Bazagmin.pl

Biała Rawska

OBWODNICA MIASTA BIAŁA RAWSKA

Budowa obwodnicy miasta Biała Rawska 

II ETAP KONSULTACJI

  

 

W związku z prowadzeniem prac projektowych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach ww. opracowania Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM" Sp. z o.o. w Krakowie, przedstawia wyniki szczegółowych analiz proponowanych wariantów.

Po analizie wszystkich wniosków i uwag złożonych przez mieszkańców stwierdzono, że najwięcej osób opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym) i wariantem 2 (niebieskim). Wnioski przeanalizowano również pod względem poszczególnych fragmentów projektowanej obwodnicy i otrzymano następujące rezultaty:

W rejonie wsi Żurawia jako preferowane zostały wybrane warianty: wariant 1b (żółty), wariant 2 (niebieski) i wariant 4 (fioletowy). Za wariantem 1b opowiedziały się władze samorządowe, właściciel znajdującej się w pobliżu stacji benzynowej oraz mieszkańcy. Głównym argumentem, podawanym przez wnioskodawców była uwaga, że jest to wariant MPZP, na który wyznaczony jest już w dokumentach planistycznych korytarz, więc jego realizacja będzie najszybsza spośród proponowanych rozwiązań. Wariant fioletowy poparli w zbiorowym wniosku mieszkańcy wsi Żurawia, właściciele Ośrodka Zarybieniowe - Rybackiego „Żurawia" oraz Fundacja Aeris Futuro. Jest to wariant, który całkowicie omija stawy w Żurawi, co też było głównym argumentem przy motywacji decyzji. Zarówno mieszkańcy, jaki i właściciele Ośrodka Zarybieniowe - Rybackiego „Żurawia" jako alternatywny dla wariantu fioletowego wskazali wariant niebieski, który również spełnia ich oczekiwania. Wariant ten przecina jedynie ostatni staw Ośrodka „Żurawia", co , zdaniem właścicieli, nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie całego obiektu. Wariant niebieski jest pośrednim rozwiązaniem pomiędzy wariantem przechodzącym przez stawy (żółtym), a tym najbardziej od niego oddalonym (fioletowym).

W środkowej części inwestycji jako preferowany został uznany wariant 1b (żółty) i wariant 2 (niebieski). Spośród wszystkich rozpatrywanych fragmentów obwodnicy najmniej głosów dotyczyło bezpośrednio tego odcinka. We wschodniej części inwestycji, w rejonie wsi Wola Chojnata najwięcej osób opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym) i wariantem 2 (niebieskim). Wariant 1b został zaakceptowany ze względu na zarezerwowany już korytarz pod drogę, co w opinii wnioskodawców, pozwoli szybciej zrealizować projekt. Jako argument przy wyborze wariantu niebieskiego podano m.in. fakt, że w przypadku jego realizacji możliwe będzie uniknięcie zniszczenia stawów zlokalizowanych we wsi Wola Chojnata. Przy wyborze trasy wnioskodawcy kierowali się również możliwie najmniejszym podziałem pól, które będzie miało miejsce w przypadku realizacji inwestycji. Oprócz ww. uwag zgłoszono wnioski przeciw budowie obwodnicy.

Po analizie wszystkich zebranych opinii instytucji, których zakres kompetencji obejmuje tę inwestycję, nie można wyłonić jednego wariantu jednoznacznie preferowanego przez wszystkich opiniodawców. Widoczna jest rozbieżność w stosunku do konkretnych wariantów, jednakże każda opinia odnosi cię wyłącznie do konkretnych miejsc i rozwiązań ściśle związanych z zakresem działalności poszczególnych Instytucji.

Z jednej strony można zauważyć tendencję sprzyjającą wyborowi wariantu zatwierdzonego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy, który był uzgadniany na etapie sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska oraz zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z drugiej strony pojawiają się stanowiska propagujące rozwiązania alternatywne dla wariantu zgodnego z MPZP. Proponowany jest wybór korytarza nie przecinającego stawów hodowlanych, omijającego złoża żwiru i piasku oraz oddalonego od kompleksu pałacowo-parkowego. Wielokrotnie brane są pod uwagę obszary zmeliorowane przecinane przez ten wariant oraz brak ingerencji w wartościowe elementy środowiska przyrodniczego. Można również zauważyć negację dla wariantu zgodnego z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego ze względu na ingerencję w stawy hodowlane jak i zabytkowy park dworski, pałac oraz spichlerz w miejscowości Wola Chojnata wpisane do rejestru zabytków.

Po analizie wszystkich opinii i uwag przedłożonych na etapie opiniowania inwestycji stwierdzono, że najwięcej instytucji opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym), wariantem 2 (niebieskim) oraz wariantem 4 (fioletowym). Biorąc pod uwagę cały odcinek, za wariantem 1b opowiedziały się władze samorządowe oraz

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Głównym argumentem, podawanym przez opiniodawców był fakt, iż jest to wariant zgodny z MPZP, na który wyznaczony jest już korytarz w dokumentach planistycznych. Równocześnie Zarząd Powiatu Rawskiego rekomenduje cały przebieg wariantu 4 (fioletowego), „gdyż najlepiej uwzględnia istniejące zagospodarowanie przestrzenne".

Wnioski przeanalizowano również pod względem poszczególnych fragmentów projektowanej obwodnicy i otrzymano następujące rezultaty:

W rejonie wsi Żurawia jako preferowany został wybrany wariant 2 (niebieski). Wariant ten został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przecina on jedynie ostatni staw Ośrodka „Żurawia", co zdaniem właścicieli ośrodka, nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie całego obiektu. Wariant niebieski jest pośrednim rozwiązaniem pomiędzy wariantem przechodzącym przez stawy (żółtym), a tym najbardziej od niego oddalonym (fioletowym).

W środkowej części inwestycji jako preferowany został uznany wariant 2 (niebieski). Zarząd Województwa Łódzkiego stwierdził, że omija on złoża piasku i żwiru, w minimalnym stopniu przecina obszar zmeliorowany oraz nie ingeruje w wartościowe elementy środowiska przyrodniczego. We wschodniej części inwestycji, w rejonie wsi Wola Chojnata jako preferowane zostały wybrane wariant 4 (fioletowy) oraz wariant 2 (niebieski). Wariant fioletowy poparł Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jest to wariant, który całkowicie omija zabytkowy park dworski, pałac oraz spichlerz w miejscowości Wola Chojnata wpisane do rejestru zabytków, co było głównym argumentem przy motywacji decyzji. Jednocześnie należy zauważyć, że wariant niebieski, jako alternatywny dla wariantu fioletowego, również spełnia przytoczone wymagania. Wariant ten został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Wszystkie zebrane opinie są bardzo przydatne w procesie wyboru optymalnych rozwiązań przebiegu nowoprojektowanej obwodnicy miasta Biała Rawska. Wraz z preferencjami poszczególnych instytucji zostały przesłane informacje na temat analizowanego terenu oraz wskazane miejsca oraz lokalne uwarunkowania mogące w znaczący sposób wpłynąć na przebieg inwestycji.

Po przeanalizowaniu powyższych danych oraz dyskusji dotyczącej aspektów technicznych proponowanych rozwiązań do dalszych szczegółowych analiz zamawiający wskazał dwa warianty:

wariant 1b (żółty), wariant 2 (niebieski).

Wariant 1b (żółty) został wybrany ze względu na największe dopasowanie do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy, do ustaleń na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska oraz do zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za wariantem 1b opowiedziały się władze samorządowe, właściciel znajdującej się w pobliżu stacji benzynowej oraz mieszkańcy. Jednakże z uwagi na tryb w jakim będzie realizowana niniejsza inwestycja, tj. na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późn. zm.), argument o przygotowanych na etapie uchwalania MPZP korytarzach

i ułatwieniach z tego tytułu wydaje się bezzasadny, gdyż przywołana ustawa mówi, iż: „W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

Wariant 2 (niebieski) jest pośrednim rozwiązaniem pomiędzy wariantem przechodzącym przez stawy 1b (żółtym), a tym najbardziej od niego oddalonym (fioletowym). Omija stawy hodowlane, złoża piasku i żwiru, w minimalnym stopniu przecina obszar zmeliorowany oraz nie ingeruje w wartościowe elementy środowiska przyrodniczego. Podłączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 zapewni bezpieczną odległość (strefa oddziaływania skrzyżowania) od wiaduktu kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej i stacji benzynowej oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury drogowej o planowane połączenie z drogą w kierunku miejscowości Babsk. Przebiega w odległości zapewniającej właściwą ochronę zabytkowego parku dworskiego, pałacu oraz spichlerza w miejscowości Wola Chojnata, wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

 

 

I ETAP KONSULTACJI

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowuje koncepcję programową dla inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy miasta Biała Rawska w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”.

 

Podstawowym celem budowy południowej obwodnicy Białej Rawskiej jest:

 

  • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców dzielnic miasta położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi wojewódzkiej Nr 725,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy.

 

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY
 OBWODNICY MIASTA BIAŁA RAWSKA,

 

Biuro Ekspertyz i Projektów Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.

w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi

 

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

 

 

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg obwodnicy miasta Biała Rawska w pięciu wariantach - Wariant 1a (czerwony), Wariant 1b (żółty), Wariant 2 (niebieski), Wariant 3 (zielony), Wariant 4 (fioletowy).

 

Opis planowanej inwestycji

Planowany przebieg przedmiotowego odcinka południowej obwodnicy miasta Biała Rawska, realizowany w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, w granicach miasta i gminy Biała Rawska.

 

Trasa planowanej obwodnicy prowadzona jest po nowym śladzie w stosunku do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725 i istniejącego układu drogowego miasta i gminy Biała Rawska.

Początek przebiegu południowej obwodnicy Białej Rawskiej znajduje się na południowo-zachodnim wlocie do miasta w postaci skrzyżowania typu rondo w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725. Takie rozwiązanie ma zapewnić możliwość podłączenia dodatkowego wlotu od strony północnej zapewniającego kontynuację rozbudowy infrastruktury drogowej zgodnej z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacja nowoprojektowanego ronda na odcinku DW 725 pomiędzy wiaduktem kolejowym a początkiem terenu zabudowanego uzależnione jest od wyboru jednego z proponowanych wariantów.

Koniec obwodnicy wyznaczono w rejonie wsi Wola Chojnata, gdzie nowoprojektowana obwodnica, w sposób uzależniony od wybranego wariantu, łączy się ponownie z istniejącą drogą wojewódzką Nr 725.

 

Trasa projektowanej inwestycji przebiega w pobliżu wsi :

·         Rokszyce Stare

·         Rokszyce Nowe

·         Goślinki Duże

·         Marchaty

·         Wola Chojnata

 

Planowana inwestycja przecina pola, łąki i tereny przeznaczone pod uprawy sadownicze. Nie wkracza w obszary leśne. Ze względu na występowanie bogatej sieci hydrograficznej, na analizowanym terenie występują liczne kolizje z ciekami i zbiornikami wodnymi. Przedsięwzięcie koliduje z rzeką Białką, ciekiem A, oraz innym mniejszym ciekiem bez nazwy. Zależnie od wyboru wariantu trasa przecinać będzie Ośrodek Zarybieniowo-Rybacki „Żurawia” zlokalizowany w zachodniej części obwodnicy i tereny zmeliorowane znajdujące się w centralnej i wschodniej części analizowanego obszaru. Najistotniejsza kolizja z Ośrodkiem Zarybieniowo - Rybackim występuje w przypadku wyboru Wariantu 1a i 1b; Wariant 2 przecina najmniejszy zbiornik Ośrodka; Wariant 3 przebiega po grobli odcinając najmniejszy akwen; natomiast Wariant 4 omija całkowicie omawiany obiekt. We wschodnim obszarze znajdują się ponadto stawy, które mogą również znajdować się na przebiegu trasy w przypadku wyboru Wariantu 1a lub 1b.

Trasa przedsięwzięcia nie koliduje z obszarami chronionymi i pomnikami przyrody. Nie przecina również ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych. Zanotowano kolizję z obiektem wpisanym do rejestru zabytku – Rogowską Koleją Wąskotorową. Przecięcie z ww. obiektem występuje niezależnie od wyboru wariantu.

 

 

Dla przebiegu południowej obwodnicy miasta Biała Rawska rozpatrywanych jest pięć wariantów przebiegu trasy:

 

L.p.

Nazwa

Opis

Kolor

Długość

1

Wariant 1a

Przebieg zgodny z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

czerwony

6 720 m

2

Wariant 1b

Korekta przebiegu wyznaczonego przez zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich parametrów drogi

żółty

6 700 m

3

Wariant 2

 

niebieski

7 174 m

4

Wariant 3

 

zielony

7 125 m

5

Wariant 4

 

fioletowy

8 416 m

 

Ze względu na wspólne przeplatanie tras wariantów istnieje możliwość łączenia fragmentów poszczególnych tras ze sobą w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania dla projektowanej obwodnicy miejscowości Biała Rawska.

 

Poniżej zestawiono charakterystykę poszczególnych wariantów:

 

Wariant 1a – MPZP – czerwony oraz Wariant 1b – MPZP – poprawiony – żółty

 

Warianty te powstawały w wyniku chęci wykorzystania korytarza zarezerwowanego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska dla rejonu przedmiotowej inwestycji. Ze względu na to, iż trasa wpisana w zarezerwowany korytarz (Wariant 1a–MPZP–czerwony) nie spełnia parametrów drogi klasy technicznej „G” zdecydowano się na jej korektę w celu poprawy parametrów technicznych projektowanej obwodnicy. Stąd Wariant 1b–MPZP–poprawiony–żółty nie mieści się na całej swojej długości w przedmiotowym korytarzu.

 

Początek przebiegu obu wariantów znajduje się w kilometrze 12+949 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725. Opisywane warianty na początku swojego przebiegu biegną w kierunku południowym przez tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia” przecinając duży zbiornik wodny.

Następnie odbijają w kierunku wschodnim i omijają od południa wieś Goślinki Duże. Omijając od północy wieś Marchaty i tereny leśne, trasy zmierzają w kierunku wsi Wola Chojnata. Trasy przecinają zbiorniki wodne i włączają się do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725 zapewniając ciągłość przejazdu w kierunku miejscowości Krukówka.

 

Wariant 2 – niebieski oraz Wariant 3 – zielony

 

Warianty te powstały w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu (próby ominięcia zbiorników wodnych) oraz możliwie największego wykorzystania korytarza zarezerwowanego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.

 

Początek przebiegu wariantów znajduje się w kilometrze 12+457 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725.

Opisywane warianty na początku swojego przebiegu biegną w kierunku południowym omijając tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia”, przecinając jednynie najmniejszy zbiornik wodny, co nie ma bezpośredniego wpływu na dalsze funkcjonowanie ośrodka.

Następnie, z przebiegiem równoległym do korytarza z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, odbijają w kierunku wschodnim i omijają od południa wieś Goślinki Duże oraz od północy wieś Marchaty i tereny leśne. Trasy, pomimo innego przebiegu, zmierzają w kierunku wsi Wola Chojnata, gdzie zaprojektowano połączenie z istniejącą drogą wojewódzką Nr 725 w postaci ronda na wysokości skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku wsi Orla Góra.

 

Wariant 4 – fioletowy

 

Wariant ten powstał w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu oraz chęci całkowitego ominięcia elementów środowiska naturalnego.

 

Początek przebiegu wariantów znajduje się w kilometrze 12+271 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725 w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego. Opisywany wariant na początku swojego przebiegu biegnie w kierunku południowym całkowicie omijając tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia. Następnie, omijając od północy wieś Rokszyce Nowe, odbija w kierunku wschodnim, omija od południa wieś Goślinki Duże oraz od północy wieś Marchaty i tereny leśne. Trasa przechodzi na południe od zbiorników wodnych we wsi Wola Chojnata aby docelowo włączyć się do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725 zapewniając ciągłość przejazdu w kierunku miejscowości Krukówka.

    

   

   

 

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne:

 

Podstawowe parametry techniczne:

-          klasa techniczna drogi – G (droga główna)

-          liczba jezdni – 1

-          liczba pasów ruchu – 2

-          szerokość pasa ruchu – 3,50 m

-          szerokość pobocza gruntowego – 1,50 m

-          obciążenie – 115 kN/oś

-          prędkość projektowana uzależniona jest od wyboru Wariantu. Wynosić będzie 50 km/h, 60 km/h lub 70 km/h.

 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

-          budowę południowej obwodnicy Białej Rawskiej,

-          budowę skrzyżowań z wybranymi drogami istniejącego układu drogowego,

-          budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,

-          budowę obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, odwodnienie drogi oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej)

 

Ze względu na to, że projektowana trasa obwodnicy we wszystkich wariantach przecina istniejący układ komunikacyjny, zostaną wykonane skrzyżowania z drogami bocznymi wytypowanymi po wyborze wariantu przebiegu trasy obwodnicy tak aby spełnić zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

 

 

 

 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu obwodnicy miasta Biała Rawska, w siedzibie Gminy i Miasta Biała Rawska zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na mapach w skali 1:3000.

 

Materiały te będą wyłożone do wglądu przez okres trzech tygodni; od dnia 16.II.2009 r. do dnia 9.III.2009 r. w siedzibie:

 

-          Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-300 Biała Rawska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pok. 12.

 

Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu obwodnicy miasta Biała Rawska.

 

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres:

 

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.

al. Stanów Zjednoczonych 53,

04-028 Warszawa

 

(z dopiskiem „Obwodnica miasta Biała Rawska – konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: obwodnica.bialarawska@ek-kom.pl

 

Postulaty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

 

 

Załączniki:

  1. Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji
  2. Plan sytuacyjny na ortofotomapach (w skali 1:3000)
  3. Formularz do opiniowania opracowania

http://bialarawska.pl/wiadomosci/82437/4/konsultacje_dotyczace_budowy_obwodnicy_miasta_biala_rawska

 

 

 

 

Na potrzeby niniejszej konsultacji Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o. o przygotowało stronę internetową  www.dialog-spoleczny.pl stanowiącą uzupełnianie działań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie "Budowie obwodnicy Białej Rawskiej". Na niniejszej stronie w zakładce Biała Rawska znajdują się wszystkie materiały dotyczące ww. inwstycji."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podsumowanie etapu opiniowania wariantów inwestycji, polegającej na budowie obwodnicy miasta Biała Rawska w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”.

 

W celu uzyskania rekomendacji najbardziej korzystnego wariantu przebiegu południowej obwodnicy miasta Biała Rawska przeprowadzono następujące działania:

 

-        konsultacje społeczne

-        opiniowanie wariantów przez Instytucje, których zakres kompetencji obejmuje inwestycję

-        Rada Techniczna z Zamawiającym

 

Poniżej przedstawiono wyniki rekomendacji uzyskane podczas poszczególnych etapów.

 

Konsultacje społeczne

 

Po analizie wszystkich wniosków i uwag złożonych przez mieszkańców stwierdzono, że najwięcej osób opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym) i wariantem 2 (niebieskim). Wnioski przeanalizowano również pod względem poszczególnych fragmentów projektowanej obwodnicy i otrzymano następujące rezultaty:

-        w rejonie wsi Żurawia jako preferowane zostały wybrane warianty: wariant 1b (żółty), wariant 2 (niebieski) i wariant 4 (fioletowy).

-        w środkowej części inwestycji jako preferowany został uznany wariant 1b (żółty) i wariant 2 (niebieski).

-        we wschodniej części inwestycji, w rejonie wsi Wola Chojnata najwięcej osób opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym) i wariantem 2 (niebieskim).

 

Opiniowanie wariantów przez Instytucje, których zakres kompetencji obejmuje inwestycję

 

Na podstawie zebranych opinii nie można wyłonić jednego wariantu jednoznacznie preferowanego przez wszystkich opiniodawców. Widoczna jest rozbieżność w stosunku do wariantów, jednakże każda opinia odnosi się wyłącznie do konkretnych miejsc i rozwiązań ściśle związanych z zakresem działalności poszczególnych Instytucji. Najwięcej Instytucji opowiedziało się za wariantem 1b (żółtym), wariantem 2 (niebieskim) oraz wariantem 4 (fioletowym). Preferencje przedstawiono również, podobnie jak dla wyników konsultacji społecznych, w odniesieniu do poszczególnych odcinków inwestycji:

 

-        w rejonie wsi Żurawia jako preferowany został wybrany wariant 2 (niebieski).

-        w środkowej części inwestycji jako preferowany został uznany wariant 2 (niebieski).

-        we wschodniej części inwestycji, w rejonie wsi Wola Chojnata jako preferowane zostały wybrane wariant 4 (fioletowy) oraz wariant 2 (niebieski).

 

Wybór wariantu zatwierdzonego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy – żółtego (1b) związany był z faktem, że był on uzgadniany z instytucjami na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Rada techniczna z Zamawiającym

 

Po przeanalizowaniu danych uzyskanych w procesie konsultacji społecznych, opiniowaniu przez Instytucje podczas dyskusji dotyczącej aspektów technicznych proponowanych rozwiązań, do dalszych szczegółowych analiz Zamawiający wskazał dwa warianty:

 

-        wariant 1b (żółty),

-        wariant 2 (niebieski).

 

Wariant 1b (żółty) został wybrany ze względu na największą zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy, ustaleń na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wariant 2 (niebieski) został wybrany ze względu na fakt, że jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy wariantem przechodzącym przez stawy 1b (żółtym),  a najbardziej od niego oddalonym - (fioletowym). Obydwa te warianty były rekomendowane zarówno podczas konsultacji społecznych, jak i procesu opiniowania przez Instytucje. Jest to wariant korzystny ze względów technicznych ze względu na fakt, że podłączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 zapewni bezpieczną odległość od wiaduktu kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej i stacji benzynowej oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury drogowej o planowaną obwodnicę północną miasta.

 

 

Podsumowanie:

 

W wyniku przeprowadzonych działań do dalszych analiz wybrano dwa warianty:

 

·          wariant 1b (żółty),

·          wariant 2 (niebieski).

 

Wariant 1b (żółty) wskazano ze względu na fakt, że został wybrany jako rekomendowany na wszystkich etapach opiniowania. Jest to wariant „MPZP skorygowany”. Korekty miała na celu zachowanie parametrów technicznych drogi klasy G. Wariant ten był uzgadniany z instytucjami i mieszkańcami Miasta i Gminy Biała Rawska na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wariant 2 (niebieski) został również wskazany jako preferowany na wszystkich etapach opiniowania.

Wybór tego rozwiązania, powiązany z faktem odrzucenia wariantu 4 (fioletowego), wiąże się z tym, że trasa wariantu fioletowego jest mniej korzystna pod względem technicznym. Dowiązanie drogi do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 znajdować się będzie zbyt blisko wiaduktu Centralnej Magistrali Kolejowej. Wybór wariantu niebieskiego zapewni bezpieczną odległość od wiaduktu kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej i stacji benzynowej oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury drogowej o planowane połączenie z drogą w kierunku miejscowości Babsk.

Wariant 2 jest korzystny pod względem środowiskowym. Zapewni właściwą ochronę zabytkowego parku dworskiego, pałacu oraz spichlerza w miejscowości Wola Chojnata, wpisanych do rejestru zabytków, gdyż jego trasa przebiega w znacznej odległości od ww. obiektów. Wariant ten w minimalnym stopniu ingeruje w obszary zmeliorowane. W rejonie Ośrodka Zarybieniowo – Rybackiego „Żurawia” jego trasa przebiega przez najmniejszy staw, co w opinii właściciela obiektu nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie całego obiektu. Trasa wariantu niebieskiego jest krótsza w porównaniu z wariantem fioletowym i wynosi 7125 m. Wariant fioletowy (8 416 m) był najdłuższy spośród rozpatrywanych.

Warianty 2 i 4 biegną w porównywalnym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Przebieg wariantu niebieskiego jest szczególnie korzystny w rejonie wsi Wola Chojnata, gdzie omija zabudowę we wschodniej części analizowanego obszaru. Budynki te w przypadku wyboru wariantu fioletowego znalazłyby się w bezpośrednim oddziaływaniu drogi. Przy wyborze optymalnej trasy istotnym kryterium był także sposób podziału gruntów przez inwestycję. Po analizie wniosków mieszkańców złożonych podczas konsultacji, jako preferowany uznano wariant niebieski. Jego realizacja pozwoli uniknąć niekorzystnego podziału działek, który uniemożliwiłby dalsze funkcjonowanie gospodarstw sadowniczych.

 

Szczegółowe informacje na temat podsumowania opiniowania przedsięwzięcia znajdują się na stronie www.dialog-spoleczny.pl.

 

 

Podsumowanie opiniowania przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie obwodnicy miasta Biała Rawska
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”