Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

 Glinojeck dnia    30. 06. 2010 rok

OŚ 7624-10/10

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i  art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ),   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko 

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami )oraz  art. 49,

 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez   Gminę Glinojeck  przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie ulicy Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck,

                                         stwierdzam:

 

dla przedsięwzięcia  pn.” Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku”, gm. Glinojeck nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

W dniu 20. 05. 2010 roku do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Paśniki

w Glinojecku”

Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu  26. 05. 2010  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania  zostały  poinformowane strony postępowania.   Sołtys miejscowości  Glinojeck–  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-10/2010 z dnia 25. 05. 2010 roku  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Paśniki w Glinojecku, a  w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-OL-6614-1033/10  z dnia 16 czerwca  2010 roku ( data wpływu 24 czerwca 2010  roku ) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  ul. Paśniki w Glinojeku  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-21/ 64 /10  z dnia 01 czerwca 2010 roku (data wpływu 07 czerwca 2010 roku ) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz uzgodnień wynika że:

przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie  na  przebudowie ulicy paśniki

w Glinojecku, gm. Glinojeck na terenie działki nr ewidencyjny 679 obręb Glinojeck.  Prace  modernizacyjne będą prowadzone na odcinku od km. 0+000 do km. 0+350,00. Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 0,35 km.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni żwirowej.  Nawierzchnia jezdni wynosi średnio 3,50 m. szerokości.

Cały odcinek drogi  w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym , częściowo zdeformowany.

Szerokość pasa ulicy objętej przebudową wynosi od 7,00 do 10,00 metrów.

 

Prace modernizacyjne będą obejmowały:

-         wyrównanie istniejącej sfalowanej nawierzchni jezdni masami bitumicznymi o grubości warstwy po zagęszczeniu 3+3cm;

-         ułożenie na jezdni nowej  4 cm. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni ok. 1.300 m2. 

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         wykonanie renowacji rowu poprzez odmulenie na dnie.

-         wykonanie wzmocnienia – stabilizacja silmentem ok. 1400 m2.

Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami,

a zatem brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływań z innymi.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi to m. in.

-         kruszywo – ok. 700 m3,

-         mieszanka mineralno-bitumiczna – ok. 200 ton.

-         silment – ok. 35 ton.

W trakcie budowy drogi wystąpią w analizowanym  rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały, a także robotami ziemnymi. Prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwości te ustąpią  po zakończeniu prac budowlanych.  Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Wymiana nawierzchni ulicy przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu, a zwiększenie płynności ruchu przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji, zostaną przekazane specjalistycznym firmom posiadającym  stosowne zezwolenia.

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych.

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi i leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie będące inwestycją celu publicznego, znajduje się

w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe  lub archeologiczne.

Zakres przestrzenny oddziaływania  przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego miejsca realizacji.

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej  oraz uzgodnieniach  pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck,  przebudowy ul. Paśniki  w miejscowości Glinojeck,  jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez uzyskanie  na długości 0. 35 km. poprawy  równości nawierzchni, zmniejszenie   wielkości emisji zanieczyszczeń od poruszających się po nim pojazdów mechanicznych,   polepszenie warunków jezdnych,  poprzez udrożnienie ruchu  zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin (mniejsze zużycie paliwa) , a przede wszystkim  po przebudowaniu nawierzchni jezdni  poprawi się  bezpieczeństwo użytkowników  drogi.

Nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań usytuowanych przy ul. Paśniki

w Glinojecku oraz poprawa estetyki otoczenia..

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  i opinii sanitarnej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie postanowił że,  dla w/opisanego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysowi  miejscowości  Glinojeck – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

 

 

     Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  prawo  wniesienia zażalenia.

 

Otrzymują:

1)  Wnioskodawca: Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2)strony postępowania – zgodnie z wykazem.

3) a/a

Do wiadomości:

1)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

    ul. Sienkiewicza 3, 00-  015 Warszawa

2)Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie

     ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3) Sołtys miejscowości Glinojeck - celem  zapoznania  z treścią postanowienia   mieszkańców .

 

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28-03