Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Komunikaty - archiwum

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Komunikaty | 2009-08-07 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dnia 27 lipca 2009r.

 

 

Wójt Gminy Dmosin

 

 

Znak sprawy:GP.7331-1/2/09

 

 

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli krów mlecznych wraz z wykonaniem urządzeń towarzyszących w miejscowości Kołacinek, obręb geodezyjny Kołacinek, na działce o numerze ewidencyjnym 256/2.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Starosty Brzezińskiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dmosin, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, pokój nr 7, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

 

Wójt Gminy Dmosin

 

/-/ Danuta Supera