Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planoanego do realizacji przedsięwzięcia pn stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na terenie Cukrowni Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia    07. 07.  2010 rok

OŚ 7624-7/10

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i  art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ),   § 3 ust. 1  pkt. 37  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami )oraz  art. 49  i art. 123 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Zarębskiego- Dyrektora Cukrowni, Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zygmuntowo 38, 06 –450 Glinojeck  z dnia 19. 04. 2010 roku, po  zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez   Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. niżej opisanego przedsięwzięcia,

 

                                         stwierdzam:

 

że, dla przedsięwzięcia  pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr ewidencyjny 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck, nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

W dniu 19. 04. 2010 roku do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia pn. „Stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego”

Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) planowane przedsięwzięcie  należy  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu  29. 04. 2010  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania  zostały  poinformowane strony postępowania.   Sołtys miejscowości  Zygmuntowo –  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-7 /2010 z dnia 29. 04.. 2010 roku  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  „Stacji zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego” na działkach nr ewidencyjny 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-862/10  z dnia 21 czerwca  2010 roku ( data wpływu 29 czerwca 2010  roku ) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego” planowanego do realizacji  przez   Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. na działkach nr ewidencyjny 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck, nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-18/ 57 /10  z dnia 17 maja 2010 roku (data wpływu 19 maja 2010 roku ) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz  w/powołanych uzgodnień wynika,  że:

przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie  na  budowie stacji zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego. Inerstorem  planowanego do realizacji  przedsięwzięcia jest   Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Inwestycja jest planowana  na działkach nr ewidencyjny 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck. Stację stanowić będzie instalacja do naziemnego magazynowania gazu w zbiornikach stalowych o pojemności łącznej 38 400 l. W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 6 zbiorników, każdy o pojemności 6 400 l. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej cukrowni.

Gaz magazynowany w projektowanych zbiornikach wykorzystywany będzie do opalania pieca reaktywacyjnego. W piecu reaktywacyjnym, zachodzić będzie proces reaktywacji węgla aktywnego używanego do odbarwiania klarówki powstającej w procesie przerobu cukru trzcinowego. Termiczna obróbka węgla pozwoli na jego wielokrotne wykorzystanie w procesie odbarwiania.

Zbiorniki wykonane zostaną z blachy stalowej, połączenia rur polietylenowych, a posadowienie zbiorników zrealizowane będzie na słupkach betonowych częściowo zagłębionych w ziemi. Zbiorniki zostaną połączone systemem rur gazowych z palnikiem znajdującym się w komorze spalania przed piecem reaktywacyjnym.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 500 m. od planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu cukrowni. Nie przewiduje się kumulowania znaczących negatywnych oddziaływań z oddziaływaniami przedsięwzięć znajdujących się na terenach sąsiednich miejscowości.

Surowce, materiały oraz energia wykorzystywane będą jedynie w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Materiały do wbudowania tj, beton,  który będzie transportowany będą bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystywany na bieżąco. Zużycie gazu będzie miało charakter okresowy tj zużywany on będzie jedynie w okresie prowadzenia procesu przerobu cukru trzcinowego.

Planowana do realizacji gazowa instalacja pracuje bezgłośnie, z wyłączaniem krótkotrwałego szumu występującego po odcięciu przewodów tłocznych z autocysterny po zakończeniu tankowania zbiorników.  Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Podczas spalania gazu magazynowanego w zbiornikach, następować będzie emisja dwutlenku węgla i pary wodnej do atmosfery. Emisja ta nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu

Przedsięzięcie wykonane prawidłowo, nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska..

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych.

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi i leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie, znajduje się poza formami ochrony przyrody podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Dolina Wkry i Mlawki PLB 140008, znajdujący się w odległości ok. 15 km. w kierunku północno zachodnim od planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę lokalizację, a także zakres i skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony i integralność ww obszaru oraz na spójność całej sieci Natura 2000.

W miejscu realizacji inwestycji, oraz jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, zgodnie z dokumentacją, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe  lub archeologiczne.

W rejonie realizacji inwestycji brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zakres oddziaływania  przedsięwzięcia  będzie miał charakter lokalny i ograniczy  się do terenu  realizacji przedsięwzięcia..

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza   możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Informacje zawarte we karcie informacyjnej   potwierdzają  pewność wystąpienia oddziaływań zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały  jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu lokalizacji inwestycji.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe

i odwracalne. Natomiast oddziaływania powstałe w fazie eksploatacji będą miały charakter lokalny, ściśle ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia.

       Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  i opinii sanitarnej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie postanowił że,  dla w/opisanego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysowi  miejscowości  Zygmuntowo– w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

 

 

 

 

 

 

 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  prawo  wniesienia zażalenia.

 

Otrzymują:

1)      Wnioskodawca: Pan Andrzej Zarębski Dyrektor Cukrowni, Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zygmuntowo 38, 06 –450 Glinojeck.

2)      Strony postępowania – Pan Sławomir Marawski - Starosta Ciechanowski

06-400 Ciechanów

      3) a/a

Do wiadomości:

1)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

    ul. Sienkiewicza 3, 00-  015 Warszawa

2)Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie

     ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3) Sołtys miejscowości Zygmuntowo - celem  zapoznania  z treścią postanowienia   mieszkańców .

Sprawę prowadzi:Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03