Bazagmin.pl

Biała Rawska

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Biała Rawska o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej.

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Biała Rawska

o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Biała Rawska Uchwały Nr XLIX/389/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej.

            Zmiana polega na ograniczeniu obszaru sporządzenia planu miejscowego do działki Nr 240/22 oraz wyłączeniu ze sporządzenia niniejszego planu miejscowego pozostałej części opracowania do odrębnego opracowania.

Zainteresowani mogą składać dodatkowe wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Biała Rawska na adres 96-230 Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, w terminie do dnia 21 lipca 2010r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.