Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przetargi | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ

BIAŁA  RAWSKA

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową.

Działka nr 93 o pow. 070 ha, KW 37051 - obręb wsi Tuniki

                                                                                             Cena wywoławcza - 17.700,00 zł

nieruchomość niezabudowana . W planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo - usługową, w części pod rolnictwo z zabudową zagrodową.

Działka nr 94 o pow. 0,38 ha, KW 37051 - obręb wsi Tuniki.

                                                                         Cena wywoławcza 13.000,00 zł + 22 % VAT

Wadium - 3.000,00 zł

 • 2. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod wody powierzchniowe, łąki i pastwiska.

Działka nr 138 o pow. 1,32 ha, KW 37050 - obręb wsi Tuniki.

                                                                                                Cena wywoławcza - 24.000,00 zł

                                                                                                                  Wadium - 2.400,00 zł

 1. nieruchomość niezabudowana.  W planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona pod wody powierzchniowe, łąki i pastwiska, w części pod rolnictwo z zabudową zagrodową

Działka nr 139 o pow. 1,01 ha, KW 37050 - obręb wsi Tuniki.

Cena wywoławcza - 22.000,00 zł

Wadium - 2.200,00 zł

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod łąki i pastwiska, wody powierzchniowe.

Działka nr 184 o pow. 0,83  ha, KW 37050 - obręb wsi Tuniki

Cena wywoławcza - 19.000,00 zł

Wadium 1.900,00 zł

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej - sala nr 14 dla nieruchomości  poz. 1 godz. 900, poz  2  godz. 1000, poz 3 godz. 11 00, poz 4 godz. 1200

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo i leśnictwo.

Działka nr 20 i 21 o pow. 0,99 ha,  KW 23203 - obręb wsi Błażejewice

Cena wywoławcza - 14.000,00 zł

Wadium - 1,400,00 zł

Nieruchomość nie posiada dojazdu.  

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową i leśnictwo.

Działka nr 46/1, 50/1 i 51/1 o pow. 0,29 ha, KW 7795 - obręb wsi Biała Wieś

Cena wywoławcza - 5.000,00 zł

Wadium - 500,00 zł

Nieruchomość nie posiada dojazdu.

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową.

Działka nr 120/1 o pow. 0,23 ha, KW 38543 - obręb wsi Zofiów

Cena Wywoławcza - 4.500,00 zł

Wadium - 450,00 zł

 1. nieruchomość zabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną, w części pod rolnictwo i leśnictwo.

Działka nr 624 o pow. 0,3388 ha, KW 9095 - obręb 4 miasta Biała Rawska.

Cena wywoławcza - 53.600,00 zł

Wadium - 5.400,00 zł

Do budynków na nieruchomości osobom trzecim służą roszczenie o zwrot nakładów.

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska w pok. nr 14 dla nieruchomości poz. 5 o godz. 9oo , poz. 6 o godz. 1000 , poz. 7 o godz. 11 00 , poz. 8 o godz. 1200

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo - usługową.

Działka nr 49/2 o pow. 0,08 ha, KW 1218 - obręb wsi Szwejki Małe.

Cena wywoławcza - 2.800,00 zł + 22 % VAT

Wadium - 300,00 zł

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową i leśnictwo.

Działka nr 64 o pow. 0,36 ha , KW 1218 - obręb wsi Szwejki Małe.

                                                    Cena wywoławcza - 8.600,00 zł

Wadium - 900,00 zł

Nieruchomość nie posiada dojazdu.

 

 1. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną.

Działka nr 1238 o pow. 0,0603 ha, KW 16723 - obręb 1 miasta Biała Rawska.

Cena wywoławcza - 24.000,00 zł + 22 % VAT

Wadium - 2.400,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 16 lipca 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej - sala nr 14 dla nieruchomości  poz. 9 godz. 900, poz.  10 godz. 10 00 , poz. 11 o godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 07 lipca 2010 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywanymi nieruchomościami przed przetargiem , gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu     (0-46) 81 59 626.

 

Biała Rawska dnia 07.06.2010 r.