Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrostkowie 2010/2011

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 18.08.2010r. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrostkowie 2010/2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Chrostkowo , Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2870039 w. 46, faks 054 2870039. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.chrostkowo.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212318 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOTAWY WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO NA POTRZEBY GMINY CHROSTKOWO 2010/2011

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 23.07.2010r. UG.341-03/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011”. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 133, poz. 759 ze zm.) Urząd Gminy w Chrostkowie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UG.341-03/10 „Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011”... więcej...

Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

UG.341-03/2010 Chrostkowo, dnia 15.07.2010r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.: “Dostawa węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011” 1. Zamawiający Wójt Gminy Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko – pomorskie tel. / fax.(054) 287-00-39 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WYPOSAŻENIE GMINNEGO DOMU KULTURY W CHROSTKOWIE (wyposażenie audio-wizualne oraz wyposażenie kuchenne)

Przetargi | 2010-02-02 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Wyposażenie gminnego Domu Kultury w Chrostkowie (wyposażenie audio-wizualne oraz wyposażenie kuchenne) Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4088 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo,... więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chrostkowie.

Przetargi | 2009-09-29 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, 29.09.2009 r. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chrostkowo. W dniu 29 września 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Chrostkowo odbył... więcej...

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej (po byłej zlewni mleka) w Chrostkowie.

Przetargi | 2009-08-26 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y C H R O S T K O W O z dnia 26 sierpnia 2009 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości C H R O S T K O W O stanowiącą własność Gminy Chrostkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 31601. Nieruchomość ta przeznaczona była w obowiązującym do dnia 31.12.2003... więcej...

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości

Przetargi | 2009-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY C H R O S T K O W O z dnia 31 lipca 2009 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości wykazanej niżej, niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolnicze, położonej w miejscowości CHOJNO stanowiącej własność gminy Chrostkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW Nr 22108. Nieruchomość przeznaczona była w obowiązującym... więcej...

Przetarg na działki budowlane w Chrostkowie

Przetargi | 2009-06-16 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y CHROSTKOWO z dnia 16 czerwca 2009 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanych niżej jako działki budowlane, położone w miejscowości C H R O S T K O W O stanowiące własność gminy Chrostkowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 17082. Nieruchomości przeznaczone były w obowiązującym do... więcej...

Przetarg na działki budowlane

Przetargi | 2009-03-17 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Przetarg na działki budowlane znajduje się w załączniku.... więcej...

Przetarg na wydzierżawienie działki rolnej

Przetargi | 2008-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY C H R O S T K O W O z dnia 17 września 2008 roku\ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości wykazanej niżej, niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolnicze, położonej w miejscowości CHROSTKOWO stanowiącej własność gminy Chrostkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 20973. Nieruchomość przeznaczona... więcej...

Przetarg na działki budowlane

Przetargi | 2008-08-14 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y CHROSTKOWO z dnia 18 sierpnia 2008 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanej niżej jako działki budowlane, położone w miejscowości C H R O S T K O W O stanowiąca własność gminy Chrostkowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 17082 Nieruchomości przeznaczone były w obowiązującym do... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Przetargi | 2008-08-08 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na: „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek emulsją asfaltową i grysami.” Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 889, poz.1655) Urząd Gminy w Chrostkowie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UG-341-06/08 na „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Przetargi | 2008-07-31 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Ogłoszenie o wynikach postępowania na: „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek emulsją asfaltową i grysami. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Urząd Gminy w Chrostkowie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UG-341-06/08 na „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i dostawa kamienia naturalnego.

Przetargi | 2008-05-12 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 12 maja 2008 r. U.G.341-1-11/08 Z A W I A D O M I E N I E o w y b o r z e o f e r t y Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Wójt Gminy Chrostkowo , 87 - 602 Chrostkowo, tel. / fax ( 054 ) 287 00 39, e - mail : Chrostkowo @ bazagmin.pl Regon 910866525, NIP - 893 - 12 - 23 - 479 W ó j t G m i n y u p r z e j m i e z a w i a d a m i a że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont Szkoły Podstawowej w Chrostkowie

Przetargi | 2008-05-07 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 6 maja 2008 r. U.G.341-1-10/08 Z A W I A D O M I E N I E o w y b o r z e o f e r t y Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Wójt Gminy Chrostkowo , 87 - 602 Chrostkowo, tel. / fax ( 054 ) 287 00 39, e - mail : Chrostkowo @ bazagmin.pl Regon 910866525, NIP - 893 - 12 - 23 - 479 u p r z e j m i e z a w i a d a m i a m że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami w/w ustawy o udzielenie zamówienia... więcej...

Zakup i dostawa kruszywa naturalnego -pospółki drogowej o frakcji 0 – 30 mm w ilości 3 300 ton.

Przetargi | 2008-05-06 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 06.05.2008 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa kruszywa naturalnego - pospółki drogowej o frakcji 0 - 30 mm w ilości 3300 ton. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Wójt Gminy Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo 99, tel/fax. (054) 287 00 39, e-mail: chrostkowo@bazagmin.pl adres internetowy: www.chrostkowo.bazagmin.pl Nazwisko... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont Szkoły Podstawowej w Chrostkowie

Przetargi | 2008-05-06 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 6 maja 2008 r. U.G.341-1-10/08 Z A W I A D O M I E N I E o w y b o r z e o f e r t y Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Wójt Gminy Chrostkowo , 87 - 602 Chrostkowo, tel. / fax ( 054 ) 287 00 39, e - mail : Chrostkowo @ bazagmin.pl Regon 910866525, NIP - 893 - 12 - 23 - 479 u p r z e j m i e z a w i a d a m i a m że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami w/w ustawy o udzielenie zamówienia... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jako działki budowlane położone w miejscowości Chrostkowo

Przetargi | 2008-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y CHROSTKOWO z dnia 29 kwietnia 2008 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanej niżej jako działki budowlane, położone w miejscowości C H R O S T K O W O stanowiąca własność gminy Chrostkowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 17082 Nieruchomości przeznaczone były w obowiązującym do dnia... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego ½ do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Nowa Wieś

Przetargi | 2008-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY CHROSTKOWO z dnia 28 kwietnia 2008 roku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy Chrostkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego ½ do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Nowa Wieś stanowiący własność gminy CHROSTKOWO, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW NR 6761. Nieruchomości przeznaczone były w obowiązującym... więcej...

Zakup i dostawa kamienia naturalnego łamanego o frakcji 0 – 60 mm i kamienia naturalnego łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm wraz z transportem, przeznaczonego na remont dróg gminnych gruntowych Gminy Chrostkowo w ilości odpowiednio 2 000 ton i 1 000 ton.

Przetargi | 2008-04-24 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

UG.341-3-3/08 Chrostkowo, dnia 24.04.2008 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa kamienia naturalnego łamanego o frakcji 0 – 60 mm i kamienia naturalnego łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm wraz z transportem, przeznaczonego na remont dróg gminnych gruntowych Gminy Chrostkowo w ilości odpowiednio 2 000 ton i 1 000 ton. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Wójt Gminy Chrostkowo, 87-602... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •