Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy CzarnyBór Czarny Bór, 30.07.10 r. RITiZP.7624-6/10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r.Dz. U. Nr 98 z, poz. 1071, ze zmianami) oraz zgodnie z art.73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały Nr XXXIV/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór ,dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do o opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków, do którego sporządzenia Rada Gminy przystąpiła... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Czarny Bór ,dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami) zawiadamiam... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Czarny Bór, dnia 21 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały nr XXXIV/176/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

SESJA RADY GMINY- 15. 07. 2010r.

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia15 lipca 2010 roku o godz. 1400 w Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19. Porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przyjęcie porządku posiedzenia. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja Wójta... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI PLANU, BUDZETU I STRATEGII ROZWOJU- 14.07.2010r.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 14.07.2010r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Strategii Rozwoju. Tematem posiedzenia będzie: 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2010r. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013. 3. Plan pracy na II półrocze 2010r. 4. Droga transportu ciężarowego "Obwodnica Czarnego Boru" - stan przygotowań dokumentacji. 5. Sprawy różne. ... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ - 13.07.2010R.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 13.07.2010r. o godz. 12.00 wUrzędzie Gminyw Czarnym Borzeodbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Porządek Posiedzenia: 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjecia Strategii Rozowju Ekomuzeum wokół Trójgarbu na lata 2010-2020. 2. Omówienie stanu technicznego placówek oświatowych i obiektów sportowych oraz świetlic. 3. Plan pracy na II półrocze 2010r. 3. Sprawy różne. ... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, SAMORZĄDU WIEJSKIEGO I POLITYKI SPOŁECZNEJ- 13.07.2010R.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 13.07.2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego, Samorządu Wiejskiego i Polityki Społecznej. Tematem posiedzenia: 1. Informacja Wójta Gminy na temat dróg gminnych i przepustów na terenie Gminy Czarny Bór. 2. Informacja Wójta Gminy na temat przystosowania obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. 3. Plan pracy na II półrocze 2010r. 2. Sprawy różne. ... więcej...

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska - 30/06.2010r.

Komunikaty | 2010-06-28 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Dnia 30 czerwca 2010r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Czarny Bór przy ul. XXX – Lecia PRL 18 odbędzie sięposiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska Tematem posiedzenia będzie : 1. Omówienie planu urządzeniowo – rolnego oraz granicy rolno – leśnej 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości , w wyniku uwzględnienia roszczeń w art.209 a ust.1 ustawy o gospodarce... więcej...

Utylizacja padłych zwierząt

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

K O M U N I K A T Urząd Gminy w Czarnym Borze uprzejmie informuje , iż gmina Czarny Bór ma zawartą umowę na odbiór i utylizację padliny zwierząt leśnych oraz zwierząt o nieustalonym właścicielu ( dot. tylko bezpańskich psów i kotów) z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym „FARMUTIL” w Śmiłowie. W razie wystąpienia na terenie sołectwa przypadków padliny w/w zwierząt – fakt ten należy zgłosić na tel. (74) 8450139 w Urzędzie Gminy Czarny Bór w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku. do piątku w godz.- 700 do... więcej...

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY- 21.06.2010R.

Komunikaty | 2010-06-16 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 21.06.2010r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Tematem Posiedzenia będzie: 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno. 2. Sprawy różne.... więcej...

SESJA RADY GMINY - 10 czerwca 2010r.

Komunikaty | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia10 czerwca 2010 roku o godz. 1400 w Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19. Porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przyjęcie porządku posiedzenia. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwał... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI PLANU, BUDŻETU I STRATEGII ROZWOJU - 8 czerwca 2010r.

Komunikaty | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 08.06.2010r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Strategii Rozwoju. Tematem posiedzenia będzie: 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2010r. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013. 3. Fundusz sołecki - realizacji. 4. Droga transportu ciężarowego "Obwodnica Czarnego Boru" - stan przyotowań dokumentacji. 5. Sprawy różne.... więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ - 21.05.2010r.

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 21.05.2010r. o godz. 16.00 wCentrum Kulturyprzy ul. Sportowej 44w Czarnym Borzeodbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Porządek Posiedzenia: 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjecia Strategii Rozowju Ekomuzeum wokół Trójgarbu na lata 2010-2020. 2. Informacja Wójta Gminy dotycząca funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i jakie są śrdoki przeznaczone na te cele. 3. Sprawy różne. ... więcej...

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY- 11.05.2010R.

Komunikaty | 2010-05-05 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 11.05.2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. celem posiedzenia będzie omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno.... więcej...

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 20010r.

Komunikaty | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

KOMUNIKAT REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 20010r. W dniu 21 kwietnia 2010r. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) ustalając datę wyborów na niedzielę 20 czerwca 2010r. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godz. 600 – 2000. Uprzejmie informuje się, że wRSOiS Urzędu Gminy, pok. Nr 6 można: - po ać zaświadczenie o prawie do głosowania – do dnia 18 czerwca 2009r.; - złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców –... więcej...

Sesja Rady Gminy- 29.04.2010r.

Komunikaty | 2010-04-23 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia29 kwietnia 2010 roku o godz. 1400 w Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19. Porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przyjęcie porządku posiedzenia. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwał... więcej...

SESJA RADY GMINY- 15.04.2010r.

Komunikaty | 2010-04-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia15 kwietnia 2010 roku o godz. 1400 w Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19. Porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przyjęcie porządku posiedzenia. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwał... więcej...