Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

                                                                               Glinojeck  dnia  22.07.  2010 r

OŚ 7624-7 /2010

 

 

                                               DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

        Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 19. 04. 2010 roku Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji  przedsięwzięcia pn. „stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego”   oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Ciechanowie

                                                stwierdzam:

dla przedsięwzięcia pn.„stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego” na działkach nr ewidencyjny 40/5 i 41/2 położonych w obrębie miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck   nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

                                              u z a s a d n i e n i e

 

W dniu 19. 04. 2010  roku do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck  wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego”  Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu  29. 04. 2010 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania zostały powiadomione strony postępowania. Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Zygmuntowo   w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „ooś” oraz w § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 i  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OŚ 7624-7 /2010  z dnia 29. 04. 2010   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-  postanowienie   RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-862/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku (data wpływu 29. 06. 2010 roku ) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym    wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia  pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach Nr 40/5 i 41/2 położonych w obrębie miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck nie ma  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

  -opinia sanitarna   znak ZNS.712-18/57/2010  z dnia 17. 05. 2010 roku

( data wpływu  19.05. 2010  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca, że „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia”

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie    stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  pn.   stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-7/2010   z dnia

07. 07. 2010 roku odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

         Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck zatwierdzonym Uchwałą  Rady Miejskiej w Glinojecku Nr VIII/51/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku ( opublikowaną w Dz.U. Województwa Mazowieckiego Nr 201, poz. 5703 z dnia 5 października 2007 roku ) działki Nr 40/5 i Nr 41/2 połozone w obrębie Zygmuntowo, gm. Glinojeck przeznaczone są pod obiekty i urządzenia produkcji, skladów i magazynów- istniejąca cukrownia.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem to:

1.     Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych powiązań.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać  będzie na budowie stacji zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego  na  działkach Nr  40/5 o pow. 17911 m2 

i Nr 41/2 o pow. 32192 m 2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Teren pod planowaną inwestycję  jest częściowo zabudowany budynkami i budowlami produkcyjnymi oraz zbiornikami technologicznymi, a w dalszej części usytuowany jest budynek biurowy. Projektowana inwestycja zajmie powierzchnię:

-         park zbiornikowy 13,3 x 7,5 m

-         przyłącze gazowe 65 m.

Na terenie działki istnieje układ komunikacyjny dojazdu do posesji. Teren jest utwardzony  płytą betonowa. Pozostałą powierzchnię działki stanowią tereny zielone porośnięte nielicznymi drzewkami i krzewami.

Stację stanowić będzie instalacja do naziemnego magazynowania gazu LPG w zbiornikach stalowych o pojemności 38 400 l. W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 6 zbiorników, każdy o pojemności 6 400 l.

Gaz magazynowany w projektowanych zbiornikach wykorzystywany będzie do opalania pieca reaktywacyjnego. W piecu zachodzić będzie proces reaktywacji węgla aktywnego, używanego do odbarwiania  klarówki powstałej w procesie przerobu cukru trzcinowego. Termiczna obróbka węgla pozwoli na jego wielokrotne wykorzystanie w procesie odbarwiania.

Zbiorniki wykonane zostaną z blachy stalowej, przyłącza z rur polietylenowych,

posadowione będą  na słupach betonowych częściowo zagłębionych w ziemi. Planowany przepływ gazu do palnika 60 kg/h. Część instalacji od zbiornika do skrzynki znajduje się na ścianie budynku, w którym znajduje się piec, będzie wykonana jako instalacja podziemna. Stacja reaktywacji jest jedynym miejscem, w którym będzie wykorzystywany gaz LPG.

Na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje się zużycia wody, paliwa silnikowe będą zużywane jedynie przez sprzęt wykorzystywany na placu budowy. Do wykonania konstrukcji wsporczej pod zbiorniki zostanie wykorzystane 2.7 m3 betonu. Urządzenia wchodzące w skład parku zbiorników będą wykonane ze stali, a ich łączny ciężar wynosić będzie 8 520 kg. w stanie nienapełnionym. Instalacja łącząca  zbiorniki z palnikiem zostanie wykonana z rur gazowych typu PE80 SDR11 PN4 o łącznej długości 65 mb. Zużycie gazu  ma charakter okresowy i będzie wykorzystywany tylko w okresie prowadzenia procesu przerobu cukru trzcinowego i będzie wynosić 107 ton/rok..

Nie przewiduje się wariantów wykonania.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości około 500 m. od planowanej inwestycji.

 b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie istniejącego zakładu cukrowni.

Jednakże, biorąc pod uwagę rodzaj oraz skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się kumulowania znaczących, negatywnych oddziaływań z oddziaływaniami przedsięwzięć znajdujących się na terenach sąsiednich nieruchomości..

c) wykorzystanie zasobów naturalnych

Surowce, materiały, energia wykorzystywane będą  jedynie  w fazie realizacji przedsięwzięcia. Materiały do wbudowania, tj. beton transportowane będą bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystywane na bieżąc

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Projektowana gazowa instalacja pracuje bezgłośnie, z wyłączaniem krótkotrwałego szumu występującego po odcięciu przewodów tłocznych z autocysterny,  po zakończeniu tankowania zbiorników. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę lokalizację najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Podczas spalania gazu magazynowanego w zbiornikach, następować będzie emisja dwutlenku węgla i pady wodnej do  atmosfery. Emisja ta nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Przedsięwzięcie wykonanać w sposób prawidłowy, aby nie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja znajduje się poza formami ochrony przyrody podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami ).

Najbliższym  obszarem  Natura 2000, obszar specjalnej ochrony  ptaków

„ Dolina Wkry i Mławki”  PLB 140008, znajduje się w odległości ok. 15  km.  w kierunku północno-zachodnim od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza  się,  iż nie będzie ono znacząco negatywnie  oddziaływać na cele ochrony,  integralność i spójność całej sieci NATURA 2000.

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji,  oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie Glinojeck wynosi 52,2 osoby /km2

i) obszary przylegające do jezior

W miejscu realizacji inwestycji oraz w najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na lokalizację,  skalę oraz charakter planowanego przedsięwzięcia,

nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczy się do terenu realizacji przedsięwzięcia.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku i  karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu lokalizacji inwestycji.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i odwracalne. Natomiast oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter lokalny, ściśle ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia.

         

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono,  że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej opisane uwarunkowania,  o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej  ustawy.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym nie zapoznał się ani jedna osoba.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.Zgodnie z art. 4  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - część I. pkt. 45 za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia pobrano na dowód wpłaty, opłatę skarbową w kwocie 207,00 złotych- słownie: dwieście siedem złotych.

 

Załączniki:

1.  Charakterystyka przedsięwzięcia

2.  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1)     Pan Witold Zarębski  Dyrektor Cukrowni  Pfeifer&Langen

     Glinojeck S.A. Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck.

2)     strony postępowania:

Pan Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski, 06-400 Ciechanów

     3)  a/a

Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

     ul. Sienkiewicza  3,  00-015 Warszawa

2.    Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie

      ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3.   Sołtys miejscowości Zygmuntowo  -  celem  zapoznania 

     z treścią decyzji.

 Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 7624 – 7 /2010       z dnia  22. 07.2010 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

„ Stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego” realizowana będzie  na działkach nr ewidencyjny 40/5 o pow. 17911 m2 i 41/2 o pow. 32192 m2 położonych w obrębie miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck. Teren ogrodzony,  częściowo zabudowany budynkami i budowlami produkcyjnymi oraz zbiorm=nikami technologicznymi, a w dalszej części usytuowany jest udynek biurowy. Projektowana inwestycja zajmie powierzchnię :

-         zbiorniki 13,3x7,7 m.

-         przyłącze gazowe 65 m.

-         Na terenie działki istnieje uklad komunikacyjny dojazdu do posesji., który jest utwardzony betonową płyta. Pozostała powierzchnia działki trawą oraz nielicznymi drzewkami i krzewami. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

Zygmuntowo 38, gm. Glinojeck.

Stację stanowić będzie instalacja do naziemnego magazynowania gazu LPG w zbiornikach stalowych o pojemności 38 400 l. W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 6 zbiorników, każdy o pojemności 6 400 l. Instalacja zrealizowana zostanie na terenie istniejącej cukrowni.

Gaz magazynowany w projektowanych zbiornikach wykorzystywany będzie do opalania pieca reaktywacyjnego. W piecu reaktywacyjnym zachodzić będzie proces reaktywacji węgla aktywnego, używanego do odbarwiania  klarówki powstałej w procesie przerobu cukru trzcinowego. Termiczna obróbka węgla pozwoli na jego wielokrotne wykorzystanie w procesie odbarwiania.

Zbiorniki wykonane zostaną z blachy stalowej, przyłącza z rur polietylenowych,

zbiorniki  posadowione będą  na słupach betonowych częściowo zagłębionych w ziemi. Zbiorniki będą połączone systemem rur gazowych z palnikiem znajdującym się w komorze spalania przed piecem reaktywacyjnym.

Planowany przepływ gazu do palnika 60 kg/h. Część instalacji od zbiornika do skrzynki znajduje się na ścianie budynku, w którym znajduje się piec, będzie wykonana jako instalacja podziemna. Stacja reaktywacji jest jedynym miejscem, w którym będzie wykorzystywany gaz LPG.

Nie przewiduje się wariantów wykonania.

Na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje się zużycia wody, paliwa silnikowe będą zużywane jedynie przez sprzęt wykorzystywany na placu budowy. Do wykonania konstrukcji wsporczej pod zbiorniki zostanie wykorzystane 2.7 m3 betonu. Urządzenia wchodzące w skład parku zbiorników będą wykonane ze stali a ich łączny ciężar wynosić będzie 8 520 kg. w stanie nienapełnionym. Instalacja łącząca  zbiorniki z palnikiem zostanie wykonana z rur gazowych typu PE80 SDR11 PN4 o łącznej długości 65 mb. Zużycie gazu  ma charakter okresowy i będzie wykorzystywany tylko w okresie prowadzenia procesu przerobu cukru trzcinowego i będzie wynosić 107 ton/rok.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości około 500 m. od planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie istniejącego zakładu cukrowni. Uciążliwość inwestycji winna zamknąć się w obrębie działki do której inwestor posiada tytuł własności.

 Usytuowanie parku zbiorników przedstawia się następująco:

-         5 m od wewnętrznego ogrodzenia,

-         5 m od najbliższej studzienki kanalizacyjnej

-         10.5 m. od najbliższego słupa oświetleniowego,

-         12.5 m. od zbiornika p.poż o poj. 150 m 3

-         15.5 m od otwartej wiaty magazynowej, w której składowane jest wapno.

defekacyjne,

     -   27,5 od najbliższej granicy działki, 34.5 m. od budynku produkcyjnego,

Park zbiorników nie  jest otoczony dokoła budynkami, a więc jest zapewniona naturalna cyrkulacja powietrza, przewiewność.

Wybrana lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do działki dla autocystern dowożących gaz i pojazdów Straży Pożarnej.

 

Sporządziła E.Przybyłowska