Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

 

Chrostkowo, dnia 16.08.2010 r.

 

 

UG.7331-19/10

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Matuszewskiego Ryszarda dnia 16.08.2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty stalowej na maszyny rolnicze w ramach istniejącej zagrody na działce ozn. nr ewid. 71/2 położonej w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Chrostkowie pokój nr 25. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

  • zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.chrostkowo.bipgmina.pl.)

  • zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Elżbieta Mazanowska