Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

   Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                    

Czarny Bór ,dnia 21 lipca 2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór.

Wnioski do wyżej wymienionej prognozy należy składać do dnia 31 sierpnia 2010 r w formie:

- w formie pisemnej na adres ul. XXX-lecia PRL 18, 58 – 379 Czarny Bór;

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres czarny-bor@bazagmin.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek składany drogą elektroniczną należy opatrzyć tematem „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór”.

Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                            

 

           

                                                                                                     Wójt

                                                                                                     mgr inż. Andrzej Chmielewski