Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120811W (KĄTKI - KLICE) O DŁ 1050

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-08-05

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 19/10. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 120811W (Kątki-Klice) o dł 1050m”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                REGIMIN 22

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej           www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej        regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                8.00-16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

1 zł gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 120811W (Kątki-Klice) o dł 1050m.

a) Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych  

    w terenie - 1,010 km

b) Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 7,00 m

c) Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych  koparkami podsiębiernymi o pojemności

    naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III - 159,00 m3

d) Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego

     0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odległość do 1 km i  

     wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III - 113,00 m3

e) Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz z zakupem

    kruszywa na nasyp (grunt niewysadzinowy) - 36,00 m3

f) Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III –

   113,00 m3

g) Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III- 271,00m3

h) Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów - 975,00 m2

i) Ręczne plantowanie powierzchni wykopów - 485,00 m2

j) Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego

   0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust- 47,88 m2

k) Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po

    zagęszczeniu - 6,84 m3

l)Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur żelbetowych o średnicy ø 60 cm w gotowym

  wykopie z zastosowaniem pospółki - 19,00 m

ł)Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 4 szt. dla rur o średnicy ø 60

  cm  - 4,48 m3

m) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym l

      ub ogumionym - 1723,20 m2

n)Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym  stabilizowanym mechanicznie  

   (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 10 cm    

   - 3140,40 m2

o) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

    (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 14 cm    

    - 1723,20 m2

p) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

    (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 10 cm     

    - 1723,20 m2

r) Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem

    warstwy ścieralnej nawierzchni  - 4040,00 m2

s) Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy

    grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 2020,00 m2

t) Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy

   po zagęszczeniu 4 cm           - 4161,20 m2

u) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S przy grubości warstwy po

     zagęszczeniu 4 cm - 4040,00 m2

w) Ustawienie słupków stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych - 1,00 szt.

x) Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych znaki typu A- 1 szt.                    

 

Szczegółowy zakres zamówienia określają przedmiar robót, kosztorys ślepy i SIWZ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –        

                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE

CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG

CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

15 października 2010

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

    sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

    niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą

    wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za

    odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  

    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od

    daty odbioru końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń.

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

    udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

    dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

    granicznego - spełnia/niespełnia

 

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

najniższa cena

cena = 100 pkt.

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-23 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-23, o godz. 10.30

  w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 240006 - 2010 Data zamieszczenia: 05.08.2010  

 

 

 

___________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Załączniki