Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty zobacz archiwum

obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowskowych uwarunkowaniach na przebudowę ul. Paśniki w Glinojecku.

Komunikaty | 2010-08-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624- 10 /2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja OŚ 7624-10/2010 z dnia 28. 07. 2010 roku dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku”, gm. Glinojeck. Inwestorem... więcej...

Decyzja o odstaąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Pańniki w Glinojecku gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-08-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624-10/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania... więcej...

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 22. 07. 2010 r OŚ 7624- 7/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja OŚ 7624-7 /2010 z dnia 22. 07. 2010 roku dla przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr ewid. 40/5 i 41/2 położonych... więcej...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 22.07. 2010 r OŚ 7624-7 /2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planoanego do realizacji przedsięwzięcia pn stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na terenie Cukrowni Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 07. 07. 2010 rok OŚ 7624-7/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ), § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 30. 06. 2010 rok OŚ 7624-10/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ), § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

Komunikaty | 2010-06-29 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2010.06.28 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy drogi dojazdowej i przebudowy rowu melioracyjnego dla planowanej w Targoniach budowy oczyszczalni ścieków - zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2010 r. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.

Komunikaty | 2010-06-15 | Publikujący: BIP - Glinojeck

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedażyna rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący sięw Glinojecku przy ulicy: Polnej 2E m. 12,zjednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal. - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym w Glinojecku przy ulicy Polnej 2E m. 12, jest lokalem typu M – 5 o powierzchni użytkowej 71,50m2 wraz z udziałem w gruncie / 816/10000 / i piwnicąo powierzchni użytkowej 6,13m2. Cena... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Komunikaty | 2010-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.06.08 Nr 7624/5/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, informuję, że w postępowaniu wszczętym dnia 10.03.2010 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –przebudowa drogi gminnej relacji Regimin - Kliczki - została wydana decyzja Wójta Gminy w Regiminie z... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz.

Komunikaty | 2010-06-08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2010.06.08 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że zostało wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek Gminy Regimin postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy drogi dojazdowej i przebudowy rowu melioracyjnego dla planowanej w Targoniach budowy oczyszczalni ścieków. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowa ul. Paśniki w Glinojecku.

Komunikaty | 2010-05-26 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 26. 05.2010 r OŚ. 7624 –10/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 24. 05.2010... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administacyjnego na planowaną realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec szlachecki, gm. Glinojeck

Komunikaty | 2010-05-25 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 25. 05.2010 r OŚ. 7624 –9/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 24. 05.2010... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska: gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-05-25 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 25. 05.2010 r OŚ. 7624 –8/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) zawiadamiam,... więcej...

INFORMACJA: o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: BIP - Glinojeck

INFORMACJA o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., po raz pierwszy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz.467), prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 1. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu ... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych...

Komunikaty | 2010-05-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 17.05.2010 r. została wydana decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

Komunikaty | 2010-05-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 17.05.2010 r. została wydana decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Komunikaty | 2010-05-11 | Publikujący: BIP - Glinojeck

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedażyna rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące sięw Glinojecku przy ulicy: Polnej 2i m. 6 i Polnej 2F m. 7,z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów przypadających na zbywane lokale. - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym w Glinojecku przy ulicy Polnej 2i m. 6, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 59,00m2. wraz z udziałem w gruncie/ 699/10000 części... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

Komunikaty | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 10.05.2010 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow. uwarunkow.

Komunikaty | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 10.05.2010 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Komunikaty | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2010.05.06 Nr 7624/2/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko r. / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm/, zawiadamiam, że w dniu 06.05.2010 r. na wniosek SURAŻ-POL Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paweł Surażyński została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego w m. Kątki. Jednocześnie... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację planowanego przez Pfeifer Langen Glinojeck S.A. przdsięwzięcia Stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego

Komunikaty | 2010-05-04 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 29. 04.2010 r OŚ. 7624 –7/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 12.... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-04-27 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 22. 04.2010 r OŚ. 7624 –6/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 12.... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

Komunikaty | 2010-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2010.04.26 Nr 7331/410 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 04.03.2010 r. na wniosek Gminy Regimin postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy drogi gminnej w m. Kątki – zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 22.04.2010 r. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie... więcej...

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin

Komunikaty | 2010-04-22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów 1. Regimin Sołecka tablica ogłoszeń 2. Lekówiec Sołecka tablica ogłoszeń 3. Targonie Sołecka tablica ogłoszeń Strażnica OSP 4. Szulmierz Sołecka tablica ogłoszeń Świetlica wiejska 5. Mościce Sołecka tablica ogłoszeń 6. Przybyszewo Sołecka tablica ogłoszeń 7. Jarluty ... więcej...

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowaniania kurników z chowu kur reprodukcyjnych na chów brojlerow w miejscowości Środborze, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-04-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 16. 04. 2010 r OŚ 7624- 24/09/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja OŚ 7624-24/09 /2010 z dnia 16. 04.. 2010 roku dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów- kurników z chowu... więcej...