Bazagmin.pl

Komunikaty

Sesja Rady Gminy- 29.04.2010r.

Komunikaty | 2010-04-23 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy , która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2010 roku o godz. 1400 w  Szkole Podstawowej ( biblioteka ) w Czarnym Borze przy ul. XXX- Lecia 19.

                                     

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie : 

- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 oraz o udzielenie absolutorium Wójtowi       Gminy;

- ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór;

    8. Interpelacje i wnioski radnych oraz sprawy różne.

    9. Zakończenie posiedzenia Rady Gminy.

 

 

        Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej  art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami).