Bazagmin.pl

Aktualności zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

INFORMACJA:

Aktualności | 2010-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

W dniu 4 czerwca 2010 roku Urząd Gminy w Bytnicy będzie NIECZYNNY ... więcej...

S P R A W O Z D A N I E: z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2009” uchwalonego dnia 22 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Bytnica

Aktualności | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2009” uchwalonego dnia 22 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Bytnica... więcej...

Informacja

Aktualności | 2010-04-02 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

W DNIU 02.04.2010 URZĄD GMINY W BYTNICY BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 7.30-13.00... więcej...

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Bytnica z dnia 19 lutego 2010r w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Aktualności | 2010-02-19 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Bytnica z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010 w następujących obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej - „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica” Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22 stycznia 2010 roku WÓJTA GMINY BYTNICA

Aktualności | 2010-01-22 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

BZP.MN.733-01-CP/10-1 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22 stycznia 2010 roku WÓJTA GMINY BYTNICA Działając na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami] oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m że z wniosku inwestora: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji... więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010 w następujących obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej

Aktualności | 2010-01-15 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), uchwały nr XXX/152/2009 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”. ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010 w następujących... więcej...

Informacja

Aktualności | 2009-11-20 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Informacja W dniu 13.11.2009r. zakończył się otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009/2010 w obszarach oświata i wychowanie. Cel: Organizacja i prowadzenie 2 integracyjnych zespołów przedszkolnych w Bytnicy i w Budachowie, oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wójt Gminy w Bytnicy informuje, że na w/w zadanie nie wpłynęła żadna oferta. ... więcej...

Wójt Gminy Bytnica ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010 w następujących obszarach: I. oświata i wychowanie, I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 1. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań: w obszarze I: „Prowadzenie świetlic... więcej...

Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w 2009 r.

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Bytnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w 2009 r. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn.zmian.) zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania... więcej...

Wójt Gminy Bytnica otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009/2010

Aktualności | 2009-10-04 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009/2010 w następujących obszarach: I. oświata i wychowanie, I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 1. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań: w obszarze I: - Organizacja i prowadzenie... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 2009-09-24 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 25 września 2009r. odbędzie się XXIX uroczysta sesja Rady Gminy. Miejsce posiedzenia – Sala Gimnastyczna w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 11:00. Porządek o ad XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy. 2. Przyjęcie porządku o ad XXIX sesji. 3. Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,... więcej...

DODATKOWY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Aktualności | 2009-09-24 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

DODATKOWY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) i uchwały Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.” Wójt Gminy Bytnica ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 2009-06-01 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia 25.05.2009r. RR-MN-733-02-CP/2009 OBWIESZCZENIE Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 w związku z art. 132 § l i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 98 póz. 1071 ze zm.) art.l ust.2 art. 53 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z póżn. zm.), ustalam w drodze decyzji administracyjnej z dnia 25.05.2009r. zmianę decyzji Nr l/CP/2009 z dnia 08.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 2009-06-01 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia 27.05.2009r. RR-MN-7020-31-01/08 OBWIESZCZENIE Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 póz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, póz. 1227), Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2009 r. została zmieniona decyzja Nr RR-MN-7020-31/08... więcej...

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Kierownika Biura Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

Aktualności | 2009-05-06 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Krosno Odrzańskie, 2009.05.04 LGD/O-1/09 Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Kierownika Biura Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło I. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę... więcej...

Odbyła się XXIII uroczysta sesja Rady Gminy Bytnica

Aktualności | 2009-04-01 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

W dniu 26 marca 2009r. w sali wiejskiej w Do osułowie odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Bytnica. W posiedzeniu wzięło udział 22 osoby spośród 42 zaproszonych gości m.in. Poseł Pan Marek Cebula, Wiceprzewodniczący Sejmiku Pan Zdzisław Paduszyński, Starostwa Krośnieński Pan Jacek Hoffmann, Radni Sejmiku Pan Lech Kowsz i Pan Józef Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Szczęśniewicz, Radny Powiatu Pan Leszek Turczyniak, Wójt Gminy Dąbie Pani Krystyna Bryszewska, Wójt Gminy Maszewo Pan Dariusz Jarociński, Wójt Gminy Bo owice Pan Marek... więcej...

Nowe zasady unieważniania dowodów

Aktualności | 2009-03-24 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 3 października 2008 r. Jeśii po 1 stycznia 2009 r. zmienią się nasze dane osobowe, które umieszczane są w dowodzie osobistym np. nazwisko, imię bądź adres, w ciągu 14 dni musimy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Jeśli tego nie zrobimy, po 3 miesiącach od zmiany danych dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu. W przypadku Polaków mieszkających za granicą unieważnienie dowodu nastąpi po 4 miesiącach. Dowód... więcej...

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Aktualności | 2009-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Bytnica z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nrl42, póz. 1591 z 2001 r. z późn.zmianami) oraz art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, póz. 873 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje: §1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie... więcej...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ l SPORTU

Aktualności | 2009-02-10 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ l SPORTU Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zmianami) i uchwały Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na 2009 r." Wójt Gminy Bytnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Rodzaj zadania: Wspieranie działań zorganizowanych... więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Wójta w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

Aktualności | 2009-01-30 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Wójta Gminy Bytnica z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy Na podst. art.41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Nr 147, póz. 1231 z 2002 r. z późn.zmian.) zarządzam, co następuje: §1 Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 1. Zuzanna Oleksyk 2. Katarzyna Tytoń 3. Roman Wierzchowski 4. Danuta Korabiec 5. Robert Łój 6. Wanda Kołacz 7.... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 2008-11-27 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica Bytnica, dnia 25.11.2008r. RR-MN-7020-31/2008 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. nr 98, póz 1071 z 2000r. z póz. zm.), oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, póz. 150 z 2008r.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej