Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dmosinieę

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Dmosin

28/07/2010    S144    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Dmosin: Wozy strażackie

2010/S 144-222130

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Dmosin
Dmosin 9
Kontaktowy: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin.
Do wiadomości: Alicja Włodarczyk, Sylwia Wosik
95-061 Dmosin
POLSKA
Tel. +48 468747485/8747377
E-mail: ugdmosin.zp@wp.pl
Faks +48 468746294

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.dmosin.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 - 061 Dmosin.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie.
1) opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania techniczno-jakościowe pojazdu przedstawiono w specyfikacjach technicznych samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca do oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem dostarczy:
a) świadectwo homologacji pojazdu,
b) świadectwo homologacji podwozia pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
c) świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Pożarowej,
a) wykaz autoryzowanych stacji obsługi prowadzących serwis gwarancyjny (podmioty, które mogą wykonywać usługi konserwacji-przeglądy i naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym bez utraty gwarancji).
3) Samochód powinien mieć wykonany przegląd zerowy na dzień odbioru techniczno- jakościowego.
4) Wykonawca podczas odbioru ostatecznego zapewni na własny koszt przeprowadzenie szkolenia 2 kierowców z zakresu obsługi podstawowej pojazdu (tj. w zakresie budowy i obsługi pojazdu) oraz przeprowadzenia jazdy próbnej na odcinku do 20 km. Z przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;
c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.6.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002).
Informacje dodatkowe:
Wymagany okres gwarancji – co najmniej na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Pojazd powinien być fabrycznie nowy - rok produkcji 2010.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie.
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin.
Nr 80928810241430059220000040.
Z dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”.
Konto dla podmiotów zagranicznych:
Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący :
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. PL Nr 80928810241430059220000040.
Kod SWIFT – MBREPLPW.
Z dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”.
(za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty,
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3/ gwarancjach bankowych,
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275).
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do: „ zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ustęp 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw.
6. Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4 ppkt 2 i 5.
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 4 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty.
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
9. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu.
10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub,
2/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,
3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4/ jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT (lub rachunku).
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek 1 za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawie co najmniej dwóch samochodów strażackich typu co najmniej średniego wraz z wyposażeniem.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek 2 Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych.
Do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
1) Wykonawca stosownie do art. 44 ustawy musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ);
W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw, Zamawiający żąda złożenia:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
(wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ) ;
Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku 1 (określonego w Rozdziale VIII pkt 1 lit. b) dołączy do wykazu dokumenty tj. np.: protokoły odbioru lub referencje od Zamawiających, na rzecz których wykonywał zamówienia.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku 2 (określonego w Rozdziale VIII.
Pkt 1 lit.d) przedstawi informację z banku na określoną kwotę.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną dołącza:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy , (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ),
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) punkcie 2 podpunkcie 2 -4 i podpunkcie 6, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) punkcie 2 podpunkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 lit. a i c oraz podpunkcie 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy w punkcie 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów, powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
2) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3) Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
— każdy ze wspólników lub konsorcjantów muszą dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w punkcie 2 podpunkcie 2-6.
12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
— wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
13. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w punkcie 11.
14. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w punkcie 11, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
— umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wyżej w punkcie III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Jak wyżej w punkcie III.2.1).
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak wyżej w punkcie III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Jak wyżej w punkcie III.2.1).
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Z.P.341/8/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 114-172843 z dnia 15.6.2010

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.9.2010 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.9.2010 - 10:30

Miejsce

Siedziba Zamawiajacego - Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95- 061 Dmosin, sala konferencyjna (parter).

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod tytułem: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Terminy wniesienia odwołania:
a) na czynności Zamawiającego jeżeli informacja o czynnościach Zamawiającego stanowiących podstawę wniesienia odwołania została przekazana sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – 10 dni, a w pozostałych przypadkach – 15 dni;
b) na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wobec postanowień;
SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni;
c) wobec czynności innych niż określone w pkt a i b odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
3. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.7.2010
                                                                                                     Wójt Gminy Dmosin
                                                                                                         Danuta Supera
____________________________________________________________________

Dmosin, dn. 16 sierpnia 2010r.

 

 

 

                                                                                

 

Z.P. 341/8/1/2010

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy : Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup  

                 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie.”

 

 

 

 

            Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego opublikowane w dniu 28 lipca 2010r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2010/S 144-222130  na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759)  ponieważ  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                                      Danuta Supera

Załączniki