Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie 2 miasta Biała Rawka- centrum

Przetargi | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ                          

BIAŁA  RAWSKA

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  • 1. nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i użyteczność publiczną.

          Działka nr 240/8 o pow. 0,0193 ha, KW LD1R/00002420/2 - obręb 2  

                                                                                        miasta Biała Rawska

                                                 Cena wywoławcza 100.000,00 zł + 22 % VAT

Wadium - 10.000,00 zł

  • 2. nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i użyteczność publiczną.

Działka nr 240/12 o pow. 0,0219 ha, KW LD1R/00009095/3 - obręb 2

                                                                                 miasta Biała Rawska.

Cena wywoławcza - 150.000,00 zł + 22 % VAT

Wadium - 15.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 27 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej - sala nr 5 dla nieruchomości  poz. 1 godz. 900, poz 2 godz. 12 00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 21 września 2010 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywanymi nieruchomościami przed przetargiem , gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu     (0-46) 81 59 626.