Bazagmin.pl

Aktualności - archiwum zobacz aktualne

Wniosek Rady Gminy Białowieża

Aktualności | 2007-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

WNIOSEK NR 1/07 Od wielu lat Rada Gminy Białowieża zabiega o udostępnienie stawów w Parku Pałacowym BPN dla celów rekreacyjnych, czynione to było w trakcie trwania kilku poprzednich kadencji Rady. Stawy te w pamięci wielu starszych mieszkańców Białowieży pozostają jako miejsce rekreacji, zabaw, a nawet uroczystości zarówno w porze lata, jak i zimy. Działo się tak przed 1939 rokiem, jak również po wojnie, do lat 60-tych, kiedy to wykonano regulację rzeki i stawów. Uważamy, że stawy są pięknym elementem krajo azu, ale również mogą one pełnić znaczącą rolę... więcej...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Aktualności | 2007-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, 28.06.2007r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża w dniach od 17.07.2007r. do 20.08.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża w godzinach od 900 do 1500 Dyskusja... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy.

Aktualności | 2007-06-21 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża.

Aktualności | 2007-06-12 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-06-12 Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2007 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. 1. Podsumowanie roku szkolnego w placówkach oświatowo-wychowawczych. 2. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 3. Analiza możliwości pozyskania środków z UE. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego ... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

Aktualności | 2007-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy Białowieża. P... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.

Aktualności | 2007-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-05-18 ZAWIADOMIENIE Zawiadamia się, że dnia 25 maja 2007 r. o godz. 1400 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża. Temat posiedzenia: 1.Zapoznanie się członków Komisji z protokołami z przeprowadzonych do tej pory zewnętrznych kontroli oraz realizacją zaleceń pokontrolnych (NIK, RIO). 2. Sprawy różne. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przygotowanie potrzebnych dokumentów w powyższej sprawie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Halina Lewczuk ... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża

Aktualności | 2007-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-05-16 ZAWIADOMIENIE Zawiadamia się, że dnia 23 maja 2007 r. o godz. 14.oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża 1.Kontrola utrzymania miejsc publicznych oraz Miejsc Pamięci Narodowej 2.Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Dariusz Kołodziński ... więcej...

Zwołanie VI Sesji Rady Gminy

Aktualności | 2007-05-09 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Białowieża. P... więcej...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża

Aktualności | 2007-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-04-27 Pan /Pani …………………………………. …………………………………. ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 8 maja 2007 roku (wtorek) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża,... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 rokuo numerach i granicach obwodów głosowania

Aktualności | 2007-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa zarządzonego na dzień 20 maja 2007 roku Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985)... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Aktualności | 2007-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych... więcej...

ZAPROSZENIE

Aktualności | 2007-04-19 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-04-17 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2007 roku (środa) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Proponowany porządek: 1.Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie. 2.Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Włodzimierz Wołkowycki ... więcej...

ZAPROSZENIE

Aktualności | 2007-04-19 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-04-17 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża wraz z podmiotami świadczącymi usługi turystyczno-hotelarskie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2007 roku (wtorek) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Proponowany porządek: 1.Wspólna promocja Gminy Białowieża (wspólne przedsięwzięcia, imprezy, wydanie wydawnictwa). 2.Powołanie... więcej...

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Białowieża.

Aktualności | 2007-04-05 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Białowieża. P O... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.

Aktualności | 2007-04-05 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2007r. (czwartek) godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w kontekście wystąpienia do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Halina Lewczuk... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy

Aktualności | 2007-03-07 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 marca 2007 roku w... więcej...

Terminarz zebrań wiejskich - wybory sołtysów

Aktualności | 2007-02-20 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

BUDY DATA ZEBRANIA 20.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA GRUDKI DATA ZEBRANIA 21.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA DAWNY HOTEL ROBOTNICZY PODOLANY DATA ZEBRANIA 22.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA POGORZELCE DATA ZEBRANIA 23.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA CZERLONKA DATA ZEBRANIA 24.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 13.00 MIEJSCE ZEBRANIA DAWNY SKLEP STOCZEK DATA ZEBRANIA 25.02.2008 GODZINA ZEBRANIA 13.30 MIEJSCE ZEBRANIA SALA KINOWA ,,ŻUBR,, TEREMISKI DATA... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy

Aktualności | 2007-02-02 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 1 lutego 2007 roku w... więcej...

Obwieszczenie

Aktualności | 2006-12-15 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 14 grudnia 2006... więcej...

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

Aktualności | 2006-12-01 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Białowieża kadencji 2006-2010. P O S T A N O W I E N I E Nr 50/06 Komisarza Wyborczego... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 17 października 2006r. w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy.

Aktualności | 2006-10-19 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Białowieża z dnia 15 września 2006 roku

Aktualności | 2006-10-17 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 15 września 2006 roku Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 Sołectwo Grudki 1 2 Sołectwo... więcej...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Białowieża

Aktualności | 2006-09-25 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Białowieża. P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Aktualności | 2006-08-28 | Publikujący: Urząd Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża, dnia 2006-08-28 Białowieża OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża w dniach od 11września 2006 r. do 11 października 2006 r. w siedzibie Urzędu... więcej...