Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzjo o warunkach zabudowy UG.7331-20/10

Komunikaty | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

 

Chrostkowo, dnia 23.08.2010 r.

UG.7331-20/10

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa Teresy i Wiesława Komorowskich dnia 23.08.2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego w ramach istniejącej zagrody na dz. ozn. nr ewid. 439/1 położonej w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Chrostkowie pokój nr 25. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

  • zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.chrostkowo.bipgmina.pl.)

  • zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo.

Wójt Gminy                                         

Elżbieta Mazanowska