Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia   22. 07. 2010 r

 

OŚ 7624- 7/2010

 

 

    Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

 

                   

              Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U.

z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)  - uprzejmie informuję,  że wydana została decyzja  OŚ 7624-7 /2010 z dnia 22. 07. 2010 roku dla  przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr ewid. 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zygmuntowo 38, gm. Glinojeck.

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami – postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck, pokój nr 19, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck w dni robocze

w godzinach od 800 do 1600.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,  przekazano sołtysowi miejscowości Zygmuntowo

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27. 07. 2010 r do dnia  11. 08.  2010 roku.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03