Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 15/10

                                                                           Regimin 28.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania.

Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kalisz o długości około 500m.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – INŻYNIERYJNYCH ”PRDI” S.A.

UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

06-500 MŁAWA

 

za cenę brutto – 52 393,63 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 09-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO – HANDLOWE

                   „WAPNOPOL” ADAM NOWAKOWSKI

                   UL NADRZECZNA 12

      06-450 GLINOJECK – ilość pkt.  68.55

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 15/10

                                                                                                                                                                    Regimin 28.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania.

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 300m

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – INŻYNIERYJNYCH ”PRDI” S.A.

UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

06-500 MŁAWA

 

za cenę brutto – 41 519,04 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 09-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO – HANDLOWE

                   „WAPNOPOL” ADAM NOWAKOWSKI

                   UL NADRZECZNA 12

      06-450 GLINOJECK – ilość pkt.  66.45

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 15/10

                                                                                                                                                                         Regimin 28.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania.

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 300m..

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – INŻYNIERYJNYCH ”PRDI” S.A.

UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

06-500 MŁAWA

 

za cenę brutto – 52 532,00 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 09-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO – HANDLOWE

                   „WAPNOPOL” ADAM NOWAKOWSKI

                   UL NADRZECZNA 12

      06-450 GLINOJECK – ilość pkt.  96.33

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 15/10

                                                                                                                                                                         Regimin 28.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania.

Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo-Regimin nr 120808W o długości około 700m.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – INŻYNIERYJNYCH ”PRDI” S.A.

UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

06-500 MŁAWA

 

za cenę brutto – 133 547,71 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 09-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO – HANDLOWE

                   „WAPNOPOL” ADAM NOWAKOWSKI

                   UL NADRZECZNA 12

      06-450 GLINOJECK – ilość pkt.  88.57

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia