Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi

Zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych.

Przetargi | 2010-03-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

 

Biała Rawska: Zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem dostawy jest zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych o następujących parametrach: I Samochód pierwszy 1.Samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy. 2.Samochód importowany musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji w wydziale komunikacji 3. Gwarancja : min. 12 miesięcy 4. Rok produkcji: nie starszy niż 1980 r. 5. Silnik wysokoprężny, moc silnika min 130 KM, poj. powyżej 6000 cm3. 6.Kolor samochodu czerwony, samochód wyposażony w sygnalizację świetlno dźwiękową w/g. obowiązujących przepisów. 7.Samochód musi posiadać kabinę 9- osobową z ogrzewaniem postojowym. 8. Po bokach pojazdów schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi ( antypyłowe oraz bryzgoszczelne ) 9. Dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy 10. Zbiornik na wodę o pojemności min. 2000 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie 11. Autopompa o wydajności min. 800 l/min. 12 Samochód wyposażony w linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym min. 40 metrów, węże ssawne min. 2 sztuki. oraz sanki pod motopompę 13 Wspomaganie kierownicy, napęd terenowy 4x4 + blokada tylnego mostu napędowego, koła tylne bliźniacze, hak holowniczy, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa, 14.zestaw sprawnych akumulatorów. II Samochód drugi 1.Samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy. 2.Samochód importowany musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji w wydziale komunikacji 3. Gwarancja : min. 12 miesięcy 4. Rok produkcji: nie starszy niż 1980 r. 5. Silnik wysokoprężny, moc silnika min 130 KM, poj. powyżej 6000 cm3. 6.Kolor samochodu czerwony, samochód wyposażony w sygnalizację świetlno dźwiękową w/g. obowiązujących przepisów. 7.Samochód musi posiadać kabinę 9- osobową z ogrzewaniem postojowym. 8. Po bokach pojazdów schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi ( antypyłowe oraz bryzgoszczelne ) 9. Dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy 10. Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie 11. Autopompa o wydajności min. 2400 l/min. 12 Samochód wyposażony w linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym min. 40 metrów, węże ssawne min. 2 sztuki. oraz sanki pod motopompę 13 Wspomaganie kierownicy, napęd terenowy 4x4 + blokada tylnego mostu napędowego, koła tylne bliźniacze, hak holowniczy, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa, 15.zestaw sprawnych akumulatorów. III Samochód trzeci 1.Samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy. 2.Samochód importowany musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji w wydziale komunikacji 3. Gwarancja : min. 12 miesięcy 4. Rok produkcji: nie starszy niż 1983 r. 5. Silnik wysokoprężny, moc silnika min 130 KM, poj. powyżej 6000 cm3. 6.Kolor samochodu czerwony, samochód wyposażony w sygnalizację świetlno dźwiękową w/g. obowiązujących przepisów. 7.Samochód musi posiadać kabinę 9- osobową z ogrzewaniem postojowym. 8. Po bokach pojazdów schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi ( antypyłowe oraz bryzgoszczelne ) 9. Dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy 10. Zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie 11. Autopompa o wydajności min. 2400 l/min. 12 Samochód wyposażony w linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym min. 40 metrów, węże ssawne min. 2 sztuki. oraz sanki pod motopompę 13 Wspomaganie kierownicy, napęd terenowy 4x4 + blokada tylnego mostu napędowego, koła tylne bliźniacze, hak holowniczy, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa, 14.zestaw sprawnych akumulatorów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 2.000,00 - zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 23.03.2010 r. do godziny 10:30 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań któych spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań któych spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań któych spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań któych spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Biała Rawska

Bogdan Pietrzak

Załączniki