Bazagmin.pl

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Gminy Chrostkowo.

Komunikaty | 2009-07-09 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 09.07.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227) Z a w i a d a m i a m o przystąpieniu do sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zgodnie z uchwałą Nr XXIV/105/2008 Rady Gminy Chrostkowo... więcej...

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2009-03-09 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

INFORMACJA Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy uprzejmie informuje, iż 05.03.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2009-02-05 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia: 28.01.2009 r. Nr UG.7624-02/09 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 33. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Chrostkowo informuje o wszczęciu postępowania, na wniosek P.U.H ,,ROMEX" P. Roman Kamiński ul. Doliny Drwęcy 2, 87-162 Krobia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie farmy wiatrowej typ generatora Bonus 150/130 KW 3 szt. wraz z budową stacji transformatorowej na działkach ozn. nr. ewiden. 178 i 214 zgodnie z dokumentacją. W związku z powyższym... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2009-01-29 | Publikujący: Chrostkowo

Chrostkowo, dnia: 28.01.2009 r. Nr UG.7624-02/09 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 33. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Chrostkowo informuje o wszczęciu postępowania, na wniosek P.U.H ,,ROMEX" P. Roman Kamiński ul. Doliny Drwęcy 2, 87-162 Krobia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie farmy wiatrowej typ generatora Bonus 150/130 KW 3 szt. wraz z budową stacji transformatorowej na działkach ozn. nr. ewiden. 178 i 214 zgodnie z dokumentacją. ... więcej...

Ważny komunikat klęski spowodowanej suszą

Komunikaty | 2008-07-11 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Informacja Urząd Gminy w Chrostkowie uprzejmie informuje, że do dnia 18.07.2008r. można zgłaszać się w celu sporządzenia protokółu strat z klęski suszy 2008 r. Osoby, które posiadają grunty w gminie Chrostkowo, a nie mają jeszcze takiego protokółu, winny zgłaszać się do pokoju nr 25 w Urzędzie Gminy, aby taki protokół sporządzić. Prosimy o przygotowanie dokładnych, niezbędnych danych o wielkości gospodarstwa oraz wielkość upraw, także tych w dzierżawie. Wójt Gminy Chrostkowo... więcej...

Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Komunikaty | 2008-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

GSW.6216-1/08 Chrostkowo, dnia 8.04.2008 r. D E C Y Z J A w sprawie ustalenia terminu konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chrostkowo. Na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) WÓJT GMINY USTALA Termin wykonania konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych szczegółowych na rok 2008 w okresie wiosennym do 10 maja dla zainteresowanych właścicieli nieruchomości i zakładów pracy znajdujących się w poszczególnych sołectwach Gminy... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 6 lutego 2008 roku

Komunikaty | 2008-02-06 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y CHROSTKOWO z dnia 6 lutego 2008 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanej niżej jako działki budowlane, położone w miejscowości C H R O S T K O W O stanowiąca własność gminy Chrostkowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 17082 Nieruchomości przeznaczone były w obowiązującym do dnia 31.12.2003... więcej...

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 2008-01-07 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makówcu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854) 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: a. pisemne zgłoszenie... więcej...

OFERTA

Komunikaty | 2007-11-07 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika MTZ – 82 rocznik 1993 – data pierwszej rejestracji 12.05.1994 r. Cena wywoławcza 30 tysięcy złotych. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600 zł na konto BS Lipno O/Chrostkowo nr rachunku 50 9542 0008 2004 0030 0013 0001 lub w kasie Urzędu Gminy. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2007 r. o godzinie 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy. Minimalna kwota pierwszego postąpienia to 1% ceny wywoławczej, czyli 300.00 zł. Ciągnik... więcej...

WAŻNE !!!   DOWODY OSOBISTE  WAŻNE !!!

Komunikaty | 2007-06-06 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) z dniem 31.12.2007 r. upływa termin wymiany dowodów osobistych wydanych w latach 1996 - 2000. Wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 r. Osoby posiadające dowody osobiste starego typu (zielone książeczki) powinny złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek... więcej...

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 2007-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Zarząd OSP w Chojnie oferuje do wynajęcia remizę strażacką z przeznaczeniem na dyskoteki, zabawy, hurtownie itp. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Tel. (054) 270-51-79 ... więcej...

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Komunikaty | 2007-01-30 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Informujemy, iż w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie dostępne są jeszcze następujące publikacje książkowe: Książka autorstwa Ks. Romualda Rudzińskiego i Pana Aleksandra Sikorowskiego pt. "Ziemia Chrostkowska - Materiały do monografii" Chrostkowo 2006 oraz Książka autorstwa Pana Aleksandra Sikorowskiego pt. "GMINA CHROSTKOWO w latach 1948 - 2003 - Materiały do dziejów Ziemi Chrostkowiskiej" Chrostkowo 2004 ... więcej...

Wypłata Stypendiów

Komunikaty | 2006-12-12 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Informujemy, że w dniu 15.12.2006 r. zostaną wypłacone stypendia dla uczących się mieszkańców gminy ... więcej...

UROCZYSTE OTWARCIE !!!

Komunikaty | 2006-11-03 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Mam zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić mieszkańców na uroczyte otwarcie i oddanie do użytku wybudowanego placu zabaw, boiska sportowego oraz Gminnego Domu Kultury. Uroczystość odbędzie się w dniu 7 listopada 2006 r. o godz. 10.00 w Chrostkowie. WÓJT Zbigniew Świderski PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI Przecięcie wstęgi i poświęcnie: Placu zabaw Boiska Sportowego Gminnego Domu Kultury Przemówienia okolicznościowe: Zaproszonych gości Wójta Gminy Część artystyczna.... więcej...

OBWIESZCZENIE O REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1988 r.

Komunikaty | 2006-09-26 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku o ony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póżn. zm.) w związku z paragrafem 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 40, poz. 173 z póżn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 11 października do dnia 11 października 2006 r. zostanie przeprowadzona REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 r. zameldowani... więcej...

Ogloszenie !!!

Komunikaty | 2006-02-01 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

PILNE ! PILNE ! PILNE ! Urząd Gminy w Chrostkowie powiat Lipno woj. kujawsko-pomorskie Pilnie poszukuje barakowozu sypialnego bądź konteneru ocieplonego, nadającego się do zamieszkania! KONTAKT Tel. (054) 287-00-39 e-mail: chrostkowo@bazagmin.pl PILNE ! PILNE ! PILNE !... więcej...

Witamy na stronie BIP Gminy Chrostkowo

Komunikaty | 2005-03-02 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrostkowo. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •