Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi

Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami.

Przetargi | 2010-02-08 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami
Numer ogłoszenia w BZP : 26715 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych na n/w odcinkach dróg: L.p. Nazwa drogi Dł. [mb] 1. Wola Chojnata (dz. nr 726) - Orla Góra (dz. nr 100) 2410 mb 2. Żurawka (dz. nr 48 i 47) - Marianów (dz. nr 59/3) 1220mb 3. we wsi Teodozjów (dz. nr 401/3 i 540) w kierunku Lesiewa 1315 mb 4. we wsi Podsędkowice (dz. nr 36) 1000mb 5. Białogórne (dz. nr 191) - Biała Wieś (dz. nr 132/2) 600 mb 6. przez wies Lesiew (dz. nr 122, 87, 86) 800mb 7. przez wieś Marchaty (dz. nr 49) 670mb 8. Stara Wieś Kolonia (dz. nr 252, 358) 1640mb 9. uliczki na Osiedlu Polna w Białej Rawskiej 360mb 10. Byki (dz. nr 161) - Wilcze Piętki (dz. nr 75/1) 1290mb 11. Babsk ul. Wąwozowa (dz. nr 467/2) i Ogrodowa (dz. nr 477) 1030mb 12. przez wieś Niemirowice (dz. nr 111/2, 126) 555mb 13. Niemirowice ( dz. nr 172) - Zakrzew (dz. nr 147) 1620mb 14. Podsędkowice (dz. nr 32:11 i 30) - Rzeczków (dz. nr 154) 1000mb 15. we wsi Teodozjów (dz. nr 401:3) 240mb 16. przez wieś Julianów Lesiewski (dz. nr 59) 1050mb 17. ul. Przemysłowa (dz. nr 459:1 obr. 4 i dz. nr 340 i 385 obr. 5) 710mb 18. Biała Rawska ul. Wiejska (dz. nr 979 obręb nr 5) 150mb 19. Wola Chojnata obok OSP (dz. nr 393) 290mb 20. we wsi Koprzywna(dz. nr 102) 1140mb 21. we wsi Stanisławów (dz. nr 77 do działki nr 88) 495mb 22. we wsi Szczuki (dz. nr 117) 570mb 23. we wsi Gośliny (dz. nr 166 do działki nr 156 i dz. nr 57) 700mb 24. we wsi Chodnów (tzw. Wyręby dz. nr 33) 1000mb 25. we wsi Chodnów (koło skupu dz. nr 95) 500mb 26. we wsi Konstantynów (dz. nr 20, 9) 850mb 27. we wsi Grzymkowice (w kier. Błażejewic dz. nr 175) 400mb 28. Grzymkowice (dz. nr 18) - Biała Wieś (dz. nr 32) 1300mb 29. Błażejewice (dz. nr 114) - Zakrzew (dz. nr 149) 1000mb 30. Franopol (dz. nr 81) - Chrząszczew (dz. nr 306) 2010mb 31. przez wieś Franopol (dz. nr 110,151,168, 214) 500mb 32. Gołyń (dz. nr 65:2) - Antoninów (dz. nr 212, 98) 2090mb 33. Chrząszczewek (dz. nr 104, 102, 100) - Zakrzew (dz. nr 78) 1000mb 34. we wsi Chrząszczew (dz. nr 174:2) 560mb 35. we wsi Żurawka ( dz. nr 103, 126) 650mb 36. Rokszyce (dz. nr 143 i 144) - Żurawia (dz. nr 358 i 233) 1180mb 37. przez wieś Pągów (dz. nr 285:2) 485mb 38. Babsk (dz. 75:1) - Studzianek (dz. 52) 1000mb 39. Zatoka parkingowa przy ulicy Mickiewicza (dz. nr 257:4) zgodnie z projektem 40. Miejsca postojowe przy ulicy Jana Pawła II (dz. nr 602) na łącznej powierzchni 140.140,00 m2 (średnia szerokość jezdni 4,0m), poprzez wyrównanie z rozkładarki podbudowy kruszywem łamanym frakcji 4:31,5 mm wraz z zawałowaniem i wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami wraz z zawałowaniem i obustronnym plantowaniem poboczy na szerokość do 0,5 m do wysokości uzyskanej nawierzchni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.51-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 100.000,00 - zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 23.02.2010 r. do godziny 10:30 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych o wartości powyżej 2 500 000 zł brutto każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z branży drogowej z zakresu remontów i budowy dróg o nawierzchni bitumicznej z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( referencje lub protokoły bezusterkowego odbioru robót ) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia lub nie spełnia .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzania stanowisk niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi w tym kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlana w zakresie budownictwa ogólnego lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia lub nie spełnia .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca musi posiadać środki finansowe na sumę 3 000 000,00 zł, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2 ) Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia lub nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w sytuacjach określonych w niniejszej Umowie oraz w przypadku wystąpienia następujących okoliczności. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz innych terminów określonych w Umowie, nawet jeśli opóźnienie byłoby następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy lub odpowiednio innych terminów wynikających z Umowy, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym, 2) Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania Umowy lub czynności określonych w Umowie, 3) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie przedłużenia terminów, w tym np. przez przedłużenie okresu gwarancji. 2. W przypadku gdy opóźnienie byłoby następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż wysokość kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, jeśli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych, w przypadku niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń (oprogramowania). 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda ze wskazanych w ust. 4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w § 4 ust. 3 Umowy), co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23/02/2010 o godz 11:00 w Urzędzie Miasta Biała Rawska, ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Sporządził  Sekretarz Komisji Przetargowej

Szymon Bińkowski

                                                                                                       Burmistrz Biała Rawska

                                                                                                          Bogdan Pietrzak

Załączniki