Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 0-46 8159586, 8159449, faks 0-46 8159449.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem dostawy jest zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji o następujących parametrach: - silnik wysokoprężny TURBO o mocy nie mniejszej niż 97 KM, poziom emisji spalin wg normy TIER 3 lub równoważnej, Common Rail - manualna skrzynia biegów typu POWERSHUTTLE - napęd na 4 koła z możliwością rozłączenia przedniego napędu - przednie koła mniejsze od tylnich kół - układ hydrauliczny zasilany przez dwie pompy zębate z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach - kabina operatora spełniająca normy ROPS/FOPS; proste szyby w kabinie - klimatyzacja - sygnał akustyczny cofania - błotniki na wszystkich kołach - podpory hydrauliczne pionowe - przednie i tylne reflektory robocze - światła drogowe - światło ostrzegawcze migowe Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki - sterowanie wszystkimi funkcjami ładowarki za pomocą jednej dźwigni mechanicznej - łyżka ładowarki dzielona z zębami o pojemności min. 1m3 z widłami do palet - wskaźnik otwarcia łyżki ładowarkowej - łyżka ładowarkowa z listwą tnącą odkręcaną ułatwiającą wymianę - automatyczny powrót łyżki ładowarki do pozycji kopania - samopoziomowanie łyżki ładowarkowej - układ kompensujący drgania łyżki ładowarkowej podczas przejazdów Ride Control - dwa siłowniki do wysypu łyżki ładowarki - metalowa osłona siłowników otwierania i zamykania szczęk ładowarki - udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000kg - wysokość wsypu ładowarki minimum 2600mm Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki - sterowanie wysięgnikiem koparkowym za pomocą dwóch joistików z ciśnieniem pilotażowym - hydrauliczna blokada wysięgnika - wysięgnik typu prostego o konstrukcji skrzynkowej, zamkniętej - głębokość kopania min. 5,7m - zasięg kopania mierzony od środka obrotu osprzętu koparkowego min. 6,8m - łyżka koparkowa o szerokości 600mm - łyżka do skarpowania o szerokości 1500mm - szybkozłącze lub półszybko złącze ułatwiające wymianę osprzętu - blokada wysięgnika na czas transportu realizowana hydraulicznie - instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: - oferent musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producentem oferowanej koparko-ładowarki i potwierdzić to stosownym dokumentem - gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 24 miesięce lub 2000 motogodzin - odległość autoryzowanego punktu serwisowego i magazynu części zamiennych oferenta nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego - dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy. Adres dostawy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia gm. Biała Rawska - wraz ze sprzętem należy dostarczyć wymagane prawem atesty i certyfikaty, instrukcję Obsługi w języku polskim - dojazd serwisu bezpłatny w czasie gwarancji. Czas reakcji serwisu do 24h (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). - w cenie ujęte szkolenie 4 operatorów w czasie do dwóch dni od daty dostarczenia sprzętu - jeżeli naprawa sprzętu w okresie gwarancji wymagał będzie transportu maszyny do serwisu Wykonawcy, transport będzie się odbywał na koszt Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 4.000,00 - zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1 przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 80 9291 0001 0000 1720 2000 0020 do dnia 30.07.2010 r. do godziny 10:30 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:30, miejsce: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                            

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                              Sylwester Jakubowski

Załączniki