Bazagmin.pl

Biała Rawska

Komunikaty zobacz archiwum

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Białej Rawskiej Plac Kościelny 5

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA O g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 uz ojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,38 zł + 22% podatek VAT co stanowi kwotę 331,33 +22% podatek VAT miesięcznie. Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2010 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu... więcej...

zawiadomienie - przebudowa drogi powiatowej Wólka Lesiewska - Babsk

Komunikaty | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu zawiadomienie o ze anym materiale dowodowym umożliwiającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.... więcej...

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk

Komunikaty | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Wzałączeniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m.... więcej...

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI AZBESTU

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest... więcej...

Wystąpienie do PPIS - przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu wystąpienie do PPIS o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260... więcej...

Wystąpienie do RDOŚ - przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu wystąpienie do RDOŚ w Łodzi o opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260... więcej...

obwieszczenie -przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu pismo zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m.... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży: 1. nieruchomość zabudowana położona w o ębie 2 miasta Biała Rawska oznaczona numerem działki 240/8 o pow. 0,0193 ha, 2. nieruchomość zabudowana położona w o ębie... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do dzierżawy: 1. nieruchomość niezabudowana położona w o ębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona numerami działek 549/2, 557, 549/8, 550/2, 551/2 o pow. 0,2733 ha. Szczegółowy opis nieruchomości... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Biała Rawska o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej.

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OBWIESZCZENIE Burmistrza Biała Rawska o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,... więcej...

OBWIESZCZENIE o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22)

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Obwieszczenie Burmistrza Biała Rawska o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu... więcej...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego

Komunikaty | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA O g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego · położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 · powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 · uz ojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,38 zł + 22% podatek VAT co stanowi kwotę 331,33 +22% podatek VAT miesięcznie. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2010 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 14. Warunkiem przystąpienia... więcej...

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010 R.

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA - GMINNY KOMISARZ SPISOWY na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zdnia 17 lipca 2009 r. opowszechnym spisie rolnym w2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Biała Rawska Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która: · posiada zdolność obsługi komputera. · jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych; · jest... więcej...

ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Biała Rawska ogłasza, co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddaniaw najem w formie przetargu: 1. lokal użytkowy o pow. 31,92 m2 położony w Białej Rawskiej przy ul. Plac Kościelny 5. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został... więcej...

ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 2010-05-14 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Biała Rawska ogłasza, co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczony został do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy: 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Białej Rawskiej przy ul. Plac Wolności 43; 2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Białej Rawskiej... więcej...

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010

Komunikaty | 2010-05-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego przyznawana jest od 6 lat. Ma wysoką rangę i cieszy się wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Począwszy od 2010 roku, przyznawana jest przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Stanowi podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres do 20 lat nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej z przeznaczeniem na targowisko miejskie.

Komunikaty | 2010-04-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska dnia dn., 29.04.2010 r. B U R M I S T R Z Biała Rawska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres do 20 lat nieruchomości położonych w o ębie 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej - działek o numerach ewidencyjnych 549/2 o pow. 0,0157 ha, 557 o pow. 0,0703 ha, 549/8 o pow. 0,0947 ha, 550/2 o pow. 0,0539 ha i 551/2 o pow. 0,0387 ha, z przeznaczeniem na targowisko miejskie. Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty w których oferent będący osobą fizyczną lub prawną przyjmie do realizacji w ramach dzierżawy zadania określone w „Warunkach... więcej...

Dotyczy cmentarza żydowskiego w Białej Rawskiej

Komunikaty | 2010-04-19 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach znak WUOZ Sk-681/7/2009 z dnia 29.09.2009 r., odwołanie Gminy Biała Rawska od w/w decyzji oraz decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie znak DOZ - OAiK - 6700/997/09[MT/20/10] z dnia 18.03.2010 r.... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego przy ul.Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej

Komunikaty | 2010-04-07 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 08 stycznia 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Konkurs Wojewody Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w 2010 r.

Komunikaty | 2010-04-01 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca . Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r. O dotację może się ubiegać każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie w 2010 roku Sejmik... więcej...