Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Ciechanów
ADRES:
Plac Jana Pawła II 6
KOD:
06-400
KONTAKT:
(+48 23) 672 32 41
(+48 23) 672 29 63
NIP:
566-00-10-467
BUDŻET:
71 183 229,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
22 %
OBSZAR:
33 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
47 333 mieszkańców
PREZYDENT:
WALDEMAR WARDZIŃSKI
SEKRETARIAT I:
Sekretarka
(023) 6724793, 6724151 wew.204
SEKRETARIAT II:
Sekretarka
(023) 6723389, 6723241 do 44, 6736112 wew.203, fax 6722963
BIURO OBSłUGI RADY MIASTA:
Kierownik
(023) 6725462 wew. 211
WYDZIAł ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY:
Kierownik
(023) 6722464 wew. 206
WYDZIAł SPRAW OBYWATELSKICH:
Kierownik
(023) 6724736 wew. 219
WYDZIAł FINANSOWO-BUDżETOWY:
Kierownik
(023) 6724540 wew. 228
REFERAT ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOśCI I SPRAW OBRONNYCH:
Kierownik
(023) 6724736 wew. 221
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KOORDYNOWANIA DZIAłAń :
Gł. Specjalista
(023) 6743822 wew. 224
WYDZIAł PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ:
Rzecznik Prasowy. Kierownik
(023) 6735802 wew. 217
REFERAT ZAMóWIEń PUBLICZNYCH:
Specjalista ds. zam. pub.
wew. 229
STANOWISKO DS. SPółEK KOMUNALNYCH I NADZORU WłAśCICIELSKIEGO:
Gł. Specjalista
wew. 211
STANOWISKO DS. KADR:
Specjalista
wew. 229
URZąD STANU CYWILNEGO:
Kierownik
6724217 wew. 210
REFERAT AUDYTU I KONTROLI:
Audytor wewnętrzny
6722357 wew. 304
WYDZIAł URBANISTYKI I ARCHITEKTURY:
Kierownik
wew. 239
WYDZIAł INWESTYCJI:
Kierownik
wew. 214
WYDZIAł INżYNIERII MIEJSKIEJ I OCHRONY śRODOWISKA:
Kierownik
wew. 247
WYDZIAł GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI:
Kierownik
wew. 223
WYDZIAł MIESZKANIOWY:
Kierownik
wew. 222
STRAż MIEJSKA:
Komendant
6723241 do 44 wew. 251
BIURO DS. ROZWIAZYWANIA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH:
Kierownik
6735370 wew. 231
WYDZIAł DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ:
Kierownik
wew. 227
WYDZIAł WSPółPRACY ZAGRANICZNEJ I KULTURY:
Kierownik
(023) 6729833

Nasze Menu