Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Komunikaty

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.

Komunikaty | 2010-06-15 | Publikujący: BIP - Glinojeck

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku  przeznacza do sprzedaży   na rzecz Najemcy z Zasobu  Mienia  Komunalnego nieruchomość  lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się  w  Glinojecku   przy  ulicy:  Polnej  2E  m.  12,  z  jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  przypadającego  na  zbywany  lokal.

-  Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym w Glinojecku przy ulicy Polnej 2E m. 12, jest lokalem typu M – 5 o powierzchni użytkowej 71,50m2 wraz z udziałem w gruncie / 816/10000 / i piwnicą o powierzchni użytkowej 6,13m2.

Cena  przedmiotowej  nieruchomości  lokalowej  wynosi:  14.712,55zł / słownie: czternaście tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy łącznie z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży /.           

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia: 15 czerwca 2010 roku  do  dnia  05 lipca 2010 roku,  a  następnie  po  upływie   tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej  na  rzecz  Najemcy  tego  lokalu.