Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Decyzja o odstaąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Pańniki w Glinojecku gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-08-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

                                                                                     Glinojeck  dnia     28.  07.  2010 r

OŚ 7624-10/2010

                                             DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie  art 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Glinojeck z dnia z dnia  20.05.2010 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Glinojeck, polegającego na  „Przebudowie ulicy Paśniki w Glinojecku” gm. Glinojeck  oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ciechanowie

                                                 stwierdzam:

 

dla  przedsięwzięcia  pn. ”Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku „ gm. Glinojeck, nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                                          u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 20. 05. 2010  roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku”.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 26. 05. 2010 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania powiadomiono strony postępowania.

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Glinojeck    w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami ).

Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OS 7624-10/2010  z dnia 25. 05. 2010   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-postanowienie   RDOŚ-14-WOOŚ-II-OŁ-6614-1033/10  z dnia

16. 06. 2010  roku (data wpływu 24.06. 2010 roku ) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck    nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko”.

-opinia sanitarna   znak ZNS.712-21/64/2010  z dnia  01. 06. 2010 roku

(data wpływu 07. 06. 2010  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca,  „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia”

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-10/2010   z dnia 30.06.2010 roku odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie    stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  pn.  „ Przebudowa ul. Paśniki w Glinojecku”,    gm. Glinojeck.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem to:

1.     Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  polega na przebudowie ul. Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck na terenie działki nr ew. 679 obręb Glinojeck. Prace modernizacyjne będą prowadzone na odcinku od km. 0+000 do km. 0+350,00. Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 0.35 km. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia jezdni wynosi średnio 3,50 m szerokości. Cały odcinek tej drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany. Szerokość pasa drogi objętej przebudowa wynosi od 7,00 do

10 metrów.

Przebudowa będzie polegała na:

-         wyrównaniu istniejącej sfalowanej nawierzchni jezdni masami bitumicznymi, grubość warstwy po zagęszczeniu 3+3 cm.

-         ułożeniu na jezdni nowej 4 cm. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni ok. 1300 m2,

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         wykonaniu renowacji rowu poprzez odmulenie na dnie,

-         wykonaniu wzmocnienia- stabilizacja silmentem ok. 1400 m2.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym i nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami, w związku z tym nie wystąpi możliwość kumulowania się jej oddziaływania w innymi. Modernizacja nawierzchni wpłynie na poprawę płynności ruchu i przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz na poprawę bezpieczeństwa jazdy.

c) wykorzystania zasobów naturalnych.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi to m.in.:

-         kruszywo – ok. 700 m3,

-         mieszanka mineralno-bitumiczna – ok. 200 ton.,

-         silment – ok. 35 ton.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków przejazdu drogą gminną.

W trakcie budowy drogi wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały, a także robotami ziemnymi. Prace budowlane należy wykonywać w porze dziennej. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływań, należy zastosować sprzęt sprawny technicznie. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu, a zwiększenie płynności ruchu przyczyni się do zmniejszenia substancji do powietrza.

Wykonawca robót zobowiązany jest prawidłowo zagospodarować odpady tj. przepracowane oleje, niesegregowane odpady komunalne, które powstaną w trakcie wykonywania prac drogowych.   Wykonawca robót zobowiązany jest natychmiast zagospodarować powstałe odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp. minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie   zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu z sytuacją obecną.

 2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedsięwzięcie  będzie inwestycją celu publicznego, znajduje się w  Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rok o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220  ) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt. 3 w w ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 1997 roku Nr 115, poz. 741 ).

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji nie wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie miasta i gminy  Glinojeck wynosi 423  osoby/km2.

i) obszary przylegające do jezior

W miejscu realizacji inwestycji oraz w najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, nie przewiduje się możliwości  wystąpienia oddziaływań  transgranicznych.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają, że oddziaływania wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do  terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie minimalne nie powodujące przekroczenia obowiązujących norm.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb.

Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck  przebudowy istniejącego odcinka ulicy Paśniki w miejscowości Glinojeck,   jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez, zmniejszenie  ilości emisji spalin (mniejsze  zużycie spalanego paliwa). W fazie eksploatacji, wykonane przedsięwzięcie  ureguluje spływ wód powierzchniowych z terenu drogi. Wody opadowe odprowadzane będą do  rowu, co będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę wodami opadowymi, które nie będą zanieczyszczały wód podskórnych. 

Poprzez uzyskanie  poprawy równości nawierzchni, zmniejszenie   wielkości emisji zanieczyszczeń od poruszających się po nim pojazdów mechanicznych,   nastąpi polepszenie warunków jezdnych, udrożnienie ruchu, zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin, a przede wszystkim  po przebudowaniu nawierzchni jezdni  poprawi się  bezpieczeństwo użytkowników  dróg, poprawi estetyka otoczenia.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 09. 07. 2010 roku   zgodnie  z art. 9, art. 10,  i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck pok. Nr 19  codziennie w dni robocze od 8 – 16

i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało przekazane  Sołtysowi miejscowości  Glinojeck  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ani jedna osoba nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniemi dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

1.. Charakterystyka przedsięwzięcia

2.  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:   Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. strony postępowania  wg akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3. Sołtys miejscowości Glinojeck   -  celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości.

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 7624 – 10 /10       z dnia  28. 07. 2010 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

 

pn.„Przebudowa  ul Paśniki w Glinojecku ” gmina Glinojeck.

Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie  polega na przebudowie ul. Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck na terenie działki nr ew. 679 obręb Glinojeck. Prace modernizacyjne będą prowadzone na odcinku od km. 0+000 do km. 0+350,00. Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 0.35 km. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia jezdni wynosi średnio 3,50 m szerokości. Cały odcinek tej drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany. Szerokość pasa drogi objętej przebudowa wynosi od 7,00 do

10 metrów.

Przebudowa będzie polegała na:

-         wyrównaniu istniejącej sfalowanej nawierzchni jezdni masami bitumicznymi, grubość warstwy po zagęszczeniu 3+3 cm.

-         ułożeniu na jezdni nowej 4 cm. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni ok. 1300 m2,

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         wykonaniu renowacji rowu poprzez odmulenie na dnie,

wykonaniu wzmocnienia- stabilizacja silmentem ok. 1400 m2.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi to m.in.:

-         kruszywo – ok. 700 m3,

-         mieszanka mineralno-bitumiczna – ok. 200 ton.,

-         silment – ok. 35 ton.

-          

Po wykonaniu przebudowy nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań oraz poprawa estetyki okolicy.

Wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Po zakończeniu przebudowy drogi poprawią się warunki życia ludzi.

Zasadniczymi celami przebudowy drogi są:

usprawnienie komunikacji o charakterze lokalnym i ponadregionalnym,

poprawa dojazdu do zabudowań, poprawa estetyki okolicy.

W związku z powyższym, przebudowana droga  w fazie eksploatacji będzie miała pozytywny wpływ na życie okolicznych mieszkańców  jak i mieszkańców całej gminy oraz dla ruchu turystycznego w gminie.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck.

 

Sporządziła E.Przybyłowska