Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

 

 

                                              

                  Czarny Bór ,dnia  21 lipca 2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNY BÓR

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do o opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków, do którego sporządzenia Rada Gminy przystąpiła Uchwałą Nr XXXIV/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

Wnioski do wyżej wymienionej prognozy należy wnosić do dnia 31 sierpnia 2010 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-l ecia PRL 18, 58 – 379 Czarny Bór

-   ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 8,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres czarny-bor@bazagmin.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Wniosek składany drogą elektroniczną należy opatrzyć tematem „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków”.

 

Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

                                                Wójt

                                                                                           mgr inż. Andrzej Chmielewski