Bazagmin.pl

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-06-29 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR Z DN.29.06.2010 r. Zgodnie z 10§1 art. i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r .Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam, że w dniu 14.06.2010 r. na wniosek Kopalni Melafiru w Czarnym Borze, ul. Wesoła 12,58-379 Czarny Bór, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej... więcej...

Utylizacja padłych zwierząt leśnych

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

K O M U N I K A T Urząd Gminy w Czarnym Borze uprzejmie informuje , iż gmina Czarny Bór ma zawartą umowę na odbiór i utylizację padliny zwierząt leśnych oraz zwierząt o nieustalonym właścicielu ( dot. tylko bezpańskich psów i kotów) z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym „FARMUTIL” w Śmiłowie. W razie wystąpienia na terenie sołectwa przypadków padliny w/w zwierząt – fakt ten należy zgłosić na tel. (74) 8450139 w Urzędzie Gminy Czarny Bór w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku. do piątku w godz.od 700 do... więcej...

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Nabór Kandydatów na Rachmistrzów Spisowych Wójt Gminy Czarny Bór – Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art.15 ust.1 pkt d ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. ( Dz.U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040) o g ł a s z a nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2010 – 31 października 2010. I. WYMAGANIA: Zgodnie z "Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego... więcej...

Uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu ekologicznego na plakat „Odpady segregujesz – czysty świat zyskujesz”.

Komunikaty | 2009-10-16 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

INFORMACJA Uroczystość rozdania nagród w ramach konkursu ekologicznego na plakat"Odpady segregujesz – czysty świat zyskujesz" -zachęcający do prawidłowej segregacji odpadów, odbędzie się w dn. 21.10.2009 r. ( środa) o godz. 12.00 w Auli Gimnazjum w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44. Serdecznie zapraszamy Dyrekcję Szkół , opiekunów artystycznych, dzieci i młodzież uczestniczących w konkursie oraz rodziców. Organizatorzy Konkursu ... więcej...

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY- 01.10.2009R.

Komunikaty | 2009-09-24 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 01.10.2009r. o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy w Szkole Podstawowej (biblioteka) w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 19. Tematem posiedzenia bedzie podjęcie uchwał w sprawie m.in.: - zmian w budżeci gminy na 2009r.; - zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2009r.... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

Komunikaty | 2009-08-28 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Posiedzenie Komisji Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska odbędzie się dnia 3 września 2009r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy przy ul. XXX- lecia PRL 18 w Czarnym Borze. Tematem posiedzenia będzie: Przygotowanie zmian do uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin. Omówienie spraw związanych z wynajęciem wolnych lokali mieszkalnych. Zatwierdzenie planu pracy na II półrocze 2009r. Sprawy różne. ... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Komunikaty | 2009-03-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, 26.03.2009 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Czarny Bór zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbycie samochodu pożarniczego marki ŻUK A151 rok prod.1981, będącego w użytkowaniu OSP Grzędy. Cena wywoławcza: 700 zł netto. Do oferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wys. 22%. Termin i miejsce składania ofert: 3.04.2009 r.- Sekretariat Urzędu Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór. Wójt Gminy mgr inż. Andrzej Chmielewski... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2009-03-03 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, 3.03.2009 r. RITiZP.7624-3/08/09 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu Wójt Gminy Czarny Bór na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr.25 poz. 150 ze zmianami) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w... więcej...

Budowa kanalizacji w miejscowości Borówno-zawiadomienie.

Komunikaty | 2008-06-13 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Zawiadomienie W związku z prowadzonym postępowaniemz udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno zostaly wydane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 79/08 z dn. 19.05.2008 r. oraz Starosty Wał zyskiego TOŚ.7633-25/08 z dn.29.05.2008 r. uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia( w zał.).... więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA DYREKTORA CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE

Komunikaty | 2008-04-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Informacja dotycząca konkursu na dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze Komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu konkursu następujące osoby 1) Igor Hoffman 2) Łyzuń Grażyna 3) Wtorek Agnieszka Przewodniczący Komisji mgr Zdzisław Pilczuk ... więcej...

WYPEŁNANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI OBSZAROWE NA 2008R.

Komunikaty | 2008-03-25 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu PZD Wał zych informuje, że wypełnianie wniosków o płatności obszarowe na 2008r.odbywa się w Czarnym Borze - Hala Sportowa/ sala nr 1przy Gimnazjum/ w każdą środę godz. 9:00 - 14:00 ... więcej...

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Komunikaty | 2008-03-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Informujemy, że Punkt Doradczy Biura Porad Obywatelskich w Czarnym Borze będzie przyjmował w każdą środę w godz. 14:00 do 18:00 w Sali Nr 1 w Hali Sportowej przy ul. Sportowej 44 (wejście główne od strony ul. XXX-Lecia PRL). ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2008-03-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór,17.03.2008 r. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały Nr VII/32/2007 z dnia 21.06.2007 r. oprzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi Czarny Bór... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka

Komunikaty | 2008-02-25 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

------------------------------- Iwona Ślusarczyk... więcej...

SPROSTOWANIE W SPRAWIE OGŁOSZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY

Komunikaty | 2008-02-13 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

SPROSTOWANIE w sprawie ogłoszonego konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 1. Zmienia się zmienie punktu 1 b, który otrzymuje treść: b). posiadać udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 2 lata w instytucjach lub stowarzyszeniach realizujących lub nadzorujących działalność kulturalną, sportową, oświatową, rekreacyjną itp. 2. Ulega zmianie termin składania ofert z dnia 21 lutego 2008 r. na dzień 7 kwietnia 2008 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 kwietnia 2008 roku. Wójt Gminy mgr inż. Andrzej Chmielewski ... więcej...

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Komunikaty | 2008-02-07 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Informujemy, że poczawszy od października . Punkt Doradczy Biura Porad Obywatelskich w Czarnym Borze będzie przyjmował w co drugą środę w godz. 14:00 do 18:00 w Sali Nr 1 w Hali Sportowej przy ul. Sportowej 44 (wejscie główne od strony ul. XXX-Lecia PRL).Dni przyjęć w miesiącu październiku- 17 i 31. ... więcej...

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE

Komunikaty | 2008-01-23 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE 1. Kandydat na dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze powinien: a) posiadać wykształcenie wyższe – preferowane kierunki z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, b) posiadać udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym, c) dysponować wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym lub prowadzeniu zespołów oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność kulturalną, d) dysonować umiejętnością pracy z młodzieżą... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2007-07-11 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia 11.07.2007 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr XXIII/83/2004 z dnia 13 maja 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków obejmującego obszar wsi Witków i Jaczków, wraz z prognozą oddziaływania... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •