Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór                                                                                                                                                                                         

                                                                                        Czarny Bór, 30.07.10 r.

  RITiZP.7624-6/10

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  z 2000 r.Dz. U. Nr 98 z, poz. 1071, ze zmianami)  oraz zgodnie z art.73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarny Bór

zawiadamia

że w dniu 28.07.2010r. na wniosek Pana Szymona Potocznego, ul. Brzozowa 7g/91, 52-200 Wysoka,  działającego jako pełnomocnik Powiatu Wałbrzyskiego, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obwodnicy Czarnego Boru  polegającej na remoncie ul. Wałbrzyskiej w ciągu drogi powiatowej 3366D w Czarnym Borze, przebudowie mostu drogowego na rzece Lesk w ciągu ul. Wałbrzyskiej w m. Czarny Bór, budowie łącznika od ul. Wałbrzyskiej do bocznicy kolejowej w Czarnym Borze”.

Informuje się, że strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze przy ul. XXX-Lecia PRL 18, pok. nr 8.

             Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Czarny Bór po uzyskaniu opinii  z następującymi organami:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k. p. a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

   Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do wiadomości:

1. Strony-mieszkańcy wsi Czarny  Bór i Witków -obwieszczenie na stronie internetowej ,tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach  ogłoszeń miejscowości Czarny Bór

mgr inż. Andrzej Chmielewski

      Wójt Gminy