Bazagmin.pl

Biała Rawska

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22)

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Obwieszczenie

Burmistrza Biała Rawska

o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22)

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Biała Rawska Uchwały Nr XLIX/390/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szrokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki nr 240/22)

Zainteresowani mogą składać dodatkowe wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Biała Rawska na adres 96-230 Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 w terminie do dnia 21 lipca 2010r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.