Bazagmin.pl

Komunikaty

SESJA RADY GMINY- 15. 07. 2010r.

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia 15 lipca 2010 roku o godz. 1400 w  Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19.

                                     

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja Wójta Gminy na temat inwestycji znajdujacych się w trakcie realizacji.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

- zmiany uchwały Nr CII/32/2007 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.06.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno,

- zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na rok 2010;

- zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Czarny Bór na lata 2009-2013;

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomosci, w wyniku uwzględnienia roszczeń w art. 209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

   

    9. Interpelacje i wnioski radnych oraz sprawy różne.

    10. Zakończenie posiedzenia Rady Gminy.

 

 

        Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej  art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami).