Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 16/10

                                                                      Regimin 03.08.2010

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin  do Gminnego Zespołu Szkół   w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 13, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu i  z powrotem do miejsca ich zamieszkania.

.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIECHANOWIE S.A.

UL. PŁOCKA 13

06-400 CIECHANÓW

 

Miesięczna cena brutto od 1 ucznia/opiekuna – 78,03 zł

Miesięczna cena brutto od 1 ucznia niepełnosprawnego – 33,66 zł

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100,00

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 06-08-2010

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło 1 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału postępowaniu oferty:

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia