach w ramach członkostwa w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, współdziałanie z Odziałem PTTK w Pleszewie i innymi Muzeum: Zespołem Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy, Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej , szkołami.

XI. Pożarnictwo

W roku 2010 r. na pożarnictwo planuje się z budżetu przeznaczyć kwotę - 120.000 zł
/w tym m. in. na opłaty za energię elektryczną, paliwo, ubezpieczenia, wynagrodzenia strażaków za udział w pożarach i innych zdarzeniach oraz szkoleniach pożarniczych ryczałty kierowców, badania lekarskie kierowców + badania lekarskie członków JOT, szkolenie ratowników medycznych, zakup odzieży ochronnej , zakup sprzętu do ratownictwa technicznego i innego osprzętu, konieczne remonty i przeglądy techniczne samochodów, zakup części zamiennych, zawody gminne, turniej wiedzy pożarniczej inne bieżące naprawy, konserwacje w strażnicach/.
Zakłada się, w miarę możliwości finansowych, zainstalowanie ogrzewania gazowego, w garażach, pomieszczeniach socjalnych i świetlicy na parterze w strażnicy w Dobrzycy oraz naprawę dachów w Fabianowie i Dobrzycy

Ponadto jednostki OSP zgodnie z przyznaną dotacją złożyły wnioski na zakup sprzętu i umundurowania na łączną kwotę 4.540 zł. /dotacja MSWiA/ i OSP w Sośnicy złożyła wniosek o dotację 1.800 zł /z dopłatą firm ubezpieczeniowych/.

W terminie do końca lutego 2010 r. odbędą się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy.

W roku 2010 r. planuje się zorganizowanie Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego w Dobrzycy - w m-cu lutym, Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
.

XII. Inwestycje

Jako zadania inwestycyjne /z wyżej wymienionych zadań wyszczególnionych w poszczególnych działach/ przewiduje się:

Wydatki majątkowe - budżet gminy

1/ remont stacji wodociągowej w Dobrzycy - 625.000 zł
2/ remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy - 45.200 zł
3/ przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej
na ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku
/w ramach tego zadania planuje się rozpocząć budowę
nawierzchni/ - 100.000 zł
4/ współfinansowanie w przebudowie chodników i remoncie
nawierzchni dróg powiatowych - 160.000 zł
5/ wykup gruntów - 5.000 zł
6/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z przepompowniami ścieków na terenie Dobrzycy - 1.819.530 zł
7/ budowa sieci oświetlenia ulicznego / Trzebin, Galew, Lutynia
Koźminiec/ - 40.600 zł
8/ budowa placów zabaw / w 11 wsiach/ - 170.000 zł
9/ remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie - 60.000 zł
10/ remont świetlicy wiejskiej w Koźmińcu - 60.000 zł
11/ budowa hali sportowo-widowiskowej w Dobrzycy - 1.932.200 zł

-----

Dla obsługi długu publicznego w budżecie gminy wydzielono środki w kwocie
2.367.800 zł /spłata kredytu i pożyczki na wydatki majątkowe - inwestycyjne: rata kredytu i pożyczki 2.157.800 zł + odsetki 210.000 zł/.
Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.900.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - II rata w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne.

------

Do realizacji zadań społeczno-gospodarczych przewiduje się włączyć bezrobotnych
w ramach robót publicznych i interwencyjnych - gdy zajdzie potrzeba będzie dofinansowanie zatrudnienia pracowników. Także będą włączani w ramach prac społecznie-użytecznych .

------

W ciągu roku realizacja kierunków polityki społeczno-gospodarczej będzie dostosowywana do ewentualnych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

Dobrzyca, listopad 2009 r.

Wójt mgrJarosław Pietrzak                                                                     

              

                                                                                         

{s216plik219}

 

{s216plik220}

 

{s216plik221}

 

{s216plik222}

 

{s216plik216}

 

{s216plik217}

 

{s216plik218}

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 

Uchwalony budżet gminy na rok 2006 Uchwałą Nr XXIX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005r po stronie dochodów w kwocie 15.461.885-zł oraz po stronie wydatków w kwocie 16.890.885,-zł w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany i po zmianach na dzień 31.12.2006r wynosi:

 

dochody 16.306.951,-
w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone 3.178.677,-


dochody z tyt. wydanych zezwoleń 89.800,-
na sprzedaż napojów alkoholowych

 

wydatki 19.173.796,-
w tym:

wydatki na zadania zlecone 3.178.677,-


wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.400,-
i zwalczania narkomanii

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.866.845-zł pokryty został kredytem bankowym
oraz wolnymi środkami.

Dochody budżetu gminy na plan 16.306.951,-zł zostały wykonane w kwocie 15.943.253,08,-zł tj. 97,8 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone na plan 3.178.677-zł wykonano w kwocie 3.085.821,11 zł co stanowi 97,1%.

 

- 2 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym :
Plan Wykonanie %
§ 6290 17.700,- 16.250,- 91,8

rozdz. 01095 Pozostała działalność
w tym:

§ 2010 131.789,- 131.788,61 100,0

ogółem dz. 010 149.489,- 148.038,61 99,0

Dz. 020 Leśnictwo
rozdz. 02095 Pozostała działalność
w tym:
§ 0750 5.000,- 4.169,40 83,4

ogółem dz. 020 5.000,- 4.169,40 83,4

Dz. 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
§ 0490 1.000,- 1.014,38 101,4
§ 0750 500,- 475,53 95,1
§ 2440 60.300,- 60.300,00 100,0
_____________ __________ _______
61.800,- 61.789,91 99,9

ogółem dz. 600 61.800,- 61.789,91 99,9

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
§ 0470 25.000,- 24.499,21 98,0
§ 0750 11.500,- 11.018,57 95,8
§ 0770 65.000,- 64.125,30 98,7
§ 0910 0 841,90 0
§ 0970 120,- 114,20 95,2
_____________ _______________ ________
101.620,- 100.599,18 99,0

ogółem dz.700 101.620,- 100.599,18 99,0


- 3 -

Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
w tym:
§ 2010 62 800,- 62 800,00 100,0
§ 2360 900,- 1 965,00 218,3
____________ ______________ ___________
63 700,- 64 765,00 101,7

rozdz.75023 Urzędy gmin
w tym:
§ 0830 2 000,- 2 229,50 111,5
§ 0920 6 217,- 5 106,57 82,1
___________ __________ ________
8 217,- 7 336,07 89,3

ogółem dz. 750 71 917,- 72 101,07 100,3

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa i sądownictwa
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli
i ochrony prawa
w tym:
§ 2010 1 307,- 1 307,00 100,0

rozdz.75109
w tym:
§ 2010 38 825,- 35 605,00 91,7

ogółem dz.751 40 132,- 36 912,00 92,0

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 Obrona cywilna
w tym:
§ 2010 400,- 400,00 100,0

ogółem dz. 754 400,- 400,00 100,0

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych
w tym:
§ 0350 8 000,- 8 977,42 112,2
§ 0910 0 7,73 0
_________ _________ _______
8 000,- 8 985,15 112,3

 

- 4 -

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków
i opłat lokalnych
w tym:
§ 0310 886 500,- 834 682,25 94,2
§ 0320 180 000,- 177 328,94 98,5
§ 0330 12 000,- 11 701,50 97,5
§ 0340 35 000,- 34 444,00 98,4
§ 0500 10 000,- 2 105,90 21,1
§ 0910 5 000,- 812,68 16,3
§ 2680 81 844,- 81 844,00 100,0
__________ __________ _______
1 210 344,- 1 142 919 ,27 94,4


rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
w tym:
§ 0310 440 000,- 410 762,16 93,4
§ 0320 607 000,- 561 321,91 92,5
§ 0330 1 000,- 652,70 65,3
§ 0340 126 000,- 123 791,44 98,3
§ 0360 25 000,- 25 218,10 100,9
§ 0370 1 000,- 995,00 99,5
§ 0430 6 500,- 6 469,00 99,5
§ 0450 3 500,- 3 273,75 93,5
§ 0500 65 000,- 67 686,70 104,1
§ 0560 0 0 0
§ 0910 19 000,- 12 490,66 65,7
______________ _____________ ___________
1 294 000,- 1 212 661,42 93,7

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw
w tym:
§ 0410 48 000,- 47 580,31 99,1
§ 0460 19 000,- 16 734,26 88,1
§ 0480 89 800,- 89 757,15 99,9
_________ _________ _______
156 800,- 154 071,72 98,3

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:
§ 0010 1 405 806,- 1 454 841,00 103,5
§ 0020 20 000,- 24 724,81 123,6
__________ __________ ________
1 425 806,- 1 479 565,81 103,8
- 5 -

ogółem dz.756 4 094 950,- 3 998 203 ,37 97,6

Dz. 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.
w tym:
§ 2920 4 322 689,- 4 322 689,00 100,0

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
w tym :
§ 2920 2 063 595,- 2 063 595,00 100,0


ogółem dz. 758 6 386 284,- 6 386 284,00 100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
w tym :
§ 2030 9 632,- 7 889,69 81,9
__________ __________ ________
9 632,- 7 889,69 81,9

rozdz. 80104 Przedszkola
w tym:
§ 0830 86 000,- 114 308,15 132,9
___________ ____________ _________
86 000,- 114 308,15 132,9

rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
§ 0750 35 000,- 33 564,85 95,9
§ 0920 0 2 690,67 0
__________ _____________ ________
35 000,- 36 255,52 103,6

rozdz.80195 Pozostała działalność
w tym:
§ 2030 29 391,- 29 390,76 100,0

ogółem dz. 801 160 023,- 187 844,12 117,4

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
w tym :
§ 0970 1 500,- 1 555,09 103,7
§ 2010 2 406 000,- 2 318 343,17 96,4
___________ ______________ __________
2 407 500,- 2 319 898,26 96,4

- 6 -

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
§ 2010 9 500,- 9 428,12 99,3

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne
w tym:
§ 2010 113 600,- 112 233,21 98,8
§ 2030 52 300,- 52 146,30 99,7
___________ ____________ _________
165 900,- 164 379,51 99,1

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
§ 0920 0 392,53 0
§ 2030 140 000,- 140 000,00 100,0
__________ _____________ ________
140 000,- 140 392,53 100,3

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
w tym:
§ 0830 11 700,- 13 788,63 117,8

rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych
w tym:
§ 2010 414 456,- 413 916,00 99,9

rozdz. 85295 Pozostała działalność
w tym:
§ 2030 46 998,- 46 998,00 100,0


ogółem dz. 852 3 196 054,- 3 108 801,05 97,3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne
w tym:
§ 0830 12 500,- 12 368,10 98,9


rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
§ 2030 74 131,- 61 574,40 83,1

ogółem dz. 854 86 631,- 73 942,70 85,4


7 -


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
§ 6298 1 555 711,- 1 555 710,60 100,0
§ 6339 395 640,- 207 428,09 52,4
______________ ______________ ________
1 951 351,- 1 763 138,69 90,4

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
w tym:
§ 2370 300,- 296,30 98,8

rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowej
w tym :
§ 0400 1 000,- 732,88 73,3

ogółem dz. 900 1 952 651,- 1 764 167,87 90,4


Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność
w tym:
§ 2010 131 789,- 131 788,61 100,0

ogółem dz. 010 131 789,- 131 788,61 100,0

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
w tym:
§ 2010 62 800,- 62 800,00 100,0

ogółem dz. 750 62 800,- 62 800,00 100,0


Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa i sądownictwa
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
w tym:
§ 2010 1 307,- 1 307,00 100,0

 


- 8 -

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
w tym:
§ 2010 38 825,- 35 605,00 91,7

ogółem dz. 751 40 132,- 36 912,00 92,0

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 Obrona cywilna
w tym
§ 2010 400,- 400,00 100,0

ogółem dz. 754 400,- 400,00 100,0

Dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
w tym :
§ 2010 2 406 000,- 2 318 343,17 96,4


rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
§ 2010 9 500,- 9 428,12 99,2

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne
w tym:
§ 2010 113 600,- 112 233,21 98,8

rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
§ 2010 414 456,- 413 916,00 99,9


ogółem dz. 852 2 943 556,- 2 853 920,50 97,0

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 020 Leśnictwo spowodowane jest tym, że osiągnięto mniejsze wpływy z czynszu za obwody łowieckie niż planowano.
Natomiast w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest tym, że otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy stypendialnej dla uczniów nie została w pełni wykorzystana, a nie wykorzystane środki w kwocie 12 556,60 zł zostały zwrócone do budżetu wojewody.

Wykonanie dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 4 094 950,- zł wykonano 3 998 203,37 zł tj. 97,6%. Natomiast wykonanie znacznych źródeł dochodów w tym dziale przedstawia sie następująco:
podatek od nieruchomości plan 1 326 500,- zł wykonano 1 245 444,41zł tj. 93,9%
- 9 -

podatek rolny plan 787 000,- zł wykonano 738 650,85zł tj. 93,9%
podatek leśny plan 13 000,- zł wykonano 12 354,20zł tj.95,0%
podatek od środków transportowych plan 161 000,-zł wykonano 158 235,44zł tj. 98,3%
podatek od czynności cywilno-prawnych plan 75 000,-zł wykonano 69 792,60zł tj.93,1%
podatek od spadków i darowizn plan 25 000,-zł wykonano 25 218,10zł tj. 100,9%
wpływy z opłaty skarbowej plan 48 000z,-ł wykonano 47 580,31zł tj. 99,1%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 89 800zł wykonano 89 757,15zł tj. 99,9%
wpływy z karty podatkowej plan 8 000,- zł wykonano 8 977,42zł tj. 112,2%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 19 000,-zł wykonano 16 734,26zł tj. 88,1%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1 405 806 ,- zł wykonano
1 454 841,- zł tj. 103 %
udziały w podatku dochod. od osób prawnych plan 20 000,- zł wykonano 24 724,81zł tj. 123,6%

Niepełne zrealizowanie dochodów w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym spowodowane jest trudną sytuacją finansową podatników.
Natomiast wpływy z karty podatkowej, udział w podatku od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnięto w większej kwocie niż były planowane.

Nie wykonanie dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane jest z tym, że planowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
188 212,- zł przeznaczonej na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie zostały przekazane do tut.budżetu gminy.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów budżetu gminy kształtuje się od 92,0% do 117,4%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowi kwota 645.606,- zł w tym:
- w podatku od nieruchomości 550 298,- zł
- w pod. od środków transportowych 86 246,- zł
- w podatku od posiadania psa 9 062,- zł

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 95 960,- zł i dotyczy podatku od
nieruchomości od osób prawnych.

W 2006r umorzono zaległości podatkowe na kwotę 62 218,- zł
- w podatku od nieruchomości 47 171,- zł ( osoby prawne- 42 675,- )
osoby fizyczne - 4 496,- )
- w podatku rolnym 12 456,- zł ( osoby fizyczne)
- odsetki 2 591,- zł ( osoby fizyczne - 1 092,- zł,
osoby prawne - 1 499,- zł
Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 281,- zł w podatku od nieruchomości od osób
fizycznych.

Zaległości wobec budżetu gminy z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2006 stanowi kwota 667 421,73zł co stanowi 4,2% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:
-10-

podatek rolny 99 402,24 zł
podatek od nieruchomości 386 612,15 zł
podatek od środków transportu 36 386,75 zł
podatki realizowane przez U.S. 4 166,37 zł
pozostałe 140 854,22 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 225 upomnień na kwotę 75 557,34zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 15 717,91zł.
Dokonano zabezpieczenia hipotetycznego dla 7 dłużników na kwotę 21 837,90zł (w tym podatek rolny - 16 396,20zł, podatek od nieruchomości 5 441,70zł).
W wyniku prowadzonej windykacji do budżetu gminy do dnia 15 marca br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 34 243,64 zł oraz odsetki w kwocie 5 381,44zł.


Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
§ 6050 89 000,- 87 886,91 98,7
w rozdz. tym środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej we wsi Trzebowa, oraz modernizacje stacji wodociągowej w Dobrzycy


rozdz. 01030 Izby rolnicze
w tym:
§ 2850 15 840,- 15 408,57 97,3
są to wydatki poniesione na Izby rolnicze - 2% wpływów z tyt. podatku rolnego

rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
w tym:
§ 6058 319 602,- 294 428,40 92,1
§ 6059 160 398,- 159 447,16 99,4
_____________ ______________ _______
480 000,- 453 875,56 94,6
w rozdz. tym wydatki poniesiono na odbudowę boiska sportowego

rozdz. 01095 Pozostała działalność
w tym:
§ 4110 222,- 221,75 99,9
§ 4120 31,- 31,61 100,0
§ 4170 1 290,- 1 290,00 100,0
§ 4210 1 254,- 703,95 56,1
§ 4300 5 299,- 4 765,14 89,9
-11-

§ 4410 188,- 187,90 99,9
§ 4430 129 205,- 129 204,52 100,0
__________ ____ ________ _______
137 489,- 136 404,87 99,2
w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, szkolenia rolników.

ogółem dz.010 722 329,- 693 575,91 96,0


Dz. 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne
w tym:
§ 4210 50 000,- 43 717,56 87,4
§ 4270 812 247,- 811 499,04 99,9
§ 4300 110 000,- 109 556,41 99,6
§ 6060 5 600,- 5 555,88 99,2
___________ ______________ ________
977 847,- 970 328,89 99,2
w rozdz. tym wydatki poniesiono na: remonty dróg, chodników, ulic, zakup tłucznia, zimowe utrzymanie dróg, remonty przepustów,zakup wiaty przystankowej, wymiana znaków.

rozdz. 60095 Pozostała działalność
w tym:
§ 4300 24 100,- 23 885,40 99,1
są to wydatki poniesione na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej

ogółem dz. 600 1 001 947,- 994 214,29 99,2

Dz. 630 Turystyka
rozdz. 63095 Pozostała działalność
w tym:
§ 4210 5 500,- 5 229,00 95,1
są to planowane wydatki na zakup folderu o tematyce gminy

ogółem dz. 630 5 500,- 5 229,00 95,1

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
§ 4300 39 500,- 32 896,43 83,3
§ 6060 5 000,- 4 560,00 91,2
__________ ___________ __________
44 500,- 37 456,43 84,2
w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, szacunki nieruchomości, wykup gruntów

ogółem dz. 700 44 500,- 37 456,43 84,2
-12-

Dz. 710 Działalność usługowa
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
§ 4170 33 000,- 33 000,00 100,0
§ 4300 100,- 15,10 15,1
___________ ____________ _______
33 100,- 33 015,10 99,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

ogółem dz. 710 33 100,- 33 015,10 99,7

Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
w tym:
§ 4010 106 055,- 105 430,00 99,4
§ 4040 6 500,- 6 312,44 97,1
§ 4110 14 800,- 14 380,69 97,2
§ 4120 2 200,- 2 162,16 98,3
§ 4210 1 617,- 1 492,09 92,3
§ 4300 1 000,- 695,74 69,6
§ 4440 1 528,- 1 528,50 100,0
___________ ___________ _________
133 700,- 132 001,62 98,7
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC( wynag. pracowników, zakup art. biurowych, skł. ZUS, odpis ZFŚS)

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030 81 000,- 79 302,92 97,9
§ 4210 3 000,- 2 995,35 99,8
§ 4300 1 000,- 540,00 54,0
§ 4410 200,- 175,00 87,5
_________ __________ _________
85 200,- 83 013,27 97,4
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy,(diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakup art. biurowych, opłaty pocztowe, delegacje)

rozdz. 75023 Urzędy gmin
w tym:
§ 4010 767 800,- 761 476,07 99,2
§ 4040 62 300,- 62 290,74 99,9
§ 4110 129 500,- 126 331,76 97,6
§ 4120 19 880,- 18 629,27 93,7
§ 4140 4 000,- 3 863,20 96,6
§ 4170 30 000,- 17 818,20 59,4
§ 4210 117 000,- 108.489,66 92,7
§ 4260 17 000,- 14 847,30 87,3
-13-

§ 4280 1 000,- 975,00 97,5
§ 4300 174 000,- 169 174,10 97,0
§ 4350 6 000,- 2 741,51 45,7
§ 4410 16 000,- 15 664,52 97,9
§ 4420 1 000,- 183,58 18,4
§ 4430 18 000,- 16 419,00 91,2
§ 4440 16 200,- 16 176,68 99,8
§ 6050 10 000,- 9 436,91 94,4
__________ _____________ _______
1 389 980,- 1 344 517,50 96,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej ( wynag. pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opł. pocztowa, rozm. telefoniczne, składki , szkolenia, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS, składki PFRON , serwer)

ogółem dz.750 1 608 880,- 1 559 532,39 96,9


Dz. 751 Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa i
sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony
prawa i sadownictwa
w tym:
§ 4210 3 100,- 3 071,20 99,1
w rozdz. tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców


rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i
wojewódzkie
w tym:
§ 3030 23 360,- 20 940,00 89,6
§ 4110 284,- 283,64 99,9
§ 4120 40,- 40,44 101,1
§ 4170 4 450,- 4 450,00 100,0
§ 4210 2 579,- 2 579,21 100,0
§ 4300 4 005,- 3 205,29 80,0
§ 4410 4 107,- 4 106,42 100,0
___________ ___________ __________
38 825,- 35 605,00 91,7
wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do rady gmin oraz wyborów wójta

ogółem dz. 751 41 925,- 38 676,20 92,3

 

-14-

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
§ 2320 1 000,- 1 000,00 100,0

w rozdz. tym wydatki poniesiono na dotację celową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym:
§ 3020 12 500,- 12 337,69 98,7
§ 4110 1 700,- 1 687,68 99,3
§ 4170 19 000,- 18 761,50 98,7
§ 4210 31 300,- 31 215,57 99,7
§ 4260 17 500,- 17 414,82 99,5
§ 4280 500,- 440,00 88,0
§ 4300 13 100,- 13 073,41 99,8
§ 4430 10 500,- 10 395,50 99,0
___________ __________ _________
106 100,- 105 326,17 99,3
są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP ( wynag. za udział w pożarach, ryczałty, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energia ,badanie lekarskie strażaków )

rozdz. 75414 Obrona cywilna
w tym:
§ 4210 1 100,- 1 059,03 96,3
w rozdz. tym wydatki poniesiono na zakup materiałów dot. obrony cywilnej

ogółem dz. 754 108 200,- 107 385,20 99,3


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym :
§ 4100 30 982,- 30 626,30 98,8
§ 4110 350,- 333,83 95,4
§ 4120 50,- 47,59 95,2
_________ ________ ________
31 382,- 31 007,72 98,8
są to wydatki poniesione z tyt. inkasa podatków i opłat

ogółem dz. 756 31 382,- 31 007,72 98,8

 


-15-

Dz. 757 Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
w tym:
§ 8070 113 000,- 110 845,24 82,0
są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu

ogółem dz. 757 113 000,- 110 845,24 82,0

Dz. 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
w tym:
§ 3020 166 000,- 165 987,67 99,9
§ 3260 3 784,- 3 783,99 100,0
§ 4010 2 097 848,- 2 088 270,88 99,5
§ 4040 162 000,- 161 866,35 99,9
§ 4110 407 000 ,- 405 316,57 99,6
§ 4120 58 000,- 56 666,45 97,7
§ 4170 9 000,- 9 000,00 100,0
§ 4210 140 000,- 139 107,39 99,4
§ 4240 6 400,- 3 471,68 54,2
§ 4260 29 350,- 26 591,47 90,6
§ 4300 98 919,- 66 272,55 67,0
§ 4410 4 500,- 2 941,15 65,4
§ 4430 5 000,- 2 459,00 49,2
§ 4440 135 480,- 135 480,00 100,0
___________ ___________ ________
3 323 281,- 3 267 215,15 98,3
są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół ( wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opału, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skł. ZUS, ZFŚS, dod. mieszkaniowe, )

rozdz.80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych
w tym:
§ 3020 2 040,- 1 665,80 81,7
§ 4010 21 000,- 17 671,85 84,2
§ 4110 4 380,- 3 368,78 76,9
§ 4120 780,- 469,25 60,2
__________ ____________ _________
28 200,- 23 175,68 82,2
są to wydatki poniesione na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach

rozdz. 80104 Przedszkola
w tym:
§ 3020 31 000,- 30 923,33 99,8
§ 4010 557 000,- 556 012,67 99,8
§ 4040 46 251,- 46 250,42 100,0
§ 4110 108 000 ,- 107 871,64 99,9
-16-

§ 4120 15 100,- 15 059,51 99,7
§ 4210 38 000,- 37 116,04 97,7
§ 4220 48 000,- 47 211,96 98,4
§ 4240 1 500,- 1 308,60 87,2
§ 4260 18 000,- 10 146,72 56,4
§ 4300 43 900,- 41 973,96 95,6
§ 4440 36 000,- 36 000,00 100,0
§ 6050 572 000,- 571 863,38 99,9
___________ _________ _________
1 514 751 1 501 738,23 99,1
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli ( wynagrodzenie, dod. wynag. roczne, skł. ZUS, dodatki mieszkaniowe, energia elektr. zakup opału , środki czystości, przebudowę rozbudowę budynku na przedszkole)

rozdz. 80110 Gimnazja
w tym:
§ 3020 69 200,- 64 214,22 92,8
§ 4010 862 900,- 829 446,19 96,1
§ 4040 65 000,- 64 895,36 99,8
§ 4110 165 840,- 162 173,94 97,8
§ 4120 24 000,- 22 919,49 95,5
§ 4210 96 000,- 95 487,70 99,5
§ 4240 3 600,- 598,19 16,6
§ 4260 16 000,- 12 789,37 79,9
§ 4300 23 000,- 22 998,44 100,0
§ 4410 2 735,- 2 735,00 100,0
§ 4430 4 000,- 3 908,50 97,7
§ 4440 55 300,- 55 300,00 100,0
___________ ___________ _______
1 387 575,- 1 337 466,40 96,4
są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum ( wynagrodzenie, skł. ZUS, dodatkowe wynag. roczne, dod. mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, art. biurowe, energie, środki czystości, delegacje)

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
§ 4300 191 425,- 191 424,61 100,0
w rozdz. tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
w tym:
§ 3020 1 200,- 1 193,55 99,5
§ 4010 110 700,- 110 210,83 99,6
§ 4040 9 000,- 8 786,49 97,6
§ 4110 21 000,- 19 774,45 94,2
§ 4120 2 900,- 2 762,93 95,3
§ 4210 12 000,- 11 868,24 98,9
§ 4260 50,- 30,34 60,7
-17-

§ 4300 39 350,- 16 851,49 42,8
§ 4410 2 000,- 594,59 29,7
§ 4440 4 200,- 4 200,00 100,0
___________ __________ _______
202 400,- 176 272,91 87,1
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół ( wynagrodz. plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. biurowych, opł. pocztowa, delegacje, ZFŚS )

rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
§ 3020 15 641,- 14 049,50 89,8
§ 4410 9 300,- 791,60 8,5
_________ ___________ _____
24 941,- 14 841,10 59,5
w rozdziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli,

rozdz. 80195 Pozostała działalność
w tym:
§ 4170 300,- 300,00 100,0
§ 4300 34 091,- 34 090,59 100,0
§ 4440 33 700,- 33 700,00 100,0
____________ ____________ _________
68 091,- 68 090,59 100,0
w rozdz. tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz
wymianę zagraniczną młodzieży szkolnej, wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej
ogółem dz. 801 6 740 664,- 6 580 224,67 97,6

Dz. 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
w tym:
§ 4210 3 000 ,- 2 806,35 93,6
§ 4300 1 200,- 1 115,50 93,0
_________ ___________ _______
4 200 ,- 3 921,85 93,4
w rozdz. tym wydatki poniesiono na zwalczanie narkomani (zakup testów, szkolenia)

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
§ 4110 2 600,- 2 529,25 97,3
§ 4120 350,- 333,09 95,4
§ 4170 38 600,- 38 597,00 100,0
§ 4210 6 100,- 6 091,43 99,9
§ 4260 900,- 890,17 98,9
§ 4300 42 150,- 41 854,46 99,2
§ 4410 150,- 124,00 82,7
§ 4430 350,- 331,00 94,6
__________ ___________ _________
91 200 ,- 90 750,40 99,5
-18-

w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem ( wynag. pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze, energia elektryczna).

ogółem dz. 851 95 400,- 94 672,25 99,2

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej
w tym:
§ 4300 36 000,- 36 000,00 100,0
§ 4330 428,- 428,00 100,0

są to wydatki poniesione za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
w tym :
§ 3110 2 325 800,- 2 240 927,20 96,4
§ 4010 57 180,- 41 483,33 72,6
§ 4040 1 790 ,- 1 724,21 96,3
§ 4110 16 320,- 15 760,85 96,6
§ 4120 1 100,- 1 058,56 96,2
§ 4210 14 508,- 12 283,74 84,7
§ 4270 316,- 225,30 71,3
§ 4300 7 517,- 6 815,59 90,1
§ 4410 1 000,- 634,26 63,4
§ 4430 150,- 150,00 100,0
§ 4440 1 530,- 1 530,00 100,0
___________ _________ _______
2 427 211,- 2 322 593,04 95,7
są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia .pracowników, skł. ZUS, odpis ZFŚS

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
§ 4130 9 500,- 9 428,12 99,2

są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej


rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne
w tym:
§ 3110 383 900,- 367 720,55 95,8

w rozdz. tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej


-19-
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
w tym:
§ 3110 111 000,- 110 999,52 100,0
w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
§ 4010 331 560,- 331 560,00 100,0
§ 4040 24 447,- 24 446,02 100,0
§ 4110 62 673,- 62 670,19 100,0
§ 4120 8 760,- 8 754,19 99,9
§ 4170 16 336,- 16 336,00 100,0
§ 4210 11 241,- 11 144,59 99,1
§ 4270 320,- 319,64 99,9
§ 4300 16 200,- 16 097,50 99,4
§ 4410 10 560,- 10 553,10 99,9
§ 4430 150,- 78,00 52,0
§ 4440 9 171,- 9 171,00 100,0
__________ __________ _________
491 418,- 491 130,23 99,9
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej
( wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFŚS)

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym :
§ 4110 1 400,- 756,69 54,1
§ 4120 200,- 105,74 52,9
§ 4170 8 000,- 6 472,80 80,1
__________ ________ ______
9 600,- 7 335,23 76,4
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką

rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
§ 3110 414 456 ,- 413 916,00 99,9

w rozdz. tym środki wydatkowano na pomoc pieniężną dla rodzin rolników dotkniętych suszą w 2006r

rozdz. 85295 Pozostała działalność
w tym:
§ 3110 104 998,- 101 015,63 91,8
§ 4170 3 328,- 3 328,00 100,0
____________ __________ _________
108 326,- 104 343,63 96,3
są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach

ogółem dz. 852 3 991 839,- 3 863 894,32 96,8
-20-

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
w tym:
§ 3020 5 300,- 4 531,40 85,5
§ 4010 108 450,- 95 227,86 87,8
§ 4040 8 300,- 7 347,15 88,5
§ 4110 20 000,- 18 708,85 93,5
§ 4120 2 800,- 2 609,10 93,2
§ 4210 5 650,- 1 458,45 25,8
§ 4220 13 000,- 5 349,57 41,2
§ 4260 1 400 ,- 710,67 50,8
§ 4440 6 000,- 6000,00 100,0
___________ __________ _________
170 900,- 141 943,05 83,1
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy - zatrudnienie pracowników obsługi , wynagrodzenie plus pochodne, odpis na ZFŚS, środki czystości)

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
§ 3240 67 376,- 54 819,40 81,4
§ 4110 1 069,- 1 068,12 99,9
§ 4120 151,- 150,92 100,0
§ 4170 6 160,- 6 160,00 100,0
§ 4210 1 534,- 1 531,54 99,8
___________ ____________ _________
76 290,- 63 729,98 83,5

są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym

rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
§ 3020 413,- 0 0
w rozdz. tym środki zaplanowano na dokształcanie nauczycieli

ogółem dz.854 247 603,- 205 673,03 83,1

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
§ 4210 18 000,- 17 396,29 96,7
§ 4260 21 000,- 10 971,61 52,3
§ 4300 84 000,- 81 224,16 96,7
§ 6050 150 000,- 144 692,00 96,5
§ 6058 2 771 936,- 2 771 935,62 100,0
§ 6059 369 591,- 369 591,41 100,0
_____________ __________ ________
3 414 527,- 3 395 811,09 99,5
-21-

w rozdziale tym wydatki przeniesiono na budowę oczyszczalni ścieków, utrzymanie oczyszczalni ścieków, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej dla m. Dobrzyca, zgodnie z uchwałą Nr IV/17/06 z dnia 29.12.2006r środki w kwocie
101 284,40zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2007r

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
§ 4210 500,- 385,00 77,0
§ 4300 3 000,- 2 382,15 79,4
___________ _________ ________
3 500,- 2 767,15 79,1
są to wydatki poniesione na utrzymanie czystości na terenie gminy

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
§ 4210 12 600,- 12 202,64 96,9
§ 4300 2 500,- 2 208,42 88,3
_________ ________ __________
15 100,- 14 411,06 95,4
w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg
w tym:
§ 4260 271 000,- 264 558,45 97,6
§ 4300 35 000,- 34 990,00 99,9
§ 6050 61 000,- 60 216,61 98,0
_________ ________ ________
367 000,- 359 765,06 98,0

są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowa linii energetycznej w Dobrzycy)

rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
w tym:
§ 2650 25 000,- 25 000 100,0
w rozdz. tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

rozdz. 90095 Pozostała działalność
w tym:
§ 4430 10 000,- 9 647,08 96,5

są to wydatki poniesione na opłatę za odprowadzanie ścieków,

ogółem dz. 900 3 835 127 3 807 401,44 96,6

 


-22-

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
§ 2480 163 000,- 163 000,00 100,0
§ 4210 12 500,- 12 001,83 96,0
§ 4260 20 500,- 20 355,58 99,3
§ 4300 40 500,- 40 001,32 98,8
§ 4430 3 000,- 2 996,86 99,9
_____________ __________ ________
239 500- 238 355,59 99,5
w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK, oraz wydatkowano środki na utrzymanie sal wiejskich (energia, remonty sal)

rozdz. 92116 Biblioteki
w tym:
§ 2480 178 000 178 000,00 100,0
w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek

ogółem dz. 921 417 500,- 416 355,59 99,7

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
§ 4110 80,- 28,71 35,9
§ 4120 20,- 4,08 20,4
§ 4170 9 000,- 8 866,60 98,5
§ 4210 48 300,- 48 200,15 99,8
§ 4260 3 000,- 2 297,97 76,6
§ 4300 25 500,- 25 217,22 98,9
§ 4430 7 500,- 7 262,00 96,8
§ 6050 41 500,- 35 610,39 85,8
___________ ____________ ___________
134 90,- 127 487,12 94,5
są to wydatki poniesione na utrzymanie LZS gminnych ( zakup sprzętu, wynajem autokaru, ubezpieczenia, utrzymanie boiska sportowego, modernizację kortu tenisowego, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej)

ogółem dz. 926 134 900,- 127 487,12 94,5

Wydatki budżetu gminy na plan 19 173 796,- zł wykonano w kwocie 18 706 645,90zł co stanowi 97,6 % planu.
Z kwoty tej wydatkowano na:
wydatki bieżące plan 14 618 169,- zł wykonano 14 191 421,23 zł tj 97,1%
( w tym wydatki na zadania zlecone na plan 3 178 677,- zł wykonano 3 085 821,11 zł)
wydatki majątkowe plan 4 555 627,- zł wykonano 4 515 224,67zł tj 99,1%

 

-23-

Niepełne wykonanie budżetu zaplanowanych wydatków w dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami spowodowane jest tym, że na szacunki nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży poniesiono mniejsze koszty niż planowano , oraz w dz. 757 Obsługa długu publicznego spowodowane jest tym, że zmniejszyły się stopy procentowe co miało wpływ na wysokość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Natomiast w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest tym, że na wypłaty stypendium poniesiono mniejsze wydatki niż było planowane a niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody oraz poniesiono mniejsze wydatki na
utrzymanie świetlicy szkolnej,a zaplanowane środki na dokształcanie nauczycieli nie zostały wykorzystane.

W pozostałych działach wykorzystanie wydatków kształtuje się od 92,3 do 99,7% w stosunku do planowanych wydatków.

Zadania zlecone
W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność
w tym:
§ 4110 222 ,- 221,75 99,9
§ 4120 31,- 31,61 101,9
§ 4170 1 290,- 1 290,00 100,0
§ 4210 554,- 553,95 100,0
§ 4300 299,- 298,88 100,0
§ 4410 188,- 187,90 99,9
§ 4430 129 205 129 204,52 100,0
____________ ____________ _______
131 789,- 131 788,61 100,0

Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
w tym:
§ 4010 47 405,- 47 404,86 100,0
§ 4040 3 850,- 3 850,00 100,0
§ 4110 8 400,- 8 400,00 100,0
§ 4120 1 000,- 1 000,00 100,0
§ 4210 617,- 616,64 99,9
§ 4440 1 528,- 1 528,50 100,0
__________ ___________ ________
62 800,- 62 800,00 100,0

ogółem dz. 750 62 800,- 62 800,00 100,0

 


-24-


Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa i sądownictwa
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa
w tym:
§ 4210 1 307,- 1 307,00 100,0

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i
wojewódzkie
w tym:
§ 3030 23 360,- 20 940,00 89,6
§ 4110 284,- 283,64 99,9
§ 4120 40,- 40,44 101,1
§ 4170 4 450,- 4 450,00 100,0
§ 4210 2 579,- 2 579,21 100,0
§ 4300 4 005,- 3 205,29 80,0
§ 4410 4 107,- 4 106,42 100,0
____________ ___________ ________
38 825,- 35 605,00 91,7

ogółem dz. 751 40 132,- 36 912,00 92,0

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 Obrona cywilna
w tym:
§ 4210 400,- 400,00 100,0

ogółem dz.754 400,- 400,00 100,0

Dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
w tym :
§ 3110 2 325 800,- 2 240 927,20 96,4
§ 4010 41 550,- 40 884,10 98,4
§ 4040 1 790,- 1 724,21 96,3
§ 4110 16 320,- 15 395,95 94,3
§ 4120 1 100,- 1 058,56 96,2
§ 4210 9 493,- 9 493,00 100,0
§ 4270 300,- 225,30 75,1
§ 4300 7 517,- 6 815,59 90,1
§ 4410 800- 489,26 61,2
§ 4430 100- 100,00 100,0
§ 4440 1 230,- 1 230,00 100,0
___________ __________ ______
2 406 000,- 2 318 343,17 96,4

-25-

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
§ 4130 9 500,- 9 428,12 99,2

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
w tym:
§ 3110 113 600,- 112 233,21 98,8

rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:

§3110 414 456,- 413 916,00 99,9


ogółem dz. 852 2 943 556,- 2 853 920,50 97,0

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 97,1%. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu wojewody.

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 4 555 627,-zł z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 515 224,67,-zł co stanowi 99,1% planu.

Plan Wykonanie %

- przebudowa wodociągu Trzebowa 56 000,- 55 406,82 98,9
- modernizacja stacji wod. Dobrzyca 33 000,- 32 480,09 98,4
- odbudowa boiska sportowego 480 000,- 453 875,56 94,6
- zakup wiaty przystankowej 5 600,- 5 555,88 99,2
- wykup gruntu 5 000,- 4 560,00 91,2
- przebudowa,rozbudowa bud.na przedszkole 572 000,- 571 863,38 100,0
- bud. sieci kanalizacyjnej dla m.Dobrzyca 150 000,- 144 692,00 96,5
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanaliz.
sanitarną Dobrzyca etap I 3 141 527,- 3 141 527,03 100,0
- budowa linii energetycznej dla m. Dobrzyca 61 000,- 60 216,61 98,7
- opracowanie dok. tech. na budowę sali
widowiskowo-sportowej 30 000 24 239,99 80,8
- zakup serwera 10 000 9 436 91 94,4
- modernizacja kortu tenisowego 11 500 11 370,40 98,9 _________ __________ _____
4 555 627,- 4 515 224,67 99,1

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków na zadania inwestycyjne spowodowane jest tym, że na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji oraz modernizacji boiska sportowego poniesiono mniejsze wydatki niż planowano.

-26-

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t

Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu gminy zostały przekazane środki finansowe w kwocie 1 000zł dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Komendy Straży Pożarnej w Pleszewie.

Jednostki organizacyjne gminy

Na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej w budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano dotację w kwocie 366 000,-zł z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego oraz instytucji kultury.

Z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie 25 000,-zł z budżetu gminy przekazano kwotę 25 000,-zł tj. 100,0 %planu. Środki te były przeznaczone
na utrzymanie hydrantów p/pożarowych oraz na remonty i utrzymanie budynków komunalnych.

Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan 888 600,-zł wykonano 862 669,16,-zł co stanowi 97,1% planu.
Z kwoty tej dochody własne wykonano w kwocie 837 669, 16 zł , dotacja 25 000,- zł (w tym
podatek VAT 1 635,51 zł.).

Rozchody Zakładu Komunalnego na plan 888 600,-zł wykonano w kwocie 862 669,16 zł tj. 97,1% planu.
Z kwoty tej przypada:
plan wykonanie
wynagrodzenia 279 266,- 255 771,89
pochodne 99 884,- 89 659,49
pozostałe koszty 509 450,- 517 237,78

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy.

 

Z planowane dotacji podmiotowej w kwocie 341 000,-zł przekazano kwotę 341 000,-zł tj. 100,0% z przeznaczeniem dla:

GOK - 163 000,-zł
Biblioteki - 178 000,-zł
środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie GOK oraz 3 bibliotek działających na terenie gminy( wynagrodzenia, pochodne, opł. pocztowe, , zakup art, biurowych, środków czystości,opału, energia elektryczna,zakup nagród, utrzymanie orkiestry dętej)

 

 

-27-

Przychody i wydatki funduszy celowych

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utworzony GFOŚiGW.
Stan środków na dz. 01.01.2006r na plan 641 000,- wykonano 640 785,41 zł
Wpływy GFOŚiGW na plan 71 000,-zł wykonano 70 201,79 ,-zł tj. 98,9%.
Ogółem przychody na plan 712 000,- zł wykonano 710 987,20zł co stanowi 99,9 % planu.
Z w/w funduszu wydatkowano :
plan wykonanie %
§ 4210 31 113,- 30 952,63 99,5
§ 4300 30 000,- 29 109,11 97,0
§ 6119 554 387,- 554 387,14 100,0
Są to wydatki poniesione na zakup koszy ulicznych, zakup nagród , sprzątanie świata, porządkowanie nieczynnego wysypiska śmieci, budowa oczyszczalni ścieków

Pozostałą kwotę 96 538,32,-zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

W budżecie gminy w roku 2006 nie planowano dotacji dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych.
Przychody z tyt. zaciągniętego kredytu w 2006r stanowią kwotę 4.348 000,- zł ( w tym na zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.300 000,- zł).
Na spłatę rat kredytu z budżetu wydatkowano kwotę 1 728 824,- zł ( w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na realizowanie zadania przy udziale środków z EFRR 1 109 824,- zł)
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006r. wynosi 4 034 176,- zł.
Na dzień 31.12.2006r gmina posiada wolne środki w kwocie 103 452,- zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu w ciągu roku prowadzono oszczędna gospodarkę finansową aby wpływające do budżetu wpływy pokrywały zaplanowane zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne.

 

Dobrzyca, marzec 2007r

 

kw3artalne_spr_o_stanie_mnaleznosci_jednbudzetowej_od_010107300607r.pdf

 

kwart_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_jedn_budz_od_10107300607_r.pdf

 

kwartsprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_jednbudz_od010107300607_r.pdf

 

  rbz_kwartalne_spr_o_stanie_zobowiazan_jedsamorzadu_terytorialnego.pdf

 

uchwala_so1692dka07_skladu_orzekajacego_izby_obrachunkowej_w_poznaniu_z_dn_5122007_r.pdf

  uchwala_so1702ka07_skladu_orzekajacego_izby_obrachunkowej_w_poznaniu_z_dn5122007_r.pdf

 

  rbn_kwartsprawozdanie_o_stanie_naleznosci_jedn_budzsam_teryt_101300607.doc

Rok  2009

 

uchwala_so0951813ka09word.pdf

uchwala_so0951823ka09word.pdf