Bazagmin.pl

Biała Rawska

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres do 20 lat nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej z przeznaczeniem na targowisko miejskie.

Komunikaty | 2010-04-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

                                                                                                             Biała Rawska dnia dn., 29.04.2010 r.

 

 

B U R M I S T R Z

Biała Rawska

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres do 20 lat  nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej - działek o numerach ewidencyjnych 549/2 o pow. 0,0157 ha, 557 o pow. 0,0703 ha, 549/8  o pow. 0,0947  ha, 550/2   o pow. 0,0539 ha i 551/2 o pow. 0,0387 ha, z  przeznaczeniem na targowisko miejskie.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty w których oferent będący osobą fizyczną lub prawną przyjmie do realizacji w ramach dzierżawy  zadania  określone w „Warunkach przetargu”

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  uiszczenie na rzecz Gminy Biała Rawska w terminie do 27 maja 2010 roku wadium  w pieniądzu w wysokości 1500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)  na konto Urzędu Miasta w Białej Rawskiej   BS Biała Rawska   51929100010000072320000110 ( za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego)

W przypadku uchylania się ustalonego w drodze przetargu dzierżawcy  od podpisania umowy dzierżawy  spowoduje przepadek wpłaconego wadium, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres do 20 lat  nieruchomości z  przeznaczeniem na targowisko miejskie”

wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej najpóźniej do dnia 27 maja 2010 roku  do godz. 1500.

Część jawna przetargu polegająca na  omówieniu warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu ofert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 1 czerwca 2010 roku o godz. 1030 w  pok. nr 14 Urzędu Miasta w Białej Rawskiej przy ulicy Jana Pawła II 57.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie w dniu 08 czerwca 2010 roku.

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej w pokoju nr 4, telefon (0-46) 81 59 377 (Jacek Otulak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej).

Burmistrz Biała Rawska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

                                                                                                   Bogdan Pietrzak

                                                                                              Burmistrz Biała Rawska

Załączniki