Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE UTWARDZENIE EMULSJĄ I GRYSEM Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 14/10

                                                                            Regimin 23.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.

Zadanie 1: Budowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o dł. 900m

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Z.U.H. „KOPTRANS” WITOLD PIĘTKA

UL. REUTTA 16”B”

06-400 CIECHANÓW

 

za cenę brutto – 159 062,38 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 03-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - BUDOMOST SP. Z O.O. ZAŚCIANKI

       UL. SZOSA BARANOWICKA 37

       15-522 BIAŁYSTOK – ilość pkt.  77.12

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 14/10

                                                                                                                                                                         Regimin 23.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy   

                poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o 

                długości około 170m

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Z.U.H. „KOPTRANS” WITOLD PIĘTKA

UL. REUTTA 16”B”

06-400 CIECHANÓW

 

za cenę brutto – 33 409,70 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 03-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - BUDOMOST SP. Z O.O. ZAŚCIANKI

       UL. SZOSA BARANOWICKA 37

       15-522 BIAŁYSTOK – ilość pkt.  83.26

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

----------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 14/10

                                                                                                                                                                           Regimin 23.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez

                 potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości 

                 około 90m.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Z.U.H. „KOPTRANS” WITOLD PIĘTKA

UL. REUTTA 16”B”

06-400 CIECHANÓW

 

za cenę brutto – 14 030,00 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 03-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - BUDOMOST SP. Z O.O. ZAŚCIANKI

       UL. SZOSA BARANOWICKA 37

       15-522 BIAŁYSTOK – ilość pkt.  87.39

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

----------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: 14/10

                                                                                                                                                                          Regimin 23.07.2010

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Regimin  z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.

Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej w m. Tatrgonie poprzez

                 potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości

                 około 90m

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Z.U.H. „KOPTRANS” WITOLD PIĘTKA

UL. REUTTA 16”B”

06-400 CIECHANÓW

 

za cenę brutto – 21 847,76 ZŁ

uzasadnienie: najniższa cena – ilość pkt. 100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 03-08-2010

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Jednocześnie informuję, że:

 

I. do postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty

 

Wykluczono – 0 ofert

Odrzucono – 0 ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

II. pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Oferta nr 1 - BUDOMOST SP. Z O.O. ZAŚCIANKI

       UL. SZOSA BARANOWICKA 37

       15-522 BIAŁYSTOK – ilość pkt.  86.65

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia