Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Przetargi

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Przebudowa drogi dojazgowej do gruntów rolnych Kołacin - Koziołki

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: BIP - Dmosin

 

Dmosin, dn. 22 lipca 2010 r.

           

                                                   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY         

                                                                                 

Z.P. 341/ 6/1/2010

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na wykonanie zamówienia  pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że
w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki” została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o, m. Jamno, 99-400 Łowicz.

           

            Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianego kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.

           

            W załączeniu przekazujemy nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną w kryterium oceny ofert.

           

            Jednocześnie zawiadamiam, że umowa na realizację zamówienia może być zawarta 
w terminie określonym w art. 94 ust. 2  pkt 3) ppkt. a), ponieważ w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

           

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

           

WÓJT GMINY DMOSIN

                                                                                                                Danuta Supera

                                                                                                   

 _____________________________________________________________________

 

Lista Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia

pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki”

 

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1   

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

Lambdar Sp. z o.o

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

                       

 

 

Oferta Nr 2   

 

Konsorcjum firm:

1)     „DROGBUD”

Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o

ul. 1 maja 42

38-100 Strzyżów

2)     Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROGBUD” Sp. z o.o
ul. Kościńskiego 30
96-500 Sochaczew

 

 

Oferta Nr 3   

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –

Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o

m. Jamno

99-400 Łowicz

 

Załączniki